Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 245/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením

Částka 62/1993
Platnost od 08.10.1993
Účinnost od 08.10.1993
Zrušeno k 01.01.1997 (324/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. června 1993,

kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením

Vláda nařizuje podle § 45 odst. 1 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, (úplné znění č. 395/1991 Sb.):


§ 1

(1) Soukromé mateřské školy (dále jen "mateřské školy"), soukromé speciální mateřské školy (dále jen "speciální mateřské školy"), soukromé školní družiny (dále jen "školní družiny") a soukromé domovy mládeže (dále jen "domovy mládeže") obdrží dotaci ze státního rozpočtu (dále jen "dotace"),1) pokud

a) jsou zařazeny do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen "síť")2) ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo"),

b) předloží žádost o dotaci ministerstvu nejpozději do 31. srpna pro příští rozpočtový rok a

c) použijí dotaci pouze k financování neinvestičních nákladů.

(2) Soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení (dále jen "zařízení"), která nejsou uvedena v odstavci 1, mohou obdržet dotaci po splnění podmínek stanovených v odstavci 1, a pokud zřizovatel uzavře se školským úřadem smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 30. listopadu na příští školní rok. Ve smlouvě se zejména stanoví výše dotace, období, na které se dotace poskytuje, činnosti, na které se dotace poskytuje, a jejich rozsah.

(3) Přílohou žádosti o dotaci je ekonomický projekt zpracovaný podle přílohy tohoto nařízení.

(4) Ministerstvo předá žádost zařízení zařazeného do sítě o dotaci příslušnému školskému úřadu, a to do 30 dnů od jejího doručení.

§ 2

(1) Dotaci poskytovanou zařízením uvedeným v § 1 odst. 1 rozepisuje ministerstvo školským úřadům ve výši neinvestičních nákladů na jedno dítě3) ve srovnatelném typu a druhu předškolního zařízení a školského zařízení na rozpočtový rok.

(2) Dotaci poskytuje školský úřad4)

a) speciálním mateřským školám a domovům mládeže ve výši neinvestičních nákladů na jedno dítě upravených na podmínky okresu pro daný kalendářní rok,

b) mateřským školám a školním družinám ve výši neinvestičních nákladů na mzdy a učební pomůcky na jedno dítě upravených na podmínky okresu.

(3) Ministerstvo může v rozpočtovém roce, ve kterém je dotace čerpána, zvýšit nebo snížit její výši v souladu s regulací státního rozpočtu.

§ 3

(1) Dotace bude odňata, pokud zařízení

a) bude vyřazeno ze sítě nebo

b) změní činnost, pro kterou byla dotace poskytnuta, nebo

c) použije dotaci v rozporu s ustanoveními zvláštních předpisů.5)

(2) Použije-li zařízení dotaci v rozporu se smlouvou uzavřenou podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení, považuje se to za neoprávněné užití rozpočtových prostředků.

§ 4

(1) Dotace se poskytuje na jednotlivá čtvrtletí rozpočtového roku do konce posledního dne předchozího čtvrtletí.

(2) Školský úřad poskytnutou dotaci vyúčtuje v souladu se zvláštními předpisy5) ministerstvu.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Předškolní zařízení zřízená podle zvláštních předpisů6) a zařazená do sítě se mohou během rozpočtového roku transformovat na soukromá předškolní zařízení a získat dotaci na základě smlouvy se školským úřadem na zbývající část roku. V dalším rozpočtovém roce jsou již financována podle tohoto nařízení.

§ 6

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vůči školským zařízením zařazeným do sítě zdravotnických škol a školských zařízení vykonává působnost ministerstva a školského úřadu podle tohoto nařízení.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Prof. PhDr. Piťha v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

3) § 12 odst. 4 písm. c) zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

4) § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

5) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení vlády ČSR č. 92/1978 Sb., o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi.


Příloha k nařízení vlády č. 245/1993 Sb.

Ekonomický projekt soukromého zařízení

Přesunout nahoru