Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 250/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 62/1993
Platnost od 08.10.1993
Účinnost od 26.08.1993
Zrušeno k 01.01.2005 (14/2005 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

250

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. srpna 1993 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 22 vstoupila v platnost dnem 26. srpna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace

o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále nazývané Smluvními stranami,

vycházejíce z ustanovení Dohody o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 11. prosince 1947 a přihlížejíce k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o přechodu na nové podmínky provádění obchodně ekonomických vztahů ze dne 1. září 1990,

podporujíce úsilí pro rozvoj regionální ekonomické, výrobní a vědeckotechnické spolupráce v zájmu obou států,

přihlížejíce k zájmům Smluvních stran v činnosti mezinárodních ekonomických orgánů a organizací, kterých jsou členy,

respektujíce práva národních republik, regionů a oblastí v rozvoji vzájemných ekonomických vztahů,

přihlížejíce k účelnosti rozšíření spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací ve všech oblastech společného zájmu, zejména v oblasti ekonomické spolupráce, v rámci realizace významných projektů napomáhajících ekonomickému rozvoji zemí, v oblasti pohybu kapitálu, společné investiční činnosti v průmyslu, v realizaci ekologických projektů a ve sféře služeb,

s cílem vytvořit předpoklady pro efektivní ekonomickou součinnost obou zemí v podmínkách přechodu jejich vnějších ekonomických vztahů na zásady působící ve vztahu mezi státy s rozvinutou tržní ekonomikou,

řídíce se při uskutečňování vzájemných ekonomických vztahů principy rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti,

v souladu s právním řádem platným v každé zemi a jejich mezinárodními závazky,

se dohodly uzavřít Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci (dále „Dohoda").

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci zákonodárství platného v daném statě přijímat nezbytná opatření pro zabezpečení, zjednodušení a podporu rozvoje různých forem ekonomické spolupráce mezi oběma státy.

Článek 2

Smluvní strany si poskytnou vzájemně zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách týkajících se vzájemných obchodních a ekonomických vztahů.

Toto ustanovení se nebude vztahovat na práva a výhody, které byly poskytnuty nebo budou poskytnuty v budoucnosti

a) každé Smluvní straně v důsledku její účasti v celní unii, pásmu volného obchodu, nebo v regionální ekonomické organizaci,

b) sousedním zemím v zájmu usnadnění přihraničního obchodu,

c) rozvojovým zemím.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o průběhu ekonomických reforem v otázkách zahraniční ekonomické politiky svých států v oblastech společného zájmu s přihlédnutím k zabezpečení priorit vzájemné spolupráce a v případě nezbytnosti provádět společné konzultace k daným otázkám.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji obchodních vztahů, zaměřených na zvýšení vzájemného obratu zboží a objemu poskytovaných služeb za obecně platných komerčních podmínek, včetně barterových operací. Přitom se nevylučuje možnost dojednávat na úrovni příslušných orgánů vzájemné dodávky nejdůležitějších druhů zboží, které mají význam pro zabezpečení prioritních potřeb Smluvních stran.

Smluvní strany budou společně analyzovat stav obchodně ekonomických vztahů a vyměňovat si příslušné údaje a informace pro další rozvoj vzájemných ekonomických vztahů. Smluvní strany budou zároveň projednávat a řešit otázky vyrovnávání vzájemné zadluženosti.

Článek 5

Účastníci vnějších ekonomických vztahů Smluvních stran budou provádět zúčtování a platby ve volně směnitelných měnách, za běžné světové ceny v souladu s principy, podmínkami a formami, používanými v mezinárodní obchodní, finanční a bankovní praxi, s výjimkou ujednání vyplývajících z dříve uzavřených speciálních dohod.

Článek 6

Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti uzavřou příslušné banky mezibankovní ujednání o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a služeb především při zajišťování prioritních potřeb obou států.

Komerční banky Smluvních stran se mohou dohodnout o možnosti provádění plateb mezi subjekty v jejich národních měnách v souladu s právním řádem platným v každé zemi.

Článek 7

Subjekty Smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat smlouvy a kontrakty včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem a dohody o hospodářské spolupráci s tím, že ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 8

Smluvní strany budou napomáhat prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, včetně rozšiřování kooperace výroby, zakládaní společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací, jakož i rozvoji a zavádění dalších progresivních forem spolupráce běžných ve světové ekonomice.

Článek 9

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj společné podnikatelské činnosti včetně podpory a ochrany investic, zamezení dvojímu zdanění a nebudou uplatňovat diskriminační opatření ve vzájemné hospodářské spoluprací.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji úzké vzájemně výhodné spolupráce v oblasti dopravy a spojů a dalších komunikačních systémů, jakož i ve sféře informatiky.

Článek 11

Smluvní strany se dohodly, že rozvoj ekonomické, výrobní a vědeckotechnické spolupráce se bude uskutečňovat s respektováním doporučení a norem mezinárodních organizací, kterých jsou členy.

