Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 247/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

Částka 62/1993
Platnost od 08.10.1993
Účinnost od 08.10.1993
Zrušeno k 01.04.2012 (372/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví

ze dne 17. září 1993

o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 54 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Funkce, které se obsazují ve zdravotnických organizacích a zařízeních (dále jen "zařízení") v působnosti ministerstva zdravotnictví,1) okresních úřadů a obcí2) na základě výběrového řízení, jsou funkce vedoucího organizace a vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti.

(2) Vyhlašovatelem výběrového řízení je ten, v jehož působnosti je jmenování do funkce uvedené v odstavci 1.

Vyhlášení výběrového řízení a jeho průběh

§ 2

(1) Výběrové řízení se vyhlašuje na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

a) název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána,

b) požadované kvalifikační předpoklady stanovené zvláštními předpisy,3)

c) název a adresu vyhlašovatele, kterému se podávají přihlášky,

d) náležitosti přihlášky uvedené v odstavci 3 a termín jejího předání k poštovní přepravě nebo osobního doručení, který musí být nejméně 15 dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení.

(3) Přihláška uchazeče musí obsahovat název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis. K přihlášce se připojují:

a) vyplněný osobní dotazník,4)

b) stručný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,

c) doklad o dosaženém vzdělání,

d) další požadované doklady vyplývající z obecně závazných právních předpisů.5)

(4) Splňuje-li přihláška požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3, pozve vyhlašovatel uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ani ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, a uchazeči, který nesplňuje požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3, vrátí vyhlašovatel předložené doklady s uvedením důvodů.

(5) Posouzení uchazečů, kteří se zúčastní jednání komise, se provádí vždy pohovorem, popřípadě ještě dalším vhodným způsobem určeným vyhlašovatelem. Posouzení uchazečů, kteří se nezúčastní jednání komise a předem se omluví, se provádí na základě dokladů uvedených v odstavci 3.

§ 3

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení nejméně sedmičlennou komisi. Zástupci vyslaní příslušnou odborovou organizací a stavovskou organizací zřízenou zákonem6) jsou oprávněni být členy komise; jejich počet určí vyhlašovatel. U výběrového řízení na funkci ředitele fakultní nemocnice1) je oprávněn být členem komise alespoň jeden zástupce určený podle návrhu příslušné fakulty.

(2) Členy komise nemohou být osoby blízké7) uchazečům přihlášeným do výběrového řízení.

§ 4

(1) Komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů komise.

(2) Komise volí nadpoloviční většinou přítomných členů předsedu komise, který odpovídá za činnost komise a za řádné provedení výběrového řízení.

(3) Předseda komise seznámí členy komise s obsahem přihlášek uchazečů, dohodne obsah a způsob provádění pohovoru (§ 2 odst. 5) a vyhodnocení uchazečů s cílem posoudit jejich osobní předpoklady, znalosti a schopnosti pro výkon funkce.

(4) Po posouzení uchazečů stanoví komise tajným hlasováním pořadí uchazečů. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5) O průběhu a výsledku jednání komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise, jména projednaných uchazečů a stanovení jejich pořadí.

(6) Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise; tím činnost komise končí.

§ 5

Uchazečům, kteří nebyli do funkce jmenováni, vyhlašovatel tuto skutečnost písemně oznámí a vrátí jim předložené doklady.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel.

(2) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení si každý uchazeč hradí sám.

§ 7

Za zařízení pro účely této vyhlášky se považují též školy a školská zařízení zřízené ministerstvem zdravotnictví.8)

§ 8

Zrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 155/1990 Sb., o obsazování některých funkcí konkursem. Konkursní řízení vyhlášené přede dnem účinnosti této vyhlášky se však dokončí podle dosavadního předpisu uvedeného v předchozí větě.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.

3) Nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

4) Tiskopis SEVT 301029.

5) § 2 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky vyhlášeného v částce 116/1992 Sb.

6) Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona České národní rady č. 160/1992 Sb.

7) § 116 občanského zákoníku.

8) § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 69/1993 Sb.).
Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

Přesunout nahoru