Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení

Částka 9/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 23. prosince 1992

o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., a podle § 177a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb., vyhlášky č. 134/1984 Sb., vyhlášky č. 239/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis nad § 1 zní: "Započitatelný příjem".

2. § 1 a 2 se vypouštějí.

3. V § 3 odst. 1 se slova "Započitatelný výdělek" nahrazují slovy "Započitatelný příjem1)".

4. § 3 odst. 2 a 3 se vypouštějí; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

5. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Rozhodné období

Jestliže pracovník měl v rozhodném období započitatelný příjem, avšak podle § 18 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., není ani jeden kalendářní den, kterým by se dělil vyměřovací základ, postupuje se obdobně podle § 18 odst. 6 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.".

6. § 5 až 13 včetně nadpisu nad § 5 se vypouštějí.

7. V § 21 odst. 1 se ve větě první vypouštějí slova "(učeň)" a "(v učebním poměru)" a vypouští se věta druhá.

8. § 21 odst. 2 a 3 se vypouští. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

9. V § 22 se vypouštějí slova "a § 18 odst. 2".

10. § 23 se vypouští.

11. § 24 odst. 1 se vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

12. V § 24 se slova "mzdu nebo náhradu mzdy" a slova "mzda nebo náhrada mzdy" nahrazují slovy "započitatelný příjem, s výjimkou náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti2)".

13. V § 25 odst. 3 se slova "v ústavním ošetřování" nahrazují slovy "ve zdravotnickém zařízení ústavní péče".

14. V § 26 odst. 2 se slova "ústavním ošetřováním" nahrazují slovy "ústavní péčí ve zdravotnickém zařízení".

15. § 27 a 28 včetně nadpisů se vypouštějí.

16. V § 30 odst. 1 se vypouštějí slova "pro různé organizace".

17. § 30 odst. 2 se vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

18. § 31 se vypouští.

19. § 32 odst. 1 zní:

"(1) Jestliže pracovník za trvání zaměstnání vstoupil do dalšího zaměstnání, ve kterém koná práci místo práce v prvním zaměstnání, nikoliv souběžně s ním, a pracovní neschopnost vznikla za trvání dalšího zaměstnání, náleží mu nemocenské jen z tohoto dalšího zaměstnání.".

20. V § 32 odst. 2 se vypouští věta poslední.

21. § 33 včetně nadpisu se vypouští.

22. V § 34 odst. 1 větě první se vypouštějí slova "podle předpisů vydaných ministerstvem zdravotnictví" a slova "ústavního ošetřování" se nahrazují slovy "zdravotnického zařízení ústavní péče".

23. § 36 a 39 včetně nadpisů se vypouštějí.

24. V § 40 se ve větě první vypouští slovo "výpočet" a ve větě druhé se vypouštějí slova "a § 36". Dosavadní text § 40 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Podpora při ošetřování člena rodiny nenáleží za dny ošetřování člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let, za které náleží pracovníku započitatelný příjem, s výjimkou náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.".

25. § 44 zní:

"§ 44

Pro stanovení, poskytování a výplatu peněžité pomoci v mateřství platí obdobně ustanovení prvního oddílu, s výjimkou § 24 a 25.".

26. § 45 se vypouští.

27. V § 47 odst. 1 a 3 se slovo "výdělku" nahrazuje slovy "započitatelného příjmu".

28. § 48 až 50 včetně nadpisů se vypouštějí.

29. § 51 zní:

"§ 51

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny tak, že haléřové částky do 50 haléřů včetně se zaokrouhlují směrem dolů a haléřové částky nad 50 haléřů směrem nahoru.".

30. § 52 a 53 se vypouštějí.

31. § 62 odst. 2 se vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

32. V § 62 odst. 2 se slova "předchozích odstavců" nahrazují slovy "odstavce 1".

33. § 65 se vypouští.

34. V § 66 odst. 3 se slova "pracovní poměr" nahrazují slovy "pracovní vztah3)".

35. V § 67 se slova "pracovní poměr" nahrazují slovy "pracovní vztah3)".

36. § 71 se vypouští.