Článek 12

Smluvní strany vycházejíce z toho, že vědecko-technická spolupráce v oblasti vědy, špičkové techniky a technologie hraje významnou úlohu v hospodářském rozvoji, budou vytvářet nezbytné podmínky pro rozvoj vzájemných vztahů v této oblasti.

Článek 13

Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich příslušné ekonomické orgány budou napomáhat rozvoji výrobních vztahů mezi podniky, realizaci společných investičních projektů, které se nacházejí ve sféře společných zájmů, včetně spolupráce s třetími zeměmi.

Smluvní strany budou věnovat prioritní pozornost výrobní, investiční, obchodní a jiným druhům ekonomické spolupráce v oblastech společného zájmu.

Článek 14

Smluvní strany budou napomáhat vytváření podmínek pro uplatňování netradičních forem a metod podpory investiční činnosti podnikatelských struktur v České republice a v Ruské federaci a také v třetích zemích, včetně využívání kapitálu v privatizačním procesu v obou zemích, v souladu s právním řádem, platným v každé zemi.

Článek 15

Smluvní strany potvrzujíce životní důležitost ochrany životního prostředí a usilujíce o dosažení ekologické bezpečnosti budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v této oblasti, v racionálním využívání přírodních zdrojů, v rozšiřování sféry ekologicky čistých výrob s přihlédnutím ke globálním a regionálním programům.

Článek 16

Smluvní strany se shodují v tom, že rozvoj cestovního ruchu bude napomáhat prohloubení dvoustranných hospodářských vztahů mezi zeměmi.

V rámci platných právních norem budou Smluvní strany podporovat rozvoj cestovního ruchu s respektováním doporučení mezinárodních organizací v této oblasti, kterých jsou členy.

Při rozvoji ekonomické, výrobní a vědeckotechnické spolupráce ve vytváření a využívání průmyslu a infrastruktury cestovního ruchu budou Smluvní strany vycházet ze zásad ochrany životního prostředí a zabezpečení vysoké úrovně služeb cestovního ruchu.

Článek 17

Každá Smluvní strana bude vytvářet příznivé podmínky pro zřizování na území druhé Strany filiálek, oddělení, zastoupení organizací, podniků, firem, bank, obchodních domů, zbožových a peněžních burz, družstev, společností pro jejich obchodní, průmyslovou a hospodářskou činnost v souladu s právním řádem platným v každé zemi.

Smluvní strany budou podporovat:

- kontakty a rozvoj spolupráce mezi ekonomickými, technickými a výzkumnými organizacemi obou zemí,

- účast hospodářských subjektů obou států, jejich republik a regionů na výstavách a veletrzích, uskutečňovaných na jejich území, jakož i výměnu delegací expertů v oblasti ekonomiky, vědy a techniky, a také jiné formy obchodních kontaktů, napomáhajících spolupráci mezi oběma státy.

Článek 18

Smluvní strany v souladu s rozvojem tržních ekonomických vztahů v obou státech potvrzují společný zájem na vytváření předpokladů pro pohyb kapitálu, na sdružování investic obou zemí pro realizaci významných projektů, na vytváření podmínek pro aktivizaci přílivu zahraničních investic, na účasti hospodářských subjektů obou států v rozvoji svobodných ekonomických zón a v procesu privatizace, v souladu s právním řádem platným v každé zemi.

Článek 19

V oblasti finanční, bankovní činnosti a pojišťovnictví budou Smluvní strany uplatňovat ve vzájemných vztazích zásady obecně uznávané ve světové praxi.

Strany potvrzují ochotu spolupracovat v rámci mezinárodních finančních a bankovních organizací, kterých jsou členy.

Článek 20

Touto dohodou jsou stanoveny hlavní směry ekonomické, obchodní a vědeckotechnické spolupráce.

Ke konkretizaci základních ustanovení této dohody mohou Smluvní strany nebo jimi zmocněné kompetentní orgány uzavírat dohody nebo jiná smluvní ujednání.

Článek 21

Pro dosažení cílů této dohody a rozvoje ekonomických, výrobních a vědeckotechnických vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací Smluvní strany ustaví Mezivládní česko-ruskou smíšenou komisi sestavenou z představitelů příslušných orgánů států, organizací a podnikatelských struktur.

Smíšená komise bude plnit úkoly v souladu se svým statutem.

Článek 22

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

Tato dohoda bude v platnosti do té doby, dokud jedna Smluvní strana nepředloží druhé Smluvní straně alespoň 6 měsíců před začátkem dalšího kalendářního roku písemné sdělení o svém záměru vypovědět platnost Dohody.

Dáno v Praze 26. srpna 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí České republiky

Za vládu Ruské federace:
O. Lobov v. r.
1. místopředseda vlády a ministr ekonomiky Ruské federace

Přesunout nahoru