Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 299/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně

Částka 75/1993
Platnost od 14.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.01.2011 (280/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

299

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 1. prosince 1993,

kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně

Ministerstvo financí podle § 55a odst. 2 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., stanoví:


§ 1

(1) Finanční úřad může k zamezení nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo tvrdosti zcela nebo částečně prominout příslušenství daně1) podle daňových zákonů,2) s výjimkou exekučních nákladů, a to maximálně do výše 600 000 Kč v běžném kalendářním roce u jednoho daňového dlužníka a jedné daně.3)

(2) Do této maximální výše se započte výše příslušenství daně, které bylo již prominuto u stejné daně v běžném kalendářním roce.

§ 2

Prominout nebo snížit příslušenství daně nelze, jestliže se jedná

a) o nesplnění registrační povinnosti a nepředložení daňového přiznání, jde-li o daň z přidané hodnoty4) a spotřební daně,5)

b) o opakování nedostatku, za který již bylo stejné příslušenství daně uplatněno,

c) o penále stanovené trojnásobnou sazbou.6)

§ 3

(1) O prominutí příslušenství daně se rozhoduje na základě žádosti daňového dlužníka.

(2) Žádost o prominutí příslušenství daně se podává u místně příslušného finančního úřadu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 209/2003 Sb. Čl. II

1. Podle nově stanovené částky se posuzuje povinnost postoupit žádost k rozhodnutí Ministerstvu financí i u žádostí dosud nepostoupených a došlých finančnímu úřadu před účinností této vyhlášky.

2. Do maximální výše podle § 1odst. 2, ve znění této vyhlášky, se započte výše příslušenství daně prominuté finančním úřadem v roce 2003 u stejné daně před účinností této vyhlášky.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Např. zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

4) § 40 odst. 4 zákona ČNR č. 588/1992 Sb.

5) § 16 odst. 4 zákona ČNR č. 587/1992 Sb.

6) § 63 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

Přesunout nahoru