Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 242/1993 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Částka 60/1993
Platnost od 24.09.1993
Účinnost od 24.09.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

242

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 3. září 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7, § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo "racionálním" nahrazuje slovem "hospodárném".

2. V názvu části první se slovo "Racionální" nahrazuje slovem "Hospodárné".

3. V § 1 se za slovo "organizace" vkládá poznámka č. 1a), která zní:

"1a) § 5a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.".

4. V § 2 odst. 1 se vypouštějí slova: "a z celospolečenského hlediska".

5. V § 2 odst. 2 se vypouští část věty za slovem "ztráty" včetně poznámky č. 2).

6. V § 3 se vypouštějí slova: "a z celospolečenského hlediska".

7. V § 4 odst. 1 se za slova "a evidovat" vkládají slova "množství hmot ukládaných v rozsahu plánu na odvalech, výsypkách a odkalištích".

8. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Organizace eviduje údaje potřebné pro stanovení výše úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů a z dobývacích prostorů.".

9. V § 6 odst. 1 písm. d) se na konci připojují tato slova: "a jejich změnách a o možnostech budoucího využití důlních děl a lomů pro jiné účely".

10. V § 6 odst. 3 písm. e) se vypouští odkaz na poznámku č. 2).

11. § 6 odst. 3 se doplňuje o písmena f), g) a h), která znějí:

"f) zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch a na životní prostředí,9a)

g) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků9b) dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,

h) posouzení alternativního využití důlních děl a lomů včetně povrchových objektů po ukončené hornické činnosti pro nehornické účely.".

Poznámky č. 9a) a 9b) znějí:

"9a) Např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

9b) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.".

12. § 7 odst. 3 první věta zní: "Plán a dokumentaci schvaluje vedoucí pracovník, u dolu závodní dolu, u lomu závodní lomu (dále jen "závodní").10a)".

Poznámka č. 10a) zní:

"10a) § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

13. § 9 se vypouští.

14. § 11 odst. 1 se doplňuje o písmeno j), které zní:

"j) doklady o oprávnění organizace provádět činnost, která je předmětem ohlašování.".

15. § 12 odst. 1 písm. b) zní:

"b) hloubení jam, šachtic a studní,".

16. V § 13 odst. 1 se na konci připojuje věta: "Při přerušení činnosti na dobu delší než šest měsíců předložit plán zajištění, který musí být zpracován obdobně podle § 6 odst. 2 písm. d) a e).".

Čl. II

Přílohy č. 1 až 11 se ruší a nahrazují se novými přílohami č. 1 až 11, které jsou součástí této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Bartoš v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU VÝHRADNÍHO LOŽISKA DŮLNÍMI DÍLY

1. Cíl vyhledávání a průzkumu: popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl.

2. Zabezpečení provozu energií, vodou, mechanizačními prostředky a materiálem; způsob a systém důlní dopravy.

3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

4. Nakládání s důlními vodami.

5. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

6. Opatření k zajištění podmínek stanovených rozhodnutími o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.

7. Seznam důlních děl, která budou ústit na povrch nebo do takové blízkosti povrchu, že by se mohly projevit nepříznivé účinky na povrch, včetně způsobu jejich kontroly.

8. Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.

9. Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údajů bodů 1, 2, 3, 4 a 7.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE DŮLNÍCH DĚL PŘI VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU VÝHRADNÍHO LOŽISKA DŮLNÍMI DÍLY

1. Důvody zajištění nebo likvidace; v případě zajištění termín plánovaného obnovení činnosti.

2. Zásoby výhradního ložiska, způsob jejich ochrany nebo vydobytí, popřípadě doklad o jejich odpisu.

3. Způsob zajištění, likvidace a jiného využití důlních děl, časový postup prací.

4. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

5. Nakládání s důlními vodami.

6. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

7. Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodů 2, 3, 4 a 6.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA HLUBINNÝM A POVRCHOVÝM ZPŮSOBEM

1. Textová část

1.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska.

1.1.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika výhradního ložiska.

1.1.2 Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, vykázané v evidenci zásob podle posledního stavu prozkoumanosti.

1.1.3 Plánované změny zásob výhradního ložiska:

a) přírůstky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy,

b) výrubnost a znečištění,

c) konečný stav zásob.

1.1.4 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání.

1.1.5 Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, důvody vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí.

1.1.6 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním ztíženo nebo ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí.

1.1.7 Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska.

1.2 Otvírka, příprava a dobývání.

1.2.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.

1.2.2 Plánovaný další průzkum.

1.2.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová i věcná návaznost prací; zajištění předstihu průzkumu, otvírky a přípravy před dobýváním, u lomů předstihu skrývky, postup dobývání zásob.

1.2.4 Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění jejich použití; zvláštní opatření při zavádění nových dobývacích metod.

1.2.5 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti; generální svahy výsypek, parametry výsypkových stupňů; opatření proti sesuvům.

1.2.6 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; údaje o důlních dílech nebo plánovaných pracích v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně ovlivňovat, a potřebná opatření.

1.2.7 Způsob rozpojování hornin.

1.2.8 Umístění důlních staveb pod povrchem a důlních staveb sloužících otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku.

1.2.9 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění provozu materiálem.

1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.

1.3.1 Základní opatření proti nebezpečí

a) výbuchu plynů a prachů,

b) samovznícení požárů v podzemí,

c) průvalů vod a bahnin,

d) průtrží hornin, uhlí a plynů,

e) důlních otřesů,

f) ionizujícího záření,

g) sesuvů v lomech, na odvalech a výsypkách,

h) jiných nebezpečných jevů.

1.3.2 Základní systém větrání dolu nebo jeho částí, popř. jednotlivých samostatných větrních oddělení, klimatizace a degazace, opatření proti prašnosti; větrání hlubokých lomů.

1.3.3 Odvodňování:

a) jímání a odvádění důlních vod,

b) nakládání s důlními vodami.

1.3.4 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů dotčených plánovanou činností, způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohody s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana; údaje o intenzitě přetvoření povrchového terénu, na němž jsou příslušné objekty a zájmy situovány, včetně předpokládaného pohybu hladiny podzemních vod.

1.4 Úprava a zušlechťování:

a) způsob dopravy k úpravě a zušlechťování,

b) které složky vydobytých nerostů budou při úpravě a zušlechťování využity,

c) množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu,

d) technologie úpravy a zušlechťování,

e) výtěžnost,

f) množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich ukládání,

g) množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo likvidaci odvalu, odkaliště a podmínky těchto rozhodnutí,

h) základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií).

1.5 Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.

1.6 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace a důlní situace a řezy v rozsahu plánované hornické činnosti ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údajů podle bodů 1.2 a 1.3.

2.2 Mapa bloků zásob dotčené oblasti s vyznačením hlavních tektonických poruch, předpokládaných úbytků odpisů zásob a vytěžitelných zásob.

2.3 Mapa větrání ve vhodném měřítku, popřípadě ve zvláštní projekci (například isometrické, axonometrické) s vyznačením bezpečnostních objektů a zařízení pro klimatizaci; kanonické schéma větrání.

2.4 Plán rozvodu energií