Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 265/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 65/1993
Platnost od 26.10.1993
Účinnost od 22.09.1993
Zrušeno k 30.04.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

265

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. září 1993 byla v Rize podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 16 vstoupila v platnost dnem 22. září 1993 a tímto dnem pozbyly platnosti Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Lotyšskou republikou ze dne 7. října 1922, vyhlášená pod č. 221/1923 Sb., a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 2. srpna 1991, vyhlášená pod č. 417/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky

o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Lotyšské republiky, dále nazývané Smluvními stranami,

uvědomujíce si velký význam tradičních obchodních a ekonomických vztahů,

přihlížejíce k hlubokým změnám, které probíhají v ekonomice obou zemí,

a řídíce se v obchodních a ekonomických vztazích principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany si poskytnou navzájem doložku nejvyšších výhod ve vztahu k obchodu zbožím, pocházejícím z území jejich státu.

Článek 2

Doložka nejvyšších výhod se nevztahuje na:

a) privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla či poskytne sousedním státům v zájmu usnadnění příhraničního obchodu nebo meziregionálního obchodu s jinými státy,

b) privilegia a výhody, které vyplývají z účasti Smluvních stran v celních uniích či zónách volného obchodu.

Článek 3

Fyzické a právnické osoby zemí Smluvních stran, dále nazývané subjekty, provádějí zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách s přihlédnutím k běžným světovým cenám a v souladu s principy, uplatňovanými ve světové obchodní a finanční praxi v celém komplexu neobchodních, obchodních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji obchodních vztahů zaměřených na zvyšování vzájemného obratu zboží a objemu poskytovaných služeb za obecně platných komerčních podmínek. Přitom se nevylučuje možnost dojednávat na úrovni příslušných orgánů vzájemné dodávky nejdůležitějších druhů zboží, které mají význam pro zabezpečení prioritních potřeb Smluvních stran.

Smluvní strany budou společně analyzovat stav obchodních a ekonomických vztahů, vyměňovat si příslušné údaje a informace potřebné pro další rozvoj vzájemných ekonomických styků.

Článek 5

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro uzavírání a realizaci kontraktu na dodávky zboží a poskytování služeb.

Článek 6

Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti uzavřou příslušné banky dohody o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a poskytování služeb v souladu s právními řády obou zemí Smluvních stran.

Článek 7

Subjekty zemí Smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat kontrakty včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávaný v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu směřovat k rozšiřování kooperace výroby, zakládání společných podniků, sdružení a organizací, jakož i k rozvoji a zavádění dalších progresivních forem spolupráce, běžných ve světové ekonomice. Přitom Smluvní strany budou v souladu s právním řádem platným v jejich zemích vytvářet příznivé podmínky pro zřizování filiálek, oddělení, zastoupení organizací, podniků, firem, bank, obchodních domů, zbožových a peněžních burz, družstev a společností na území svých zemí pro jejich obchodní, průmyslovou a hospodářskou činnost s poskytováním fyzickým a právnickým osobám země druhé Smluvní strany příslušných práv.

Článek 9

Smluvní strany potvrzují společný zájem na vytváření předpokladů pro pohyb kapitálu, na sdružování investic obou zemí pro realizaci významných projektů, na vytváření podmínek pro aktivizaci přílivu investic z třetích zemí, na účasti hospodářských subjektů Smluvních stran v procesu privatizace v souladu s právním řádem, platným v každé z těchto zemí, a s přihlédnutím ke specifikám jejich ekonomik.

Článek 10

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj společné podnikatelské činnosti včetně podpory a ochrany investic, zamezení dvojího zdanění a nebudou uplatňovat diskriminační opatření ve vzájemné hospodářské spolupráci.

Článek 11

Zboží, dodávané v souladu s ustanoveními této dohody, může být reexportováno do třetích zemí v souladu s podmínkami uzavřených kontraktů.

Článek 12

Výsledky vědeckotechnického výzkumu a vývoje, získané společně českými a lotyšskými subjekty, lze předávat třetím osobám a publikovat pouze se souhlasem těchto subjektů.

Článek 13

Touto dohodou jsou stanoveny hlavní směry ekonomické, obchodní a vědeckotechnické spolupráce.

V zajmu konkretizace základních ustanovení této dohody mohou Smluvní strany či jimi zplnomocněné kompetentní orgány uzavírat dohody nebo jiné úmluvy.

Článek 14

Pro posouzení průběhu plnění této dohody se budou zplnomocnění představitelé Smluvních stran na základě vzájemného ujednání setkávat střídavě v České republice a v Lotyšské republice a v případě nutnosti přijímat příslušná rozhodnutí.

Všechny spory, které mohou vzniknout mezi Smluvními stranami v otázkách výkladu či realizace této dohody budou vyřešeny, pokud možno co nejrychleji, prostřednictvím přátelských konzultací a jednání.

Článek 15

Tato dohoda může být měněna a doplňována v souladu s platnými právními řády obou zemí a na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran.

Článek 16

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

Článek 17

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze Smluvních stran ji může vypovědět notifikací. V tomto případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení o jejím vypovězení.

Pozbytí platnosti této dohody nebude mít vliv na podmínky kontraktu, uzavřených subjekty v době její platnosti a nesplněných do doby, než pozbyla platnosti.

Podpisem této dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou pozbývají platnosti:

- Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Lotyšskou republikou ze 7. října 1922,

- Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 2. srpna 1991.

Dáno v Rize 22. září 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, lotyšském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty mají stejnou platnost.

V případě rozdílné interpretace ustanovení této dohody je rozhodující text v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Lotyšské republiky:
Georgs Andrejevs v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru