Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 271/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 67/1993
Platnost od 04.11.1993
Účinnost od 23.09.1993
Zrušeno k 30.04.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

271

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. září 1993 byla ve Vilniusu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dnem 23. září 1993 a tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 3. srpna 1991, vyhlášená pod č. 401/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky

o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky, dále nazývané Smluvními stranami,

uvědomujíce si velký význam tradičních obchodních a ekonomických vztahů,

přihlížeje k hlubokým změnám, které probíhají v ekonomice obou zemí,

a řídíce se v obchodních a ekonomických vztazích principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany si poskytnou navzájem doložku nejvyšších výhod v otázkách týkajících se cel, daní, jakož i celních formalit ve vztahu k obchodu zbožím pocházejícím z území jejich států a vůči jiným formám ekonomické spolupráce.

Článek 2

Doložka nejvyšších výhod se nevztahuje na:

a) privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním státům v zájmu usnadnění příhraničního obchodu anebo meziregionálního obchodu s jinými státy,

b) privilegia a výhody, které vyplývají z účasti Smluvních stran v celních uniích či zónách volného obchodu.

Článek 3

Fyzické a právnické osoby zemí Smluvních stran, dále nazývané subjekty, provádějí zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách za běžné světové ceny a v souladu s principy uplatňovánými ve světové obchodní a finanční praxi v celém komplexu obchodních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Litevskou republikou.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji obchodních vztahů zaměřených na zvyšování vzájemného obratu zboží a objemu poskytováných služeb za obecně platných komerčních podmínek, včetně barterových operací. Přitom se nevylučuje možnost dojednávat na úrovni příslušných orgánů vzájemné dodávky nejdůležitějších druhů zboží, které mají význam pro zabezpečení prioritních potřeb Smluvních stran.

Smluvní strany budou společně analyzovat stav obchodních a ekonomických vztahů, vyměňovat si příslušné údaje a informace potřebné pro další rozvoj vzájemných ekonomických styků.

Článek 5

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro uzavíraní a realizaci kontraktů na dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 6

Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti uzavřou příslušné banky dohody o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 7

Subjekty zemí Smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat kontrakty včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem, s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 8

Pravidla a podmínky pro přepravu nákladů, dopravního provozu včetně tranzitní nákladní a osobní přepravy, jakož i vzájemná součinnost dopravních systémů mohou být stanoveny zvláštními dohodami.

Článek 9

Smluvní strany se shodly v tom, že cestovní ruch může přispět k prohlubování dvoustranných obchodních a ekonomických vztahů.

Při rozvíjení obchodní, ekonomické a vědeckotechnické spolupráce v oblasti budování a provozování průmyslu a infrastruktury cestovního ruchu budou Smluvní strany vycházet ze zásad ochrany životního prostředí a zabezpečení vysoké úrovně služeb cestovního ruchu.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu směřovat k rozšiřování kooperace výroby, zakládání společných podniků, sdružení a organizací, jakož i k rozvoji a zavádění dalších progresivních forem spolupráce běžných ve světové ekonomice. Přitom Smluvní strany budou v souladu s právním řádem platným v jejich zemích vytvářet příznivé podmínky pro zřizování filiálek, oddělení, zastoupení organizací, podniků, firem, bank, obchodních domů, zbožových a peněžních burz, družstev a společností na území svých zemí pro jejich obchodní, průmyslovou a hospodářskou činnost s poskytováním příslušných práv právnickým a fyzickým osobám země druhé Smluvní strany.

Článek 11

Smluvní strany potvrzují společný zájem na vytváření předpokladů pro pohyb kapitálu, na sdružování investic obou zemí pro realizaci významných projektů, na vytváření podmínek pro aktivizaci přílivu investic z třetích zemí, na účasti hospodářských subjektů zemí Smluvních stran v procesu privatizace v souladu s právním řádem platným v každé z těchto zemí a s přihlédnutím k specifikám jejich ekonomik.

Článek 12

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj společné podnikatelské činnosti včetně podpory a ochrany investic, zamezení dvojího zdanění a nebudou uplatňovat diskriminační opatření ve vzájemné hospodářské spolupráci.

Článek 13

Povolení k reexportu zboží v nezměněné podobě, dodávaného v souladu s ustanoveními této dohody, je udělováno při podpisu kontraktů mezi subjekty.

Článek 14

Výsledky vědeckotechnického výzkumu a vývoje, získané společně českými a litevskými subjekty, nelze předávat třetím osobám a publikovat bez souhlasu těchto subjektů.

Článek 15

Pro posouzení průběhu plnění této dohody se budou zplnomocnění představitelé Smluvních stran na základě vzájemné dohody setkávat střídavě v České republice a v Litevské republice a v případě nutnosti přijímat příslušná rozhodnutí.

Pro posouzení a vyřešení jednotlivých otázek lze provádět konzultace a jednání představitelů a specialistů orgánů, organizací a firem států Smluvních stran.

Článek 16

Tato dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran.

Článek 17

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

Článek 18

Tato dohoda má platnost po dobu 5 let s automatickým prodlužováním její platnosti na každý další rok.

Každá ze Smluvních stran může Dohodu vypovědět notifikací. V tomto případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení o jejím vypovězení.

Pozbytí platnosti této dohody nebude mít vliv na podmínky kontraktů uzavřených subjekty v době její platnosti a nesplněných do doby, než pozbyla platnosti.

Podpisem této dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 3. srpna 1991.

Dáno ve Vilniusu 23. 9. 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, litevském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty mají stejnou platnost.

V případě jakékoliv rozdílné interpretace ustanovení této dohody je rozhodující text v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Litevské republiky:
Povilas Gylys v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru