Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

Částka 8/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 22. prosince 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 10 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 313/1990 Sb., zákona č. 245/1991 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 2, který zní:

"§ 2

(1) Pokud je poživatel důchodu v kalendářním měsíci zaměstnán u více zaměstnavatelů, srazí mu částku 220 Kčs z příjmu ze závislé činnosti nebo funkčních požitků6) ten zaměstnavatel, u něhož dosáhl v tomto měsíci příjmu aspoň ve výši minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou7) (dále jen "minimální mzda"); zaměstnavatel 220 Kčs nesrazí, předloží-li poživatel důchodu potvrzení, že mu uvedenou částku v takovém kalendářním měsíci srazil jiný zaměstnavatel.

(2) Poživatel důchodu, který byl v kalendářním měsíci zaměstnán u více zaměstnavatelů a u žádného z nich nedosáhl příjmu uvedeného v odstavci 1, je povinen určit zaměstnavatele, který mu částku 220 Kčs z příjmu srazí, a ostatním zaměstnavatelům předloží potvrzení o této skutečnosti.

(3) Pokud měl poživatel důchodu v kalendářním měsíci příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti a zároveň byl zaměstnán, srazí mu částku 220 Kčs z příjmu zaměstnavatel pouze tehdy, činil-li příjem ze zaměstnání aspoň výši minimální mzdy;7) má-li tento poživatel důchodu příjem ze zaměstnání nižší, než je výše minimální mzdy, avšak úhrn příjmů ze zaměstnání a podnikání, případně z jiné samostatné výdělečné činnosti, činí aspoň výši minimální mzdy,7) je povinen oznámit plátci důchodu výši těchto příjmů.

(4) Pro účely výplaty příspěvku se zaměstnáním rozumí

a) pracovní poměr,

b) členství v družstvu, jestliže členové družstva nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

c) služba vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky,

d) práce konané na základě dohody o pracovní činnosti a jiné činnosti, které se hodnotí pro vznik nároku na důchod a jeho výši.8)".

2. V § 3 odst. 1 se slova "ještě zaměstnavatel, popřípadě příslušný státní orgán1)" nahrazují slovy "plátce důchodu".

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

"§ 7a

(1) Na výplatu příspěvku nemá vliv skutečnost, že u podnikatele nebo jiné osoby samostatně výdělečně činné došlo k dodatečné změně výše vyměřovacího základu a doplatku na pojistném9) za období, v němž byl vyměřovací základ považován za příjem.

(2) V průběhu kalendářního čtvrtletí se výše příjmu zjištěná za předchozí kalendářní čtvrtletí porovnává opětovně s výší životního minima pouze tehdy, dojde-li ke změně počtu dětí, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo na výchovné.10)

(3) Věk, který nezaopatřené dítě dovrší v prvním měsíci kalendářního čtvrtletí, v němž se příspěvek vyplácí, platí pro výpočet životního minima tohoto dítěte po celé toto čtvrtletí.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou § 7a odst. 2 a 3, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1993.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

6) § 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

7) § 2 odst. 1 nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

8) § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 15 a 26 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 49 zákona č. 100/1988 Sb.

Přesunout nahoru