Přejít na PLUS

Zákon č. 290/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Částka 73/1993
Platnost od 01.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

290

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. II

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., se mění takto:

§ 50 včetně nadpisu zní:

"§ 50

Přestupky proti majetku

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda nedosahuje částku nejnižší měsíční mzdy stanovené právním předpisem,3c) nebo se o takové jednání pokusí,

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek,

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč.".


Čl. III

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. V ustanoveních trestního zákona nedotčených změnami a doplňky uvedenými v čl. I tohoto zákona se slovo "prokurátor" nahrazuje slovy "státní zástupce".

2. Trestnost činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 trestního zákona, který byl spáchán před prokurátorem nebo vyhledávacím orgánem, pokud konali vyšetřování nebo vyhledávání podle trestního řádu, nebo státním notářem nebo orgánem hospodářské arbitráže, pokud vykonávali rozhodovací činnost, anebo před vyšetřovací komisí Federálního shromáždění nebo České národní rady, se posoudí podle dosavadních předpisů.

3. Trest odnětí svobody uložený před účinností tohoto zákona za čin, který není trestným činem, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykonává. Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které od účinnosti tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru