Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 259/1993 Sb.Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Částka 63/1993
Platnost od 14.10.1993
Účinnost od 14.10.1993
Zrušeno k 01.01.1997 (311/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 2. září 1993

o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Česká národní banka podle ustanovení § 36 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a podle § 13 odst. 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb. (úplné znění č. 457/1992 Sb.), určuje podmínky pro usměrňování platební bilance a postup devizových bank při provádění volnoměnových úhrad u reexportních operací podle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou takto:


§ 1

V souladu s článkem 2 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě, (dále jen "smlouva") platby za dodávky zboží a služeb, které byly nakoupeny subjektem jedné ze smluvních stran v třetí zemi a prodané bez následné úpravy a změny vlastní kvality dodaného zboží a služeb subjektu druhé smluvní strany, a platby za dodávky zboží a služeb nakoupené subjektem jedné smluvní strany od subjektu druhé smluvní strany a odprodané bez následné úpravy a změny kvality zboží a služeb do třetí země budou uhrazeny ve volně směnitelných měnách, pokud z jiné dohody, kterou jsou obě smluvní strany vázány, nevyplývá něco jiného.

§ 2

Za následnou úpravu a změnu vlastní kvality zboží a služeb se pro účely provádění uvedené smlouvy nepovažují zejména:

- změna balení, balení do menších i větších celků, přebalení do jiných forem obalů,

- manipulační operace,

- nálepkování a značkování,

- prosté míšení výrobků,

- konzervace a podobné postupy k ochraně zboží,

- kombinace předchozích postupů.

§ 3

Ustanovení § 1 se nevztahuje na dodávky zboží nebo poskytování služeb, které nakupuje jedna smluvní strana od druhé smluvní strany a které použije pro kompletaci finálních výrobků nebo komplexních služeb určených pro export do třetích zemí. V těchto případech bude úhrada subdodávek zboží nebo služeb prováděna podle článku 1 Platební dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

§ 4

Pro zúčtování inkas a plateb za dodávky zboží a služeb*) podle tohoto opatření je stanoven platební titul č. 132 - reexportní operace ve vztahu ke Slovenské republice. Tímto platebním titulem označí subjekt České republiky svůj vývoz a inkaso, resp. dovoz a platby ve vztahu k subjektům Slovenské republiky.

§ 5

Devizové banky jsou povinny při provádění zúčtování podle § 4 ověřit správnost použití platebního titulu na základě předložených dokumentů.


§ 6

Zrušuje se opatření České národní banky č. 66/1993 Sb., k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

§ 7

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Opatření SBČS ze dne 28. 2. 1992, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky, vyhlášené v částce 29/1992 Sb.

Přesunout nahoru