Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 304/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.

Částka 77/1993
Platnost od 23.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouštějí slova "vojenských obvodových soudů, vyšších vojenských soudů,".

2. V § 2 odst. 2 se vypouštějí slova "vojenských obvodových soudů, vyšších vojenských soudů" a slova "a vyšších vojenských soudů".

3. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "a vojenských obvodových soudů" a slova "a vyšších vojenských soudů".

4. V § 3 odst. 2 se vypouštějí slova "vojenských obvodových,"; za slovem "krajských" se vypouští čárka a vypouštějí se slova "vyšších vojenských".

5. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Základní plat

(1) Základní plat v jednotlivých platových skupinách a platových stupních činí měsíčně Kč:

IIIIII
1.do ukončení 5. roku praxe130001430015500
2.od počátku 6. roku praxe149001610017400
3.od počátku 9. roku praxe169001860019800
4.od počátku 12. roku praxe181002010021800
5.od počátku 15. roku praxe193002130023800
6.od počátku 18. roku praxe201002260025000
7.od počátku 21. roku praxe206002310025500
8.od počátku 24. roku praxe211002360026000
9.od počátku 27. roku praxe217002420026700
10.od počátku 30. roku praxe223002480027300

(2) Soudci Nejvyššího soudu České republiky náleží základní plat ve výši 27 300 Kč měsíčně.".

6. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova "a u soudců vojenských soudů ministr obrany České republiky".

7. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Funkční příplatek

(1) Funkční příplatek náleží

a) předsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 2500 Kč měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 3100 Kč měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 3700 Kč měsíčně,

b) místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty ve výši 1250 Kč měsíčně, s 15 až 30 senáty ve výši 1700 Kč měsíčně a s více než 30 senáty ve výši 2000 Kč měsíčně,

c) předsedovi krajského soudu ve výši 5000 Kč měsíčně,

d) místopředsedovi krajského soudu ve výši 3100 Kč měsíčně,

e) předsedovi senátu krajského soudu ve výši 1500 Kč měsíčně,

f) soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, ve výši 1000 Kč měsíčně,

g) předsedovi vrchního soudu ve výši 6 200 Kč měsíčně,

h) místopředsedovi vrchního soudu ve výši 4300 Kč měsíčně,

i) předsedovi kolegia vrchního soudu ve výši 3100 Kč měsíčně,

j) předsedovi senátu vrchního soudu ve výši 2000 Kč měsíčně,

k) předsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 7 400 Kč měsíčně,

l) místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 5000 Kč měsíčně,

m) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České republiky ve výši 3700 Kč měsíčně,

n) předsedovi senátu Nejvyššího soudu České republiky ve výši 2500 Kč měsíčně.

(2) V případě souběhu náleží soudci pouze ten funkční příplatek, který je pro něho výhodnější.".

8. V § 10 odst. 3 se částka "4000 Kčs" nahrazuje částkou "5000 Kč" a částka "2000 Kčs" se nahrazuje částkou "2500 Kč".

9. V § 14 odst. 1 v poslední větě se za slovy "soudci přiznán" čárka nahrazuje tečkou a vypouštějí se slova "u soudců vojenských soudů též o peněžité dávky, na které má v tomto období nárok podle zvláštního předpisu7) při propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání.".

10. Poznámka pod čarou č. 7) se vypouští.

11. § 14a včetně poznámky pod čarou č. 8) se vypouští.

12. V § 15 odst. 1 písm. a) se částka "6500 Kčs" nahrazuje částkou "8100 Kč".

13. V § 15 odst. 1 písm. b) se částka "7000 Kčs" nahrazuje částkou "8700 Kč".

14. Za § 15c se vkládá nový § 15d, který zní:

"§ 15d

Místopředseda Nejvyššího soudu České republiky a předseda vrchního soudu má nárok na

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k umožnění styku s rodinou,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.".

Čl. II

1. Pokud soudce vojenského soudu udělí souhlas s přidělením k určitému soudu9) a jeho služební poměr vojáka nezanikl propuštěním podle zvláštního předpisu,10) zanikne jeho služební poměr vojáka dnem účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud soudce vojenského soudu udělí souhlas s přidělením k určitému soudu,9) nepřísluší mu po dobu výkonu funkce soudce nárok na výplatu výsluhového příspěvku podle zvláštního předpisu.11)

3. Zanikl-li soudci vojenského soudu služební poměr vojáka podle bodu 1, má nárok na výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v bodu 2.

4. Pokud soudce vojenského soudu udělí souhlas s přidělením k určitému soudu,9) zaniká jeho nárok na odchodné podle zvláštního předpisu.12)


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

9) Čl. II bod č. 5 zákona ČNR č. 17/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

10) § 26 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 226/1992 Sb.

12) § 33a zákona č. 76/1959 Sb., ve znění zákona č. 226/1992 Sb.

Přesunout nahoru