Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 281/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky

Částka 69/1993
Platnost od 18.11.1993
Účinnost od 13.09.1993
Zrušeno k 30.04.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

281

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1993 byla v Alma-Atě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky.

Dohoda na základě svého článku 20 vstoupila v platnost dnem 13. září 1993 a tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 19. června 1992, vyhlášená pod č. 456/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Do ruského znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA

mezi vládou (České republiky a vládou Republiky Kazachstán

o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky

Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán, dále nazývané Smluvními stranami,

přihlížejíce k zásadním změnám, které probíhají v hospodářských systémech České republiky a Republiky Kazachstán,

vycházejíce z trvalého záměru napomáhat vytváření bilaterálních vzájemně výhodných vztahů,

přikládajíce velký význam rozvoji obchodních a ekonomických vztahů a jejich dalšímu rozšiřování, zejména v oblasti realizace společných projektů, ve sféře služeb, vědeckotechnické spolupráce,

usilujíce o postupnou integraci svých ekonomik do světového hospodářského systému,

řídíce se zásadou rovnoprávnosti a dalšími normami mezinárodního práva,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji a dalšímu rozšiřování vzájemných ekonomických vztahů zaměřených především na zvyšování vzájemného obratu zboží a poskytovaných služeb.

Obe Smluvní strany se dohodly, ze budou podnikat nezbytná opatřená pro zabezpečení, usnadnění a stimulovaní všech forem obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráce v rámci právního řádu platného v obou zemích.

Článek 2

Smluvní strany nevylučují možnost v rámci vzájemné výměny zboží společně posuzovat na úrovni příslušných orgánů vzájemné dodávky zboží a služeb, které mají význam pro prioritní potřeby jejich ekonomik.

Článek 3

Smluvní strany se dohodly, ze výměna zboží a poskytování služeb se bude uskutečňovat mezi účastníky vnitřních ekonomických vztahů obou zemí (dále nazývanými subjekty) na základe přímých, vstřícných a kompenzačních obchodů uzavíraných ve světových cenách a podle běžných zásad světového obchodu, v souladu s právním řadem platným v obou zemích.

Subjekty Smluvních stran budou na základě vzájemného ujednání uzavírat kontrakty včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhodobým výrobním cyklem a smlouvy o společné ekonomické spolupráci.

Článek 4

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro to, aby subjekty obou zemí mohly uzavírat a realizovat obchodná kontrakty na dodávky zboží a poskytování služeb včetně vydávání potřebných povolení na dovoz a vývoz v souladu s právním řádem platným v obou zemích.

Článek 5

Smluvní strany si poskytnou navzájem doložku nejvyšších výhod, pokud jde o cla a jiné poplatky, jakož i o způsob vybírání těchto cel a jiných poplatků při dovozu a vývozu zboží pocházejícího z území jedné Smluvní strany a určeného pro území druhé Smluvní strany.

Doložka nejvyšších výhod se nebude vztahovat na privilegia a výhody:

- které jedna ze Smluvních stran poskytla či poskytne v budoucnu sousedním státům v zájmu usnadnění pohraničního obchodu nebo meziregionálního obchodu s jinými státy,

- které vyplývají z účasti Smluvních stran v celních uniích a pásmech volného obchodu.

Článek 6

Smluvní strany v souladu s právním řádem platným v obou zemích budou osvobozovat od cel, daná a jiných poplatků souvisejících s dovozem a vývozem:

- vzorky a reklamní materiál, které nejsou předmetem komerční činnosti,

- nástroje a výrobky dovezené za účelem montáže a oprav za podmínky, že budou navráceny zpět,

- speciální nástroje a zařízení, které se zpravidla nevyrábějí na místě, dovážené pro výstavbu podniků a jiných průmyslových objektů tou stranou, která realizuje tuto výstavbu, za podmínky, že budou navráceny zpět,

- speciální kontejnery a obaly, které jsou používány ve světovém obchode na principu návratnosti.

Článek 7

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o opatřeních souvisejících s vypracováním a realizací projektů rozvoje jejich ekonomik v oblastech spolupráce, které jsou předmětem oboustranného zájmu.

Smluvní strany si budou rovněž vyměňovat informace v oblasti zákonů a jiných normativních aktů týkajících se obchodně-ekonomických a měnově-finančních vztahů.

Článek 8

Zúčtování a platby za dodávané zboží a poskytované služby mezi subjekty se budou uskutečňovat ve volně směnitelných měnách v souladu s principy, podmínkami a formami uplatňovanými v mezinárodní obchodní, finanční a bankovní praxi, kromě závazků zemí a jejich subjektů, které vyplývají z dříve uzavřených dohod.

Článek 9

Smluvní strany se dohodly, že v případe nutnosti uzavřou příslušné banky obou zemí mezibankovní dohody o technickém způsobu zúčtování a plateb za dodávky zboží a poskytování služeb mezi subjekty obou zemí, jakož i o eventuálním úvěrování vzájemných dodávek.

Článek 10

Smluvní strany vycházejíce z toho, ze spolupráce v oblasti vědy a špičkové techniky a technologie hraje významnou roli v rozvoji ekonomik obou zemí, se dohodly, že vytvoří nezbytné podmínky pro prohlubování společné vědeckotechnické spolupráce.

Článek 11

Smluvní strany se dohodly, ze výsledky společných vědeckovýzkumných prací realizovaných subjekty obou zemí mohou byt předány třetím zemím pouze se společným souhlasem zmíněných subjektů v souladu s právním řádem platným v obou zemích.

Článek 12

Smluvní strany budou s přihlédnutím k právnímu řádu platnému v každé zemi vytvářet příznivé podmínky pro zřizovaná na území svých zemí zastupitelství a filiálek organizací, podniků, firem, bank, obchodních domů, burz, družstev a společností pro jejich obchodní a ekonomickou činnost s poskytováním příslušných práv subjektům druhé Smluvní strany.

Článek 13

Smluvní strany přihlížejíce k rozvoji tržních ekonomických vztahů v obou zemích potvrzují společný zájem na vytváření podmínek, v souladu s právním řádem platným v obou zemích, pro pohyb kapitálu, na sdružování investic obou zemí pro realizaci významných společných projektů, na účasti subjektů obou států v rozvoji volných ekonomických pásem a v procesu privatizace.

Článek 14

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj společné podnikatelské činnosti a usilovat o řešení otázek týkajících se podpory a ochrany investic a zamezená dvojímu zdanění.

Článek 15

Smluvní strany dospěly k závěru, že existují možnosti spolupráce v následujících prioritních oblastech:

- palivoenergeticky komplex,

- hutnictví železa a barevných kovů,

- zpracovatelsky, lehký a potravinářský průmysl,

- chemicky průmysl,

- doprava, spoje a telekomunikační systémy,

- zemědělství.

Článek 16

Smluvní strany vyslovily souhlas s tím, že důležitou roli v prohlubovaní vzájemných ekonomických vztahů hraje rozvoj cestovního ruchu mezi oběma zeměmi.

Smluvní strany budou proto podnikat opatření pro rozšiřování činnosti v oblasti cestovního ruchu v rámci právního řádu platného v obou zemích a s přihlédnutím k doporučením mezinárodních organizací, jejichž jsou členy.

Článek 17

V oblasti finanční a bankovní činnosti a pojišťovnictví budou Smluvní strany uplatňovat ve vzájemných vztazích zásady obecně uznávané ve světové praxi.

Smluvní strany potvrzují ochotu spolupracovat v rámci mezinárodních finančních a bankovních organizací, jejichž jsou členy.

Článek 18

Zplnomocnění představitelé Smluvních stran se budou setkávat na základe návrhu jedné ze Smluvních stran střídavě v Republice Kazachstán a České republice k posouzená průběhu plnění této dohody.

Článek 19

Tato dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemného souhlasu obou Smluvních stran.

Zmíněné změny a doplňky musí byt provedeny v písemné formě.

Článek 20

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Tato dohoda bude v platnosti do té doby, dokud jedna ze Smluvních stran nepředloží alespoň 6 měsíců předem písemné sdělená o svém záměru vypovědět platnost této dohody.

Vstupem této dohody v platnost ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, uzavřená v Moskvě 19. června 1992.

Dáno v Alma-Atě dne 13. září 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, kazašském a ruském jazyce, přičemž všechny tři texty mají stejnou platnost.

V případě, že dojde k rozdílné interpretaci textu této dohody, bude vzat za základ text v ruském jazyce.

Za vládu České republiky:
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Kazašské Republiky:
Syzdyk Džumatajevič Abišev v. r.
ministr vnějších ekonomických vztahů

Přesunout nahoru