Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 273/1993 Sb.Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Částka 68/1993
Platnost od 11.11.1993
Účinnost od 11.11.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

273

ZÁKON

ze dne 15. října 1993

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§ 1

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) audiovizuálním dílem dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem,1) pokud je určeno k veřejnému šíření2) pomocí technického zařízení,

b) českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo, jehož výrobce podle odstavce 2 písm. a) má nebo měl v době jeho prvního veřejného předvedení trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky; za české audiovizuální dílo se považuje i takové audiovizuální dílo, na jehož vytvoření se tento výrobce podílí,

c) audiovizuální produkcí veřejné předvedení audiovizuálního díla pomocí technického zařízení s výjimkou televizního vysílání;3) audiovizuální dílo je předvedeno veřejně, jestliže je předvedeno před individuálně neurčenými osobami.

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

a) výrobcem audiovizuálního díla osoba, která má práva k užití jednotlivých složek audiovizuálního díla a toto dílo vytvořila,

b) distributorem audiovizuálního díla osoba, která smluvně zpravidla za úplatu zajišťuje šíření audiovizuálního díla, s výjimkou jeho šíření televizním vysíláním,3) subjektům uvedeným pod písmeny c) až e),

c) pořadatelem audiovizuální produkce osoba, která veřejně předvádí audiovizuální dílo pomocí technického zařízení, s výjimkou televizního vysílání,3)

d) provozovatelem prodejny audiovizuálních děl osoba, která prodává rozmnoženiny audiovizuálních děl veřejnosti,

e) provozovatelem půjčovny audiovizuálních děl osoba, která za úplatu půjčuje veřejnosti rozmnoženiny audiovizuálních děl.

§ 2

Evidence

(1) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vede evidenci osob uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b), které živnostensky podnikají. Evidence těchto osob je informačním systémem podle zvláštního zákona.4)

(2) Účelem evidence podle odstavce 1 je zajištění ústředních přehledů k provádění autorského zákona5)

(3) Příslušný živnostenský úřad zašle ministerstvu za účelem evidence podle odstavce 1 opis živnostenského listu.

§ 3

Označování audiovizuálních děl

(1) Výrobce audiovizuálního díla je povinen zajistit, aby na originálním nosiči audiovizuálního díla byly uvedeny

a) název díla,

b) jméno a příjmení, popřípadě pseudonym autora (autorů), pokud je znám a pokud uvedení svého jména výslovně nezakázal,

c) jména a příjmení výkonných umělců,6)

d) jméno a příjmení nositele autorských práv, není-li jím autor (autoři) nebo výkonný umělec (výkonní umělci),

e) jméno a příjmení výrobce, je-li fyzickou osobou, nebo jeho obchodní jméno, je-li právnickou osobou,

f) místo a rok výroby díla a

g) jména a příjmení pracovníků u profesí podílejících se na výrobě díla, pokud je jejich uvádění obvyklé.

(2) Distributor audiovizuálního díla je povinen zajistit, aby na rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje výrobce podle odstavce 1, a dále vyznačeno, že je distributorem s uvedením svého jména a příjmení, je-li fyzickou osobou, nebo obchodního jména, je-li právnickou osobou.

§ 4

Přístupnost audiovizuálních děl veřejnosti

(1) U audiovizuálního díla, jehož obsah by mohl ohrozit mravní vývoj nezletilých,7) se stanoví hranice jeho přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let.

(2) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen stanovit hranici přístupnosti podle odstavce 1 u každého jím vyrobeného audiovizuálního díla a ve smlouvě s distributorem.

(3) Distributor audiovizuálního díla je povinen stanovit a ve smlouvě s osobami uvedenými v § 1 odst. 2 písm. c) až e) vymezit hranici přístupnosti audiovizuálního díla. Pokud byla hranice přístupnosti stanovena podle odstavce 2, je distributor povinen ji dodržet.

(4) Výrobce, popřípadě distributor audiovizuálního díla odpovídá také za vyznačení hranice přístupnosti na obalu nosiče, na kterém je audiovizuální dílo zaznamenáno.

(5) Pořadatel audiovizuální produkce je povinen zajistit zveřejnění hranice přístupnosti stanovené výrobcem nebo distributorem a kontrolovat její dodržení účastníky produkce.

(6) Provozovatel prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl nesmí prodat nebo půjčit rozmnoženinu audiovizuálního díla osobám mladším, než připouští hranice přístupnosti stanovená výrobcem nebo distributorem.

§ 5

Reklama při audiovizuální produkci

(1) Pořadatel audiovizuální produkce, jejíž součástí je reklama, je povinen zajistit, aby uveřejňovaná reklama byla jako reklama označena a oddělena od ostatního obsahu produkce.

(2) Pořadatel audiovizuální produkce je povinen zajistit, aby nebyly zveřejňovány reklamy

a) podporující chování ohrožující morálku nebo poškozující zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí,

b) určené dětem, nebo v nichž vystupují děti, pokud tyto reklamy podporují chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj,

c) propagující léčiva dostupná pouze na lékařský předpis, která jsou v České republice registrována,

d) porušující zákaz uložený jiným právním předpisem.8)

§ 6

Národní filmový archiv

(1) Národní filmový archiv se sídlem v Praze zřízený ministerstvem (dále jen "Archiv") je archivem zvláštního významu9) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu.

(2) Archiv vytváří na základě smluv s oprávněnými nositeli práv zvláštní fond vybraných uměleckých audiovizuálních děl, která nevýdělečně poskytuje k dočasnému užití občanským sdružením,10) jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je zpřístupňování uměleckých audiovizuálních děl svým členům.

(3) Orgánem rozhodujícím o tom, která umělecká audiovizuální díla se mohou stát součástí zvláštního fondu podle odstavce 2, je Rada Fondu.11)

§ 7

Nabídková povinnost

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen písemně nabídnut Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené kopie českého audiovizuálního díla, a to do 60 dnů od jeho prvního uvedení na veřejnosti. Cena se sjednává podle cenových předpisů.12)

(2) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odstavce 1 činí šest měsíců ode dne doručení nabídky. Nepřijme-li Archiv návrh na uzavření kupní smlouvy v této lhůtě, návrh zaniká a nabídková povinnost podle odstavce 1 se tím považuje za splněnou. O této skutečnosti je Archiv povinen vydat nejpozději do sedmi dnů osobě, která nabídku učinila, písemné potvrzení. Obsah potvrzení musí vylučovat možnost záměny předmětu nabídkové povinnosti.

(3) Výrobce českého audiovizuálního díla vytvořeného s využitím příspěvku z Fondu13) je povinen bezplatně odevzdat Archivu vzorovou nepoškozenou kopii českého audiovizuálního díla k archivování, a to do 60 dnů od jeho prvního uvedení na veřejnosti.

(4) Převodem vlastnictví kopií českého audiovizuálního díla podle odstavců 1 a 3 nenabývá Archiv právo tyto kopie jakkoli veřejně využívat. Tím není dotčeno ustanovení § 6 odst. 2.

(5) Povinnost podle odstavců 1 a 3 se nevztahuje na audiovizuální díla vyrobená Českou televizí14) pouze pro účely šíření televizním vysíláním.3)

§ 8

Výrobce audiovizuálního díla může nabídnout k uložení v Archivu negativ a rozmnožovací materiály za podmínek dohodnutých ve smlouvě mezi ním a Archivem.

§ 9

Dohled

(1) Dohled na dodržování povinností podle tohoto zákona vykonává ministerstvo. Za účelem dohledu jsou pověření pracovníci ministerstva oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 odst. 2 a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

(2) Pověření pracovníci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

§ 10

Sankce

(1) Ministerstvo může uložit

a) výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 3 odst. 1 a 2 pokutu až do výše 100000 Kč,

b) výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 4 odst. 2, 3 a 4 pokutu až do výše 10000 Kč,

c) pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 4 odst. 5 pokutu až do výše 10000 Kč,

d) provozovateli prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl za porušení povinností podle § 4 odst. 6 pokutu až do výše 10000 Kč,

e) pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 5 odst. 1 a 2 pokutu až do výše 10000 Kč,

f) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 7 odst. 1 a 3 pokutu až do výše 50000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty ministerstvo přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění.

(3) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku poté, kdy ministerstvo zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od porušení povinnosti.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení,15)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem Fondu. Pokuty vymáhá ministerstvo podle předpisů o správě daní a poplatků.16)


ČÁST II

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:

1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "§ 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".

ČÁST III

Změna zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

§ 12

Zákon České národní rady č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"m) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce,3) která na něj přešla na základě zvláštního zákona,3a)

3a) § 13 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.".

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).

2. V § 8 odst. 2 věta druhá zní: "Vyúčtování provede pořadatel na tiskopise vydaném správcem Fondu.".

3. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3b) znějí:

"(3) Pořadatel veřejné produkce kinematografického díla se vstupným je povinen vést zvláštní evidenci o datu uskutečnění jednotlivých produkcí, včetně částky vybraných příplatků, o celkových částkách vybraných příplatků za příslušné čtvrtletí a o termínu jejich odvedení Fondu.

(4) Příplatek podle odstavce 1 neodvedený ve lhůtě podle odstavce 2 vymáhá správce Fondu podle předpisů o správě daní a poplatků.3b)

(5) Pověření pracovníci správce Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 4, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

3b) Část šestá zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky pod čarou č. 3c) zní:

㤠8a

(1) Správce Fondu může uložit pořadateli veřejné produkce kinematografického díla se vstupným za porušení povinností podle § 8 odst. 2 a 3 pokutu až do výše 50000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty správce Fondu přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění.

(3) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku poté, kdy správce Fondu zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od porušení povinnosti.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.3c)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem Fondu. Pokuty vymáhá správce Fondu podle předpisů o správě daní a poplatků.3b)

3c) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".


ČÁST IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1990.17) u nichž ke dni účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti uplyne doba ochrany jejich majetkových autorských práv,18) je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší Archivu nebo s jeho písemným souhlasem. Práva autorů jednotlivých složek audiovizuálních děl tím nejsou dotčena.

(2) Zisky z provozování těchto děl bude Archiv, po pokrytí svých nákladů vyplývajících z povinností uložených tímto zákonem, odvádět Fondu.

§ 14

Státní organizace Filmové studio Barrandov-Copyright a Filmové studio Zlín-Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona s Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.

§ 15

Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

1) Čl. 2 Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 365/1992 Sb.
§ 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních , vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

2) § 22 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

3) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb.

4) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

5) Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 36 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.

7) Úmluva o právech dítěte uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb.

8) Např. § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb.

9) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví.

10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

12) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

13) § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb.

14) Zákon ČNR č. 483/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb.

15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

16) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.

18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

Přesunout nahoru