Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 273/1993 Sb.Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Částka 68/1993
Platnost od 11.11.1993
Účinnost od 11.11.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

273

ZÁKON

ze dne 15. října 1993

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST Izrušeno

§ 1, § 1azrušeno

Evidencezrušeno

§ 2 – § 10, § 2a – § 10dzrušeno


ČÁST II

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 11

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:

1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "§ 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".

ČÁST IIIzrušeno

§ 12zrušeno

㤠8a

3c) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".


ČÁST IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13zrušeno

§ 14

Státní organizace Filmové studio Barrandov-Copyright a Filmové studio Zlín-Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona s Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.

§ 15

Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 249/2006 Sb. Čl. II

1. Za porušení povinností, k nimž došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží pokuta podle dosavadních právních předpisů.

2. Řízení o uložení pokuty, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

1a) Autorský zákon.

2) § 4 autorského zákona.

3) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

3a) Živnostenský zákon.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Živnostenský zákon.

6) § 64 autorského zákona.

7) § 7 autorského zákona.

8) § 67 autorského zákona.

8a) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

13) § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb.

15) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.

18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

Přesunout nahoru