Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 284/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.

Částka 71/1993
Platnost od 29.11.1993
Účinnost od 01.01.1994
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

284

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V nadpisu nad § 4 se vypouštějí slova "okresních a obvodních".

2. Za § 5b se vkládá nový § 5c, který zní:

"§ 5c

(1) K řízení ve věcech, jež náležely ke dni účinnosti tohoto zákona do pravomoci vojenských soudů,4a) je příslušný

a) obvodní soud pro Prahu 3, jestliže by jinak byl příslušný obvodní soud v obvodu městského soudu v Praze,

b) okresní soud Praha-západ, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Praze,

c) okresní soud v Českých Budějovicích, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Českých Budějovicích,

d) okresní soud v Plzni-město, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Plzni,

e) okresní soud v Litoměřicích, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Ústí nad Labem,

f) okresní soud v Hradci Králové, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Hradci Králové,

g) městský soud v Brně, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Brně,

h) okresní soud v Olomouci, jestliže by jinak byl příslušný okresní soud v obvodu krajského soudu v Ostravě.".

3. Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

"4a) § 14, 15 a § 20 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.".

4. § 16a včetně poznámky pod čarou č. 12a) se vypouští.

5. V § 31 písm. c) se za slovy "jeho předsedou" tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) stížnosti, k jejichž vyřízení by byl podle § 32 příslušný předseda okresního soudu, je-li obsahem téže stížnosti i stížnost, k jejímuž vyřízení je příslušný podle písmene a) nebo c).".

Čl. II

1. Dnem účinnosti tohoto zákona je k dalšímu řízení ve věcech bývalého vojenského obvodového soudu příslušný okresní soud, v jehož obvodu měl vojenský obvodový soud sídlo, a ve věcech vojenského obvodového soudu v Praze obvodní soud pro Prahu 3.

2. Dnem účinnosti tohoto zákona je k dalšímu řízení příslušný ve věcech bývalého vyššího vojenského soudu v Táboře krajský soud v Českých Budějovicích a ve věcech bývalého vyššího vojenského soudu v Olomouci krajský soud v Ostravě.

3. Dnem účinnosti tohoto zákona se stávají přísedící vojenských soudů, pokud s tím souhlasí, přísedícími těch okresních a krajských soudů, na které je tímto dnem přenesena působnost vojenských obvodových soudů a vyšších vojenských soudů, u nichž vykonávali svou funkci.

4. Přísedícího, který byl zvolen do funkce podle zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zprostí funkce nebo ho může z funkce odvolat zastupitelstvo, v jehož obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud v obvodu příslušného soudu nemá přísedící trvalý pobyt, zprostí ho funkce nebo rozhodne o jeho odvolání zastupitelstvo, v jehož obvodu je přísedící zaměstnán.

5. Justiční čekatelé vojenských soudů se dnem účinnosti tohoto zákona stávají pracovníky krajského soudu, v jehož obvodu bylo sídlo vyššího vojenského soudu, u něhož ke dni 31. prosince 1993 vykonávali přípravnou službu justičního čekatele.

6. Hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem a jiná práva a závazky ke dni účinnosti tohoto zákona přecházejí z vojenských obvodových soudů, vyšších vojenských soudů, vojenského kolegia vrchního soudu v Praze a vojenského kolegia Nejvyššího soudu na ministerstvo spravedlnosti, pokud dohodou mezi ním a ministerstvem obrany nebude stanoveno jinak.

7. Pokud nárok na náhradu škody podle zvláštního zákona21) směřuje proti rozhodnutím vojenských soudů, vydaným do dne účinnosti tohoto zákona, je ústředním orgánem podle zvláštního zákona22) ministerstvo obrany.


Čl. III

Zrušuje se zákon č. 141/1992 Sb., o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. Ustanovení § 5c pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1995.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

21) Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem.
Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 9 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb.

Přesunout nahoru