37. V § 73 odst. 1 se vypouští písmeno c). Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

38. V § 74 se vypouštějí slova "nebo na krátkodobou nebo bezplatnou brigádu" a slova "nebo na krátkodobé nebo bezplatné brigádě".

39. § 77 včetně nadpisu se vypouští.

40. § 79 zní:

"§ 79

(1) Kde se v této vyhlášce mluví o pracovníku (pracovnici), rozumí se tím osoby uvedené v § 2 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Kde se v této vyhlášce mluví o organizaci nebo závodu, rozumí se tím právnické a fyzické osoby uvedené v § 17 odst. 1 nebo odst. 3 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb.".

41. V § 80 se vypouštějí slova "státní správy" a slovo "učně" se nahrazuje slovy "žáky středních odborných učilišť".

Čl. II

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouštějí písmena b), d) a e), v písmenu g) slova "a uměleckých aspirantů" a v písmenu h) slova "poslanců obecních zastupitelstev a starostů obcí".

2. § 2 zní:

"§ 2

Za domácké pracovníky se pro účely této vyhlášky považují zaměstnanci, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě, v dohodě o pracovní činnosti nebo jiným způsobem, pro něho vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují.".

3. § 3 a 4 včetně nadpisů se vypouštějí.

4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Omezení nároku na nemocenské

Odvedl-li domácký pracovník práci za odváděcí období, ve kterém byl také pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu lázeňské péče uznán dočasně neschopným práce nebo mu byla nařízena karanténa podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem, omezí se výše jeho nemocenského za dny, které z doby jeho pracovní neschopnosti (karantény) připadají na toto období tak, aby nemocenské a započitatelný příjem 26) za toto období nepřevýšily dohromady částku rovnající se dennímu vyměřovacímu základu vynásobenému počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.".

5. § 6 včetně nadpisu se vypouští.

6. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Jestliže průměr započitatelných příjmů domácké pracovnice, připadající na jeden kalendářní den, je nižší než mzda (plat) stanovená pro domáckou práci, kterou vykonává, považuje se za tento průměr tato mzda (plat).".

7. V § 9 se slova "§ 23" nahrazují slovy "§ 23 odst. 2".

8. V § 19 odst. 1 se slova "6 dnů" nahrazují slovy "sedm dnů" a slova "výdělku aspoň 120 Kčs" se nahrazují slovy "započitatelného příjmu aspoň 400 Kčs".

9. V § 19 odst. 2 se slova "6 pracovních" nahrazují slovy "sedm kalendářních", slovo "výdělek" se nahrazuje slovy "započitatelný příjem" a částka "120 Kčs" se nahrazuje částkou "400 Kčs".

10. § 20 včetně nadpisu se vypouští.

11. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Při zjišťování denního vyměřovacího základu podle § 18 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se do vyměřovacího základu pracovníka na nepravidelnou výpomoc zahrnují i započitatelné příjmy v těch kalendářních měsících v rozhodném období, ve kterých nebyl pojištěn; do počtu dnů připadajících na rozhodné období se přitom započítávají i kalendářní dny připadající na tyto kalendářní měsíce.".

12. § 22 a 23 včetně nadpisů se vypouštějí.

13. § 46 písm. c) a d) znějí:

"c) studenti a žáci jiných škol nebo kursů, jestliže studium na nich je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky postaveno na roveň studia na vysokých nebo středních školách,

d) občané České republiky, kteří studují v cizině na vysokých nebo středních školách, pokud byli ke studiu vysláni ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vysokou školou, fakultou nebo střední školou anebo pokud podle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je takové studium postaveno na roveň studiu na vysokých nebo středních školách v České republice.".

14. V § 47 odst. 1 věta první zní: "Pojištění žáka střední školy a odborného učiliště vzniká počátkem školního roku prvního ročníku školy; pojištění studenta vysoké školy vzniká dnem zápisu na vysokou školu.27)".

Ve větě druhé se slova "student (žák)" nahrazují slovem "žák".

15. § 47 odst. 2 zní:

"(2) Pojištění studenta vysoké školy a žáka střední školy a odborného učiliště trvá až do konce posledního ročníku školy, jestliže v něm student (žák) vykonal stanovenou závěrečnou zkoušku, pokud po jejím vykonání nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost ani nezačal pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Jestliže student (žák) nevykonal tuto zkoušku do konce posledního ročníku školy nebo do doby stanovené statutem vysoké školy (fakulty) pro skončení studia, trvá jeho pojištění do jejího vykonání, nejdéle však po dobu jednoho roku po uplynutí takového termínu, pokud před uplynutím této doby nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost ani nezačal pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.".

16. V § 47 odst. 3 se vypouští věta druhá.

17. V § 48 odst. 1 větě druhé se vypouští část věty za středníkem.

18. V § 48 odst. 4 se vypouštějí slova "a 31".

19. § 49 včetně nadpisu se vypouští.

20. V § 51 odst. 1 se vypouštějí slova "i když jí nenáleželo stipendium (§ 49)".

21. V § 51 odst. 2 se vypouští věta druhá.

22. § 51 odst. 3 a 5 se vypouštějí. Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

23. § 51 odst. 3 zní:

"(3) Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí u studentek, které získaly vysokoškolské vzdělání, 48 Kčs a u ostatních studentek 40 Kčs.".

24. § 51a včetně nadpisu se vypouští.

25. § 52 včetně nadpisu zní:

"§ 52

Nemocenské

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění studentů nenáležejí.".

26. V § 54 se slova "odst. 2 až 5" nahrazují slovy "odst. 2 a 3".

27. V § 56 se slova "§ 46 až 55" nahrazují slovy "oddílu sedmého".

28. V názvu oddílu osmého se vypouštějí slova "a umělečtí aspiranti".

29. § 57 včetně nadpisu zní:

"§ 57

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem interního vědeckého aspiranta se považuje stipendium.".

30. § 58 a 59 včetně nadpisů se vypouštějí.

31. V § 60 se vypouštějí slova "nebo umělecký aspirant".

32. V § 61 se vypouštějí slova "nebo umělecký aspirant" a "a umělecké aspiranty" a slova "odst. 2 až 5" se nahrazují slovy "odst. 2 a 3".

33. V § 63 se slova "§ 57 až 62" nahrazují slovy "oddílu osmého", vypouští se písmeno c) a v písmenu d) se vypouštějí slova "a umělecké aspiranty".

34. Název oddílu devátého zní:

"Členové obecních zastupitelstev".

35. V § 64 odst. 1 se vypouštějí slova "poslanci obecních zastupitelstev a starostové obcí (dále jen "členové obecního zastupitelstva")".

36. V § 65 včetně nadpisu se slovo "výdělek" nahrazuje slovem "příjem" a vypouštějí se slova "včetně těch částí, které jsou osvobozeny od daně ze mzdy".

37. V § 66 se vypouštějí odstavce 1 a 2 a v odstavci 3 se slova "odst. 2 a 5" nahrazují slovy "odst. 2 a 3". Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

38. V § 68 se vypouštějí písmena a) a b) a v písmenu c) se slova "6 pracovních" nahrazují slovy "sedm kalendářních" a slovo "výdělek" se nahrazuje slovy "započitatelný příjem". Zároveň se zrušuje označení písmene c).

39. V § 69 odst. 1. se slovo "výdělku" nahrazuje slovy "započitatelného příjmu".

40. § 69 odst. 2 zní:

"(2) Pracovník na dohodu je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kčs jen proto, že

a) trvala jeho pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu poskytování lázeňské péče nebo mu byla nařízena karanténa podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem,

b) vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c) vykonával službu v ozbrojených silách anebo civilní službu,

d) pracovnice na dohodu byla na mateřské dovolené nebo na další mateřské dovolené,

e) pracovník na dohodu pobíral peněžitou pomoc nebo rodičovský příspěvek.".

41. § 70 a 71 včetně nadpisu se vypouštějí.

42. § 72 a 73 včetně nadpisů znějí:

"§ 72

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Ustanovení § 21 platí pro pracovníky na dohodu obdobně.

§ 73

Omezení nároku na nemocenské

Pro pracovníka na dohodu, který vykonává podle dohody o pracovní činnosti sjednané práce doma, platí ustanovení § 5 obdobně.".

43. § 74 včetně nadpisu se vypouští.

44. V § 76 se slova "§ 23" nahrazují slovy "§ 23 odst. 2".

45. Za § 76 se vkládá nový § 77, který včetně nadpisu zní:

"§ 77

Doba zaměstnání

Do doby zaměstnání potřebné pro vznik nároku na nemocenské u pracujících důchodců se započtou jen kalendářní měsíce, popřípadě jejich části, ve kterých byl pracovník na dohodu pojištěn.".

46. V § 80 se slova "6 pracovních" nahrazují slovy "sedm kalendářních" a slovo "výdělek" se nahrazuje slovy "započitatelný příjem".

47. V § 81 odst. 1 se slova "výdělku" nahrazují slovy "započitatelného příjmu".

48. § 81 odst. 2 zní:

"(2) Pečovatel je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kčs jen proto, že

a) trvala jeho pracovní neschopnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu poskytování lázeňské péče nebo mu byla nařízena karanténa podle předpisů o boji proti přenosným nemocem,

b) vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c) vykonával službu v ozbrojených silách anebo civilní službu,

d) pečovatelka byla na mateřské dovolené nebo na další mateřské dovolené,

e) pečovatel pobíral peněžitou pomoc nebo rodičovský příspěvek.".

49. V § 82 včetně nadpisu se slovo "výdělek" nahrazuje slovem "příjem".

50. § 83 a 84 včetně nadpisu se vypouštějí.

51. § 85 včetně nadpisu zní:

"§ 85

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Ustanovení § 21 platí pro pečovatele obdobně.".

52. § 86 a 87 včetně nadpisů se vypouštějí.

53. V § 89 se slovo "výdělku" nahrazuje slovy "započitatelného příjmu" a slovo "výdělek" se nahrazuje slovy "započitatelný příjem".

54. V § 90 se slova "národním výborem" nahrazují slovy "příslušným orgánem" a slova "odst. 2 až 5" se nahrazují slovy "odst. 2 a 3".

55. V § 94 se slova "o sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "o zaměstnanosti".

56. V § 96 včetně nadpisu se slovo "výdělek" nahrazuje slovem "příjem" a slovo "výdělku" se nahrazuje slovem "příjmu".

57. § 97 odst. 2 zní:

"(2) Denní výše nemocenského se rovná poměrné části, která ze stanoveného měsíčního příspěvku (§ 96) připadá na kalendářní den, avšak nejvýše činí 131 Kčs.".

58. § 98 odst. 3 se vypouští. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

59. § 98 odst. 3 zní:

"(3) Denní výše peněžité pomoci v mateřství se stanoví stejným způsobem jako denní výše nemocenského (§ 97 odst. 2), avšak nejméně činí 40 Kčs.".

60. V § 101 se slova "odst. 2 až 5" nahrazují slovy "odst. 2 a 3".

61. V § 102f odst. 1 se slovo "výdělkem" nahrazuje slovem "příjmem".

62. V § 102f odst. 2 se slova "odst. 2 až 5" nahrazují slovy "odst. 2 a 3".

63. § 103 se vypouští.

64. § 104 zní:

"§ 104

Zemřel-li občan následkem úrazu utrpěného při činné účasti na opatřeních proti živelním pohromám nebo při odstraňování jejich následků, při výkonu záslužné činnosti konané bez právního závazku ve prospěch celku, při výkonu veřejné funkce a při přípravě k obraně České republiky nebo v přímé souvislosti s některou z těchto činností anebo následkem onemocnění přenosnou nebo parazitární nemocí, která vznikla v příčinné souvislosti s některou z těchto činností, náleží jeho pozůstalým pohřebné ve stejné výši jako při úmrtí pracovníka, pokud po takovém občanu nevznikl nárok na pohřebné v této výši již z jiného důvodu.".

65. § 105 se vypouští.

Čl. III

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb., vyhlášky č. 147/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "kombinovaného studia" nahrazují slovy "a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia zaměstnáno nebo jinak výdělečně činno nebo pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,".

2. V § 1 odst. 3 písm. d) se slova "ministerstva školství republiky" nahrazují slovy "příslušného orgánu státní správy".

3. V § 4 se slovo "výdělku" nahrazuje slovy "započitatelného příjmu10)".

4. § 6 odst. 2 se vypouští; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 7 odst. 1 písm. f) se slova "národního výboru jako uchazeč o zaměstnání" nahrazují slovy "uchazečů o zaměstnání".

6. V § 7a odst. 2 se slova "v ústavním zařízení léčebně preventivní péče" nahrazují slovy "ve zdravotnickém zařízení ústavní péče".

7. V § 14 se slova "orgán nemocenského pojištění" nahrazují slovy "orgán sociálního zabezpečení".

Čl. IV

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 132/1991 Sb., vyhlášky č. 58/1987 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 50/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se mění takto:

1. § 4 odst. 1, 2 a 5 se vypouštějí; dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

2. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Výše peněžité pomoci v mateřství u uchazeček o zaměstnání, které získaly vysokoškolské vzdělání, činí 48 Kčs a u ostatních uchazeček o zaměstnání 40 Kčs.".

3. V § 5a se vypouští slovo "přiznání".

Čl. V

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb., vyhlášky č. 143/1965 Sb., vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 včetně nadpisu se slovo "výdělek" nahrazuje slovy "započitatelný příjem1)".

2. V § 5 se za slovo "denní" vkládá slovo "vyměřovací" a slovo "výdělku" se nahrazuje slovem "příjmu".

3. V § 10 odst. 1 se ve větě první slova "věcné dávky nemocenského pojištění" nahrazují slovy "vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" a vypouští se věta druhá.

Čl. VI

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 313/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 182/1991 Sb., vyhlášky č. 183/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., vyhlášky č. 378/1991 Sb., zákona č. 463/1991 Sb., vyhlášky č. 545/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 111/1992 Sb., vyhlášky č. 115/1992 Sb., zákona č. 235/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 1 se na konci připojují tato slova: "nebo podle předpisů o zaměstnanosti".

2. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Doba zaměstnání v cizině

K § 8 odst. 1 a § 11 písm. b) zákona

(1) Zaměstnáním v cizině uvedeném v § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona se rozumí zaměstnání vykonávané v cizině pro zaměstnavatele, kteří mají sídlo (bydliště) v cizině, popřípadě členství v družstvu spojené s pracovní činností pro družstvo, které má sídlo v cizině.

(2) Zaměstnáním v cizině uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g) zákona se rozumí výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů; za zaměstnání v cizině se však nepovažuje, je-li samostatná výdělečná činnost prováděna mimo území České republiky jen v rámci obchodních a jiných podnikatelských vztahů na základě oprávnění k výkonu těchto činností vyplývajícího z právních předpisů České republiky.".

3. Nad § 11 se vkládá nadpis "Hrubé výdělky" a nadpis pod § 11 zní: "Hrubé výdělky před 1. lednem 1993".

4. V § 11 odst. 1 se za slova "Hrubými výdělky" vkládají slova "před 1. lednem 1993", v písmenu d) se vypouštějí slova "a v části druhé" a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) osobou samostatně výdělečně činnou, spolupracující osobou a osobou, která zaplatila pojistné za dobu zaměstnání v cizině, vyměřovací základy pro stanovení výše pojistného na nemocenské a důchodové zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1993.".

5. V § 11 odst. 6 se slova "činí tato částka 2000 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "je touto částkou částka minimální mzdy za měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou86)" a slova "činí tato částka 2400 Kčs" se nahrazují slovy "zvyšuje se tato částka o 400 Kčs".

6. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Hrubé výdělky po 31. prosinci 1992

(1) Hrubým výdělkem po 31. prosinci 1992 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.87)

(2) Ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 až 4 a 6 platí zde obdobně.".

7. V § 12 odst. 1 a 2 se za slova "a 2" vkládají slova "a § 11a" a za slova "odst. 1" se vkládají slova "a § 11a odst. 1".

8. V § 12 odst. 7 se ve větě druhé za slova "odst. 1" vkládají slova "a § 11a odst. 1" a ve větě třetí se na konci připojují tato slova: "uvedenými v § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1".

9. V § 12 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Ustanovení odstavců 7 a 8 se nepoužijí při výpočtu průměrného měsíčního výdělku z hrubých výdělků podle § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 za dobu, kdy trvalo důchodové zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo po kterou bylo zaplaceno pojistné za dobu výkonu zaměstnání v cizině.".

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

10. V § 13 se vypouštějí slova "a občana, který utrpěl úraz při zvláštních druzích činností za okolností uvedených v § 59".

11. V § 16 se slova "jde-li o pracovníky v zahraničí a občany uvedené v § 45 a s výjimkou § 23 odst. 2 zákona o zápočet doby zaměstnání v cizině podle § 10" nahrazují slovy "bylo-li za dobu výkonu tohoto zaměstnání zaplaceno pojistné; výkon tohoto zaměstnání do 31. prosince 1992 se posuzuje podle předpisů platných před 1. lednem 1993".

12. § 19 odst. 2 zní:

"(2) Hrubými výdělky podle odstavce 1 se před 1. lednem 1993 rozumějí výdělky uvedené v § 11 odst. 1 a po 31. prosinci 1992 výdělky uvedené v § 11a odst. 1; hrubými výdělky jsou dále odměny z dohod o pracovní činnosti, a to i když tato činnost nezakládala účast na důchodovém zabezpečení.".

13. V § 19 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Přitom se podstatný pokles výdělku porovnává s průměrným měsíčním výdělkem, z něhož má být částečný invalidní důchod vypočten.".

14. V § 19 odst. 5 větě poslední se slovo "dva" nahrazuje slovem "tři".

15. V § 19 odst. 7 se vypouštějí slova "s výjimkou pracovníků v zahraničí".

16. § 19 odst. 8 zní:

"(8) U osob samostatně výdělečně činných se pro účely hodnocení podmínky podstatného poklesu výdělku považuje za výdělek vyměřovací základ.87)".

17. V § 20 odst. 1 větě třetí se slova "byla zjištěna nemoc z povolání" nahrazují slovy "jehož výkon vedl ke vzniku nemoci z povolání".

18. § 20 odst. 2 se vypouští.

19. V § 20 odst. 3 se ve větě první vypouštějí slova "pracujícího v úkolu" a v písmenu c) slova "ve výrobních družstvech invalidů a v provozovnách hospodářských zařízení svazů invalidů" se nahrazují slovy "nebo v organizacích účelově zřízených pro zaměstnávání zdravotně postižených občanů" a vypouští se věta druhá.

20. § 23 odst. 1 zní:

"(1) Příjem je hrubý výdělek uvedený v § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1, včetně odměn z dohod o pracovní činnosti, peněžitých dávek nemocenského pojištění (zabezpečení) nahrazujících pracovní příjem a náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) a náhrad za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti k službě. Za příjem občanů pracujících v zahraničí se považuje příjem za posledních 12 kalendářních měsíců před vycestováním do zahraničí. Za příjem pracovníků v zahraničí se do 31. prosince 1992 považuje příjem podle předpisů platných před 1. lednem 1993.".

21. V § 27 odst. 2 se slova "k pracovní činnosti" nahrazují slovy "příjmům z činnosti".

22. V § 27 se vypouští odstavec 3.

23. V § 28 se v odstavci 1 v písmenu c) na konci připojují slova "a příjmy z pronájmu", v písmenu k) se slovo "rozvoje" nahrazuje slovy "výcviku na produktivních činnostech" a písmena l) a n) se vypouštějí.

24. § 28 odst. 1 se doplňuje písmeny p) a r), která znějí:

"p) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,

r) příjmy z kapitálového majetku.".

25. V § 28 odst. 1 písm. m), § 42 odst. 1, § 46 odst. 1, § 49 odst. 1 a 2 a § 54 odst. 1 a 2 se vypouštějí slova "ze mzdy".

26. V § 28 se vypouštějí odstavce 2 až 5; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

27. § 34 a § 36 odst. 4 se vypouštějí.

28. § 39 odst. 2, § 40 a 41 včetně nadpisu, § 42 odst. 3, § 43 včetně nadpisu, § 45, § 46 odst. 2 věta druhá, v § 47 odst. 1 slova "poslanci obecních zastupitelstev82) a starostové obcí83) (dále jen "členové obecního zastupitelstva")" a § 47 odst. 2 věta druhá se vypouštějí; zároveň se v § 39 zrušuje číslování odstavců.

29. V § 48 odst. 1 se slova "ve výši náležející při pracovním úrazu; důchod" nahrazují slovem "který".

30. V § 48 odst. 2 se slova "ve výši náležející při pracovním úrazu, a to" nahrazují slovem "vyměřený".

31. V § 52 se vypouští odstavec 2 a v odstavci 3 část věty za středníkem; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

32. V nadpisu § 54 se vypouštějí slova "a umělečtí".

33. V § 54 se vypouští odstavec 2, v odstavci 3 slova "nebo uměleckého", v odstavci 4 část věty za středníkem a odstavec 5. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

34. V § 56 odst. 4, § 56a odst. 2 a § 57 odst. 3 se vypouští část věty za středníkem.

35. § 59 se vypouští.

36. V § 175 odst. 3 se vypouští ustanovení písmene a) a označení písmene b).

37. § 175 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) V rozsahu a za podmínek stanovených předpisy platnými před 1. lednem 1993 se hodnotí před tímto dnem doba zaměstnání sezónních a kampaňových pracovníků, pracovníků na nepravidelnou výpomoc, pracovníků v zahraničí, členů výborů lidové kontroly a uměleckých aspirantů.".

38. § 176 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Hrubé výdělky pracovníků v zahraničí a uměleckých aspirantů před 1. lednem 1993 se posuzují podle předpisů platných před tímto dnem.".

39. § 177 včetně nadpisu a § 182 odst. 2 se vypouštějí.


Čl. VII

Přechodná ustanovení

(1) Jestliže studentce nebo žákyni nebo občance se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1993 ve výši, v níž jí náleží podle této vyhlášky, pokud je to pro ni výhodnější.

(2) Jestliže uchazečce o zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 182/1968 Sb. před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1993 ve výši, v níž jí náleží podle této vyhlášky.

(3) Jestliže uchazečce o zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 182/1968 Sb. před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí dále po 31. prosinci 1992 ve výši podle předpisů platných před 1. lednem 1993.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i pro poskytování peněžité pomoci muži.

(5) Vznikl-li žáku nárok na nemocenské před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, náleží mu nemocenské do skončení této pracovní neschopnosti podle dosavadních předpisů.

(6) Podle této vyhlášky (čl. VI bod 17) se posuzuje od 1. ledna 1993 dosavadní zaměstnání, i když nemoc z povolání vznikla před tímto dnem.

Čl. VIIIzrušeno

Čl. IX

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993 s výjimkou ustanovení čl. VI bodů 22, 26 a 27, která nabývají účinnosti dnem 1. března 1993.


Ministr:
v z. JUDr. Kos v. r.

I. náměstek

Poznámky pod čarou

1) § 15 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

2) § 195 odst. 3 zákoníku práce.

3) § 17 odst. 4 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

26) § 15 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

27) Čl. V písm. a) zákona č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

10) § 15 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

1) § 15 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

86) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

87) § 5 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Přesunout nahoru