Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 262/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci

Částka 64/1993
Platnost od 21.10.1993
Účinnost od 01.10.1993
Zrušeno k 01.05.2004 (71/2006 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

262

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. července 1993 byla v Českém Krumlově podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 10 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 1. října 1993. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou ze dne 12. září 1971, vyhlášená pod č. 48/1972 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou

o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda, dále jen „smluvní strany"

vedeny přáním rozvíjet stávající přátelské vztahy a podporovat hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci mezi oběma zeměmi na základě rovnoprávnosti a oboustranné výhodnosti,

v přesvědčení, že tato dohoda zajistí příznivé předpoklady a vhodnou základnu k dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce,

v souladu s platnými smluvními dokumenty mezi Českou republikou a Rakouskem, zvláště pak s Dohodou mezi státy ESVO a ČSFR z 20. března 1992 a bilaterální zemědělskou dohodou z 12. června 1992, jakož i na základě platných právních předpisů v každém z obou států,

vycházejíce ze zásad tržního hospodářství,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou v rámci svých možností a platných právních předpisů v každém z obou států podporovat a rozvíjet spolupráci mezi podniky, organizacemi, společnostmi a institucemi (dále nazývané „podniky") obou států na hospodářském, průmyslovém, technickém a technologickém úseku.

(2) Smluvní strany souhlasí, že možnosti spolupráce jsou zejména v následujících oblastech:

- normalizace a posuzování shody;

- ochrana životního prostředí;

- stavební právo a stavební činnost (zvláště pozemní a inženýrské stavby) včetně zkoušení stavebních materiálů;

- energie, zejména technika na úsporu energie, budování nebo sanace elektráren, výzkum a uplatnění obnovitelných energií;

- elektrotechnický a elektronický průmysl;

- výroba zařízení a strojů;

- chemický a petrochemický průmysl;

- zdravotnictví, zdravotnická technika a farmaceutický průmysl;

- dřevozpracující průmysl, zvláště výroba celulózy a papíru;

- hutnictví a metalurgie, včetně metalurgie barevných kovů a kovozpracující průmysl;

- polygrafický průmysl;

- textilní a kožedělný průmysl;

- potravinářský průmysl;

- zemědělství, lesní a vodní hospodářství;

- chov zvířat a pěstování rostlin;

- aplikovaný výzkum;

- poradenství a další služby pro hospodářství;

- cestovní ruch;

- odpadové hospodářství.

(3) Vědomy si nutnosti vytváření hospodářsky a ekologicky příznivých systému infrastruktury, budou smluvní strany věnovat prioritní zájem spolupráci v následujících oblastech:

- železnice;

- letecká doprava;

- stavba silnic;

- telekomunikace;

- zásobování energií a teplem;

- vodní hospodářství.

Článek 2

Obě smluvní strany uznávají zvláštní význam, který přísluší ochraně životního prostředí jako neodmyslitelnému aspektu moderního hospodářského rozvoje. Při uskutečňování spolupráce v rámci této dohody a zvláště v oblastech uvedených v článku 1 budou smluvní strany v rámci svých možností a platných právních předpisů podporovat zavádění účinných a moderních technologií ochrany životního prostředí.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat ochranu průmyslového vlastnictví a její prosazování v rámci svých možností a příslušných právních předpisů, zvláště na základě Pařížské unijní úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví, a budou přijímat opatření k prohloubení a rozšíření této spolupráce.

Článek 4

Při plnění této dohody bude věnována zvláštní pozornost následujícím formám spolupráce:

- kooperační smlouvy mezi podniky s cílem efektivnějšího využívání výrobních kapacit, snižování výrobních nákladů a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti;

- přímé investice formou podnikových účastí, zakládání společných podniků nebo účast na privatizačních záměrech;

- výměna patentů a licencí, jakož i podnikových ochranných práv, ekonomických, technických a průmyslových zkušeností, jakož i příprava a uskutečňování společných projektů v oblasti aplikovaného výzkumu;

- harmonizace norem a technických předpisů v souladu s evropskou integrací;

- vyhotovování „feasibility" studií;

- organizace výchovy, zaškolování a prohlubování znalostí vedoucích pracovníků;

- organizace a provádění společných seminářů, sympozií, konferencí a kontaktů mezi experty;

- poradenské služby, zvláště v oblastech marketingu, strategického plánování, kontrolní činnosti, cenové analýzy a prodejní výchovy;

- uzavírání dohod mezi podnikatelskými svazy;

- podpora regionální spolupráce v oblasti veletrhů a vystav.

Článek 5

Hospodářská, průmyslová, technická a technologická spolupráce mezi podniky obou států bude v rámci této dohody prováděna zpravidla na komerčním základě.

Článek 6

Smluvní strany uznávají užitečnost a nutnost větší účasti malých a středních podniků na zahraničně obchodních vztazích a budou podporovat příslušné snahy v rámci svých možností a podle platných předpisů v jednotlivých státech.

Článek 7

Změny či ukončení platnosti této dohody nemají žádný vliv na provádění smluv, které byly dříve uzavřeny mezi podniky obou států.

Článek 8

(1) Touto dohodou se zřizuje Smíšená komise, která na přání jedné ze smluvních stran se bude scházet střídavě v České republice a v Rakouské republice.

(2) Smíšená komise se bude zabývat všemi otázkami souvisejícími s prováděním této dohody, zejména:

- posuzováním rozvoje obchodních vztahů mezi oběma zeměmi;

- vyhledáváním nových možností, jakož i podporou budoucí spolupráce;

- vypracováváním návrhů na zlepšení podmínek spolupráce;

- kontrolou uskutečňování této dohody, jakož i doporučováním dalšího rozšíření spolupráce.

(3) Smíšená komise může k řešení konkrétních otázek zřídit pracovní skupiny.

Článek 9

(1) V případě účasti jedné ze smluvních stran nebo obou smluvních stran v Evropském hospodářském prostoru nebo při vstupu do Evropských společenství nebo do některé nástupnické organizace, budou smluvní strany touto dohodou vázány do té míry, která je pro účastníka Evropského hospodářského prostoru nebo člena Evropských společenství nebo některé nástupnické organizace slučitelná s existujícími povinnostmi s ohledem na příslušná platná právní ustanovení.

(2) V tomto případě přistoupí obě strany ke společným konzultacím.

Článek 10

(1) Tato dohoda vstupuje v platnost první den třetího měsíce následujícího po měsíci jejího podpisu.

(2) Platnost Dohody se stanovuje na dobu pěti let a prodlužuje se vždy o jeden další rok, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím její platnosti.

(3) Po vstupu této dohody v platnost nebude dále uplatňována Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a Rakouskou spolkovou vládou z 12. 9. 1971.

(4) Soukromoprávní smlouvy, které byly uzavřeny v rámci Dohody uvedené v odstavci 3, nebudou touto dohodou dotčeny.

Dáno v Českém Krumlově dne 9. července 1993 ve dvou původních vyhotoveních v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Rakouskou spolkovou vládu:
Wolfgang Schiissel v. r.
ministr hospodářství

Přesunout nahoru