Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 258/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Částka 63/1993
Platnost od 14.10.1993
Účinnost od 09.09.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

258

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 1993 byl v Praze podepsán Dodatek č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

S Dodatkem č. 1 vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a prezident republiky ho ratifikoval.

Dodatek č. 1 na základě svého článku III vstoupil v platnost dnem 9. září 1993.

České znění Dodatku č. 1 se vyhlašuje současně.

DODATEK č. 1

k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Česká republika a Slovenská republika se v souladu s článkem 9 Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

Článek I

Platební smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993 se mění a doplňuje takto:

1. Článek 2 zní:

„Platby za dodávky zboží a služeb, které byly nakoupeny subjektem jedné ze smluvních stran v třetí zemi a prodané bez následné úpravy a změny vlastní kvality dodaného zboží a služeb subjektu druhé smluvní strany, a platby za dodávky zboží a služeb nakoupené subjektem jedné smluvní strany od subjektu druhé smluvní strany a odprodané bez následné úpravy a změny vlastní kvality zboží a služeb do třetí země budou uhrazeny ve volně směnitelných měnách, pokud z jiné dohody, kterou jsou obě smluvní strany vázány, nevyplývá něco jiného.".

Článek II

Dodatek č. 1 se staví nedílnou součástí Platební smlouvy.

Článek III

Dodatek č. 1 vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not potvrzujících jeho schválení v souladu s ústavním postupem příslušného státu.

Dáno v Praze dne 20. května 1993 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ivan Kočárník v. r.
ministr financí

Za Slovenskou republiku:
Julius Tóth v. r.
ministr financí

Poznámky pod čarou

*) Opatření SBČS ze dne 28. 2. 1992, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky, vyhlášené v částce 29/1992 Sb.

Přesunout nahoru