Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 249/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Částka 62/1993
Platnost od 08.10.1993
Účinnost od 18.12.1992
Zrušeno k 17.12.2012 (14/2013 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

249

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 1992 byl v Praze podepsán Protokol ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 5. května 1982.

S Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky ho v zastoupení prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dnem 18. prosince 1992.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění Protokolu lze nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu financí.

PROTOKOL

ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Dánského království, přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku podepsané v Praze dne 5. května 1982, se dohodly takto:

Článek I

Za odstavec 1 písmeno c) článku 23 Smlouvy se doplňuje:

„d) Jestliže bylo na základě československých předpisů poskytnuto vyjmutí ze zdanění nebo snížení daně splatné podle ustanovení článku 7 této smlouvy ze zisku plynoucích dánskému podniku ze stálé provozovny umístěné v (Československu, pak pro účely písmena a) (i) a písmena b) tohoto odstavce bude dovoleno snížit dánskou daň o československou daň tak, jako by žádné takovéto vyjmutí nebo snížení nebylo poskytnuto.

e) Jestliže dividendy jsou placeny společností, která je rezidentem v Československu, osobě (která je společností), která je rezidentem v Dánsku a která vlastní přímo nebo nepřímo alespoň 25 % kapitálu prvně zmíněné společnosti, pak takovéto dividendy budou vyjmuty ze zdanění v Dánsku za předpokladu, že společnost platící dividendy se zabývá výrobou nebo prodejem zboží nebo poskytováním služeb (jiných než finančních) a že ne více než 25 % příjmu společnosti pochází z úroků a ze zcizení kapitálových podílů a obligací.

f) Ustanovení písmen d) a e) se budou uplatňovat po dobu prvních pěti let od vstupu v účinnost Protokolu upravujícího původní smlouvu mezi Československem a Dánskem. Příslušné úřady smluvních států budou vzájemně konzultovat za účelem posouzení případného rozšíření této lhůty. Každé takovéto rozšíření nabude platnosti od takového termínu a za takových úprav a podmínek, včetně podmínek pro ukončení, které mohou byt specifikovány a dohodnuty mezi smluvními státy v nótách vyměněných diplomatickou cestou nebo jiným způsobem odpovídajícím jejich ústavním postupům.

Článek II

1. Smluvní státy si vzájemně oznámí, že ústavní požadavky pro nabytí platnosti tohoto protokolu byly splněny.

2. Tento protokol, který se stane součástí Smlouvy, nabude platnosti dnem data pozdějšího oznámení uvedeného v odstavci 1 a jeho ustanovení se budou uplatňovat u daní na kalendářní rok bezprostředně následující po roce, ve kterém Protokol nabývá platnosti, a na následující kalendářní roky.

Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni svými vládami, podepsali tento protokol.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 11. září 1992 v anglickém jazyce.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:

Jan Klak v. r.

Za vládu Dánského království:

P. Poulsen-Hansen v. r.

Přesunout nahoru