Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 252/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie

Částka 62/1993
Platnost od 08.10.1993
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.05.2004 (112/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

252

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 1992 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie.

Dohoda na základě svého článku VII vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“) zastoupené ministerstvem zemědělství České republiky a ministerstvem zemědělství Slovenské republiky,

vedené úsilím naplnit cíle a zásady Dohody o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 29. října 1992 (dále jen „Dohoda o celní unii“) a dalších dohod uzavřených mezi smluvními stranami,

rozhodnuté rozvíjet na principu vzájemnosti své vztahy v zájmu harmonického rozvoje a prosperity zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství smluvních stran,

se dohodly takto:

ČÁST PRVNÍ

Hospodářská politika v zemědělství

Článek I

(1) Smluvní strany budou provádět obchodní politiku vůči třetím zemím ve smyslu ustanovení Dohody o celní unii.

(2) Smluvní strany se zavazují při realizaci společné obchodní politiky v rámci Dohody o celní unii respektovat a vůči třetím zemím používat následující zásady:

- jednotný dovozní a vývozní licenční režim,

- jednotný systém netarifní ochrany (jednotné sazby vyrovnávacích dávek).

(3) Rozdělení kvót v asociační Evropské dohodě a v bilaterálních dohodách ESVO je nedělitelnou přílohou této smlouvy.

(4) Smluvní strany projednají společný postup při opětovném projednávání (renegociaci) smluv se státy SNS.

Článek II

(1) Koordinace zemědělské politiky smluvních stran podle článku I zahrnuje vývozní podpory, daňovou politiku, ceny, subvenční politiku, činnost fondů tržní regulace a další nástroje k organizování trhu.

(2) Obsahem koordinace zemědělské politiky je vzájemná výměna informací, konsultace a dohodnutý postup o věcech společného zájmu. Dohodnutý postup může mít společný a jednotný charakter.

(3) Smluvní strany se budou včas informovat o připravovaných regulačních zásazích do trhu tak, aby obě smluvní strany mohly důkladně posoudit situaci v zájmu hledání řešení přijatelného pro obě strany.

(4) Nástroje hospodářské politiky používané smluvními stranami v rámci dohodnutého postupu nesmí bránit cílům Dohody o celní unii.

Článek III

(1) Smluvní strany předloží po vzájemných konsultacích jednotný návrh nabídky na přijetí závazků v rámci Uruguayského kola.

(2) Smluvní strany spolupracují též při převodu práv a závazků z mezinárodních smluv uzavřených ČSFR a závazků z jejího členství v mezinárodních organizacích v oboru jejich působnosti. Smluvní strany se zavazují společně splnit závazky, které není možné anebo účelné dělit.

(3) Smluvní strany volí postup, který umožní rychlý a hladký způsob opětovného jednání (renegociace) v ES v rámci asociační Evropské dohody a bilaterálních zemědělských dohod se zeměmi ESVO.

(4) Smluvní strany ponechají beze změn Přílohu Dohody o obchodu ČSFR - ESVO týkající se zpracovaných výrobků. Při opětovném projednávání (renegociaci) dohody ČSFR - ESVO se informují o eventuálních změnách v časovém harmonogramu odbourávání nezemědělské části cla a předloží jednotný návrh jednotlivým zemím ESVO.

(5) Smluvní strany dokončí ve spolupráci s federálním ministerstvem hospodářství jednání o bilaterálních dohodách tzv. Visegrádské trojky. Následně zvolí obdobný postup, jak je uveden v odstavci 3.

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

Článek IV

(1) Smluvní strany se zavazují vzájemně si vyměňovat zásadní informace týkající se zemědělské a potravinářské politiky, stejně jako lesnické a vodohospodářské politiky.

(2) Smluvní strany se zavazují konsultovat změny svých zákonů a jiných právních předpisů tak, aby se nepříčily cílům této smlouvy a vedly k harmonizaci jejich právních řádů s právem Evropských společenství.

(3) K plnění úkolů vyplývajících z této dohody zřídí smluvní strany podle potřeby externí pracovní skupiny a trvalý pracovní orgán při stálém sekretariátu Rady celní unie (Výbor pro koordinaci hospodářské politiky v zemědělství).

(4) Při sporech a jednostranných opatřeních smluvní strany podle článků 36 a 37 Dohody o celní unii se příslušné návrhy a opatření před předložením Radě celní unie posuzují ve Výboru pro koordinaci hospodářské politiky v zemědělství.

Článek V

(1) Vzájemné vztahy a spolupráce smluvních stran na úseku veterinární péče a rostlinolékařské péče upraví zvláštní dohoda smluvních stran. Postup do té doby upraví dohoda státních veterinárních správ smluvních stran a ústředních kontrolních a zkušebních ústavů zemědělských. Obdobně uzavřou příslušné orgány smluvních stran dohodu v oblasti potravinářského dozoru a státního zkušebnictví.

(2) Do uzavření zvláštní dohody smluvní strany ve spolupráci s ministerstvy vnitra a životního prostředí provedou společná opatření týkající se správy a využívání společných anebo hraničních vodních toků a povodňových škod. Budou se též vzájemně informovat o opatřeních přijímaných v mimořádných situacích v lesích na společné hranici.

(3) Smluvní strany považují za užitečné spolupracovat v oblasti šlechtění rostlin a zvířat, zkušebnictví, výzkumu a školství. Podrobnosti upraví zvláštní dohody.

(4) Koordinaci činnosti fondů tržní regulace smluvních stran upraví samostatná dohoda.

(5) Pozemkové fondy smluvních stran uzavřou dohodu v zájmu recipročního usnadnění vyrovnání některých majetkových práv občanů smluvních stran z pozemkového vlastnictví.

ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek VI

(1) Smluvní strany prostřednictvím svých ministerstev zemědělství účinně spolupracují při přípravě a výkonu opatření spojených se změnou státoprávního uspořádání ČSFR. Tato ministerstva ve vzájemné dohodě spolupracují s příslušnými orgány ČSFR a smluvních stran při přechodu působností a činností ČSFR na úseku registrace, povolování a uznávání nových odrůd a plemen, legislativy a normalizační činnosti, včetně potravinového kodexu, hlavního rostlinolékaře a veterinárního lékaře, zahraničního obchodu a zahraničních vztahů a zahraniční pomoci a vědeckovýzkumné činnosti.

(2) Ukončení činnosti Federálního fondu tržní regulace usměrňují smluvní strany prostřednictvím svých zástupců v jeho Radě na základě příslušného zákonného opatření Federálního shromáždění.

(3) Uvedená ministerstva v rozsahu své působnosti spolupracují s příslušnými orgány při uspořádání majetku Federálních hmotných reserv.

(4) Smluvní strany společně zrevidují projekt navržený v rámci programu PHARE z roku 1992 vztahující se na rok 1993 v oblasti zemědělství. Po konsultacích se zástupci garantů ES zvolí takový přístup, který by umožnil hladké vypracování konečných projektů s cílem urychleného čerpání prostředků ES vyčleněných pro tyto projekty.

(5) Vymezení majetku a další související otázky při provádění odstavců 1 až 4 tohoto článku se podle jednotlivých okruhů uvede ve zvláštních protokolech. Návrhy protokolů se připravují v součinnosti s příslušnými orgány a organizacemi ČSFR a smluvních stran tak, aby mohly být uzavřeny s účinností od 1. ledna 1993.

Článek VII

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem 1. ledna 1993.

(2) Platnost této dohody končí dnem ukončení platnosti Dohody o celní unii.

Článek VIII

Dáno v Bratislavě dne 23. 11. 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:

Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.

Za vládu Slovenské republiky:

JUDr. Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru