Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 8/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 22. prosince 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 58 písm. a), c) až e) a i) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 127 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Název části první zní:

"Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti".

2. § 1 až 3 včetně nadpisu znějí:

"§ 1

(1) Ošetřující lékař posuzovaného občana vyhotovuje zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů ve věcech sociálního zabezpečení a sociální péče na základě vlastního vyšetření a lékařských zpráv pořízených odbornými lékaři; jde-li o nemoc z povolání, činí tak na základě lékařské zprávy oddělení (kliniky) nemocí z povolání zdravotnického zařízení.

(2) Lékař okresní správy sociálního zabezpečení kontroluje správnost a úplnost zdravotnické dokumentace. Při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů přihlédne lékař okresní správy sociálního zabezpečení k výsledkům vlastního vyšetření a může využít i závěry jiných zdravotnických zařízení. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení seznamuje posuzovaného občana s výsledkem posouzení, včetně poučení o možnostech dalšího postupu.

§ 2

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občana nejpozději do tří pracovních dnů po doručení žádosti o dávku nebo službu sociálního zabezpečení.

(2) Zdravotnické zařízení předkládá zdravotnickou dokumentaci podle odstavce 1 okresní správě sociálního zabezpečení

a) do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení,

b) do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení v případech, kdy je nutné lékařskou zprávu doplnit dokladem o dalším odborném vyšetření.

(3) Lékaři okresní správy sociálního zabezpečení uskuteční zjišťovací lékařskou prohlídku v řízení o dávku nebo službu sociálního zabezpečení do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy okresní správa sociálního zabezpečení převzala úplnou zdravotnickou dokumentaci.

§ 3

Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

(1) Posudkovými lékaři a tajemníky posudkových komisí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů.

(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší většinou hlasů.

(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení, rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání a seznamuje posuzovaného občana s výsledkem posouzení, včetně poučení o možnostech dalšího postupu.

(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.

(5) Bez souhlasu posuzovaného občana může být k jednání přizván ošetřující lékař posuzovaného nebo další odborný lékař, je-li to nezbytné v zájmu posouzení zdravotního stavu posuzovaného občana. Ošetřující lékař posuzovaného občana musí být k jednání přizván, požádá-li o to.

(6) Zástupce fyzické nebo právnické osoby, u které posuzovaný občan je nebo byl naposledy pracovně činný, zástupce odborové organizace a zástupce příslušného občanského sdružení zdravotně postižených se k jednání přizvou, jestliže o to požádají a posuzovaný občan s tím souhlasí.

(7) Pokud při jednání vyšetřuje lékař posuzovaného občana, činí tak v nepřítomnosti tajemníka posudkové komise ministerstva a osob uvedených v odstavcích 4 a 6.

(8) Ustanovení § 1 platí přiměřeně i pro posudkovou komisi ministerstva.".

3. § 4 až 6 a § 22 včetně nadpisu se vypouštějí.

4. V § 31 odst. 1 se za slovo "Občanům" vkládají slova "starším jednoho roku".

5. V § 33 odst. 1 větě druhé se slova "neposkytuje ani nepropůjčuje státní zdravotní správa" nahrazují slovy "nehradí ani nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna" a za slovo "zakoupení" se vkládá slovo "druhého".

6. V § 33 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle odstavců 1 až 6 se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.".

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

7. V § 34 odst. 7 se slovo "dítě" nahrazuje slovy "nezaopatřené dítě".

8. V § 35 odst. 1 se slova "občan nevlastní motorové vozidlo" nahrazují slovy "občan není držitelem motorového vozidla".

9. V § 35 odst. 2 ve větě první se slovo "dítěte" nahrazuje slovy "nezaopatřeného dítěte", ve větě druhé se slovo "dítě" nahrazuje slovy "nezaopatřené dítě" a vypouštějí se slova "popřípadě, kteří se o ně starají i po dosažení zletilosti". Na konci se připojuje tato věta: "Podmínkou je, že motorové vozidlo bude používáno na dopravu tohoto nezaopatřeného dítěte.".

10. § 35 odst. 3 se vypouští.

11. § 35 odst. 5 zní:

"(5) Občanům uvedeným v odstavcích 1 a 2 se výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla určí se zřetelem na majetkové poměry občana a jeho rodiny, nejvýše však 60 000 Kčs; podmínkou přitom je, že pořizovací cena motorového vozidla nepřesahuje čtyřnásobek této částky a občan bez odkladu uzavře smlouvu o pojištění motorového vozidla pro případ poškození, zničení nebo odcizení.".

12. V § 35 odst. 9 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "nebo v případě, že motorové vozidlo přestane být používáno pro dopravu nezaopatřeného dítěte uvedeného v odstavci 2.".

13. V § 36 odst. 2 se slovo "dětem" nahrazuje slovy "nezaopatřeným dětem".

14. V § 36 odst. 5 se na začátek vkládá tato věta: "Výše příspěvku na provoz motorového vozidla podle odstavců 3 a 4 se v kalendářním čtvrtletí stanoví z ceny benzinu 90 Speciál prodávaného firmou Benzina a. s. v sídle okresního úřadu, platné k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.".

15. V § 37 se za slova "v příloze č. 5" vkládají slova "písmenech a) až g)".

16. V § 61 odst. 1 se za písmeno ch) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

"i) ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany,

j) ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty,".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena k) a l).

17. V § 61 odst. 2 se slova "písm. a) až i)" nahrazují slovy "písm. a) až k)".

18. V § 61 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V ústavech uvedených v odstavci 1 písm. a) až k) mohou být zřízena samostatná ošetřovatelská oddělení pro ošetřování obyvatel a svěřenců upoutaných na lůžko nebo vyžadujících jinou náročnou ošetřovatelskou péči. V ústavech uvedených v odstavci 1 písm. k) mohou být zřízena samostatná ošetřovatelská oddělení pro ošetřování dementních osob.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

19. Za § 71 se vkládají nové § 71a a 71b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 71a

Ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany

Ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany jsou určeny pro dospělé občany, kteří v důsledku biopsychosociálního postižení vyžadují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

§ 71b

Ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty

Ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty jsou určeny pro dospělé občany, kteří v důsledku zdravotního postižení vyžadují ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.".

20. § 98 odst. 4 zní:

"(4) Okresní úřad může poskytnout pěstounovi v zařízení, který pečuje o čtyři nebo více svěřených dětí, peněžitý příspěvek na zakoupení motorového vozidla až do výše 60 000 Kčs; podmínkou přitom je, že pěstoun bez odkladu uzavře smlouvu o pojištění motorového vozidla pro případ poškození, zničení nebo odcizení.".

21. V § 98 se za odstavec 4 doplňují nové odstavce 5 až 7, které znějí:

"(5) Místo příspěvku na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla až do výše 60 000 Kčs za podmínky, že od jeho zakoupení uplynulo pět let. Výjimečně může být poskytnut příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla před uplynutím lhůty pěti let, je-li prokázáno, že taková oprava je nevyhnutelná, a že poškození motorového vozidla nezavinil pěstoun.

(6) Při poskytnutí příspěvku podle odstavců 4 a 5 uzavře okresní úřad s pěstounem dohodu o vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části v případě, že před uplynutím lhůty pěti let od poskytnutí příspěvku pěstoun přestane vykonávat pěstounskou péči v zařízení nebo přestane být vlastníkem motorového vozidla.

(7) Pěstounovi, kterému byl poskytnut příspěvek podle odstavce 4, může okresní úřad poskytnout též příspěvek na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, a to v plné výši tohoto pojistného stanoveného zvláštním předpisem.8)".

22. V § 99 odst. 2 se za slovo "paliv" vkládají slova "vodného, stočného".

23. V § 109 odst. 1 se vypouští poslední věta.

24. § 110 se vypouští.

25. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrada za úkony pečovatelské služby Odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

a) Úhrada za úkony v rodinách s dětmi

b) Úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany

c) Odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřebyMaximální částka denně v Kčs
a)b)c)
1.běžné úkony osobní hygieny--5
2.celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce--10
3.celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny--8
4.donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla--3
5.donáška uhlí, dřeva, vynesení popele za každých 15 kg--3
6.jednoduché ošetřovatelské úkony--5
7.nákupy a nutné pochůzky--5
8.donáška vody, topení v kamnech, čištění kamen--5
Další úkony:
9.práce spojené s udržováním domácnosti151515
10.příprava a uvaření oběda nebo večeře121212
11.doprovod na vyšetření, doprovod dětí do mateřské školy777
12.praní drobného osobního prádla, jeho žehlení a drobné úpravy777
13.výchovná práce s dětmi20neposkytuje se20
14.dohled nad těžce postiženým dítětem7/hod.neposkytuje se7/hod.
15.ošetření nohou (pedikura)neposkytuje se77
16.obtížnost výkonu pečovatelské služby666
17.průvodcovská služba pro nevidomé na lékařské vyšetření a vyřizování úředních záležitostí555
18.tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře a při vyřizování úředních záležitostíneposkytuje se35/hod.35/hod.
19.noční služba od 22 hod. do 6 hod.
a) pohotovost s možností spánku151515
b) služba spojená s prováděním ošetřovatelských úkonů
303030
20.mimořádné úkony
a) praní velkého prádla, prádla značně znečištěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby777
-úhrada i odměna dobrovolných pracovníků pečovatelské služby za 1 kg suchého prádla včetně jeho vyžehlení
b) velký úklid po malířích nebo jiných řemeslnících apod.20/hod.20/hod.20/hod.
21.Zvýšení maximální denní částky
a) za službu vykonávanou v den pracovního klidu--o 50 %
b) za výkon služby u bacilonosiče--o 50%“.

26. V příloze č. 2 odst. 4 se vypouští poslední věta.

27. V příloze č. 3 se v odstavci 2 písm. c) vypouští slovo "dálkové" a v odstavci 3 písm. b) se slova "místní a dálkové dopravě" nahrazují slovy "pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě".

28. V příloze č. 4 se v bodu I vypouštějí č. 4 a 13, v bodu II se vypouští č. 2 a v bodu III se vypouští č. 8.

29. V příloze č. 6 bod III zní:

„III. a)donášková a pochůzková službazdarma
b)doprovod do zdravotnického zařízení7 Kčs“.

30. V příloze č. 6 bodu IV písm. d) se v č. 1 slova "1,50 Kčs až 3 Kčs" nahrazují slovy "2 Kčs až 4 Kčs" a v č. 2 se slova "3 Kčs až 7 Kčs" nahrazují slovy "6 Kčs až 15 Kčs".

31. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Zdravotní postižení podmiňující a vylučující přijetí do ústavů

A. Zdravotní postižení podmiňující přijetí do ústavů

1. Zdravotní stav, který odůvodňuje přijetí do ústavů pro tělesně postiženou mládež a tělesně postižené dospělé občany, je dán především poškozením motorických funkcí v kterékoliv jejich složce, které činí postiženého částečně, převážně nebo úplně bezmocným nebo nesoběstačným a kde není těžší postižení v psychické sféře.

Jde zejména o tyto stavy:

a) závažné vrozené vady ortopedického charakteru vyžadující použití zejména složitých ortopedických pomůcek,

b) závažné vrozené vady a onemocnění neurologického charakteru s větším deficitem inervace, zejména motorické, v oblasti páteře, končetin a svěračů,

c) závažné vrozené a trvalé defekty a vady chirurgického charakteru, operační léčbou neovlivněné nebo již neovlivnitelné a vyžadující speciální režim ošetřování,

d) dědičná, systémová, metabolická a endokrinní onemocnění s postižením ústrojí nervového se značně omezenou funkcí, zčásti korigovatelnou ortopedickými pomůckami,

e) stavy po úrazech nebo zánětech jakékoliv etiologie ortopedického nebo neurologického charakteru s těžší anatomickou a funkční poruchou, léčbou a rehabilitací již podstatněji neovlivnitelnou, včetně imobility,

f) stavy po neurochirurgických a ortopedických operačních zákrocích, zejména s motorickým deficitem většího rozsahu, značně omezující nebo znemožňující sebeobsluhu, včetně imobilních,

g) vrozené syndromy postihující několik systémů se značným ztížením sebeobsluhy.

2. Postižení, která odůvodňují přijetí do ústavů pro smyslově postižené dospělé občany, jsou taková postižení funkcí sensorických (především zraku a sluchu), která způsobují značné omezení nebo ztrátu orientace a běžného dorozumívání; tím činí postiženého zpravidla závislým na pomoci jiné osoby při některých nezbytných životních úkonech.

3. Postižení, která odůvodňují přijetí do ústavů pro mentálně postiženou mládež a mentálně postižené dospělé občany, jsou taková, která způsobují omezení nebo ztrátu vzdělanosti, popřípadě vychovatelnosti a vyžadují pomoc, zejména dohled jiné osoby, při některých hlavních nebo nezbytných životních úkonech.

4. Postižení, která odůvodňují přijetí do ústavů pro chronické alkoholiky a toxikomany, jsou biopsychosociální postižení takového rozsahu, že tyto osoby vyžadují pomoc a dohled jiné osoby. Do těchto ústavů lze přijmout občany jen na doporučení odborného lékaře - psychiatra.

5. Postižení, která odůvodňují přijetí do ústavů pro chronické psychotiky a psychopaty, jsou postižení, která podstatně omezují nebo zcela znemožňují život postiženého v domácím prostředí, a takto postižené osoby vyžadují pomoc a dohled jiné osoby. Do těchto ústavů lze přijmout občany jen na doporučení odborného lékaře - psychiatra.

B. Zdravotní postižení vylučující přijetí do ústavů

1. Do ústavů pro tělesně, smyslově nebo mentálně postižené nelze přijmout takové občany, kteří sice podmínky pro přijetí splňují, avšak v době přijetí vyžaduje jejich zdravotní stav léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení, a dále občany trpící těmito zdravotními postiženími:

a) infekční a parazitární choroby všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění,

b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem; potvrzení vydá odborný lékař příslušného zdravotnického zařízení,

c) pohlavní choroby v akutním stadiu, v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení,

d) psychóza a psychické poruchy, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem,

e) chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku, což musí být doloženo potvrzením příslušného odborného lékaře - psychiatra, při respektování lhůt stanovených pokynem hlavního odborníka - psychiatra ministerstva zdravotnictví České republiky.

Osoby trpící zdravotními postiženími a chorobami, které podstatně omezují schopnost pohybu a sebeobsluhy, lze přijímat na ošetřovatelská oddělení těchto ústavů.

2. Do ústavů pro chronické alkoholiky a toxikomany a ústavů pro chronické psychotiky a psychopaty nelze přijmout občany, kteří sice podmínky pro přijetí splňují, avšak v době přijetí vyžaduje jejich zdravotní stav léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení, a dále pak občany trpící těmito zdravotními postiženími:

a) infekční a parazitární choroby všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění,

b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem; potvrzení vydá odborný lékař příslušného zdravotnického zařízení,

c) pohlavní choroby v akutním stadiu, v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení.

Osoby trpící zdravotními postiženími a chorobami, které podstatně omezují schopnost pohybu a sebeobsluhy, lze přijímat na ošetřovatelská oddělení těchto ústavů.

3. Do domovů důchodců nelze přijmout občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, a dále pak občany trpící těmito zdravotními postiženími:

a) infekční a parazitární choroby všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění,

b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem; potvrzení vydá příslušný odborný lékař zdravotnického zařízení,

c) pohlavní choroby v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení,

d) psychózy a psychické poruchy, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu,

e) chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku a chování občana znemožňuje klidné soužití v kolektivu. Potvrzení vydá odborný lékař - psychiatr příslušného zdravotnického zařízení, při respektování lhůt stanovených pokynem hlavního odborníka - - psychiatra ministerstva zdravotnictví České republiky,

f) imbecilita a idiocie.

4. Pokud není v ústavech sociální péče - domově důchodců zřízeno ošetřovatelské oddělení, nelze do ústavů sociální péče - domovů důchodců přijímat osoby trpící těmito zdravotními postiženími:

a) zhoubné novotvary všech typů a lokalizací, pokud nebylo po komplexní léčbě dosaženo remise, a v době uvažovaného příjmu do domova důchodců byly zjištěny metastázy,

b) diabetes mellitus nekompenzovatelný standardní dietou a běžnými perorálními léky nebo inzulínem a při současném výskytu komplikací,

c) roztroušená mozkomíšní skleróza, nebylo-li komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu; potvrzení vydá přednosta neurologického oddělení příslušného zdravotnického zařízení,

d) degenerativní nervové onemocnění (amyotrofická laterální skleróza, bulbární paralýza, spinální heredoataxie, progresivní mozková a mozečková atrofie apod.), nebylo-li komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu. Potvrzení vydá přednosta neurologického oddělení příslušného zdravotnického zařízení,

e) choroby srdeční ve stadiu dekompenzace spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy,

f) těžké trofické změny na končetinách cévního původu a ischematické změny na končetinách interní léčbou již neovlivnitelné a v gangrenózním stadiu,

g) selhávání dýchacích funkcí jakéhokoliv původu spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy,

h) chronická onemocnění jater ve stadiu dekompenzace,

ch) chronická onemocnění ledvin ve stadiu selhání,

i) chronické fistulující osteomyelitidy jakékoliv etiologie,

j) ireparabilní stavy po zlomeninách a luxacích, zejména dolních končetin a páteře s těžším omezením hybnosti,

k) stavy po amputacích s těžším omezením nebo znemožněním pohybu, při kterých nelze počítat s nošením protézy, respektive soběstačností s pomocí berlí nebo ovládáním vozíku pro invalidy,

l) postižení lokomočního aparátu jakéhokoliv původu s těžším anatomickým a funkčním omezením a se značným ztížením sebeobsluhy,

m) stavy po poranění nebo operacích mozku, míchy, páteře, s trvalou poruchou hybnosti, která značně omezuje sebeobsluhu,

n) postižení smyslových funkcí, zejména zraku a sluchu, která způsobují značné omezení nebo ztrátu orientace nebo běžného dorozumívání.

5. Dementní osoby lze přijímat do ústavů sociální péče - domovů důchodců v případech, kdy je při ústavu zřízeno ošetřovatelské oddělení pro tyto osoby.

6. Bacilonosiče lze přijmout do domova důchodců, jsou-li v něm vytvořeny podmínky požadované hygienickou službou, o čemž musí být pořízen zápis, který se připojí k dokumentaci žadatele pro umístění do domova důchodců.

7. Pro přijetí do domova - penziónu pro důchodce platí stejná kritéria jako pro přijetí do domova důchodců, přičemž nelze do něho přijmout občana, jehož zdravotní stav trvale vyžaduje ošetření a obsluhu jinou osobou.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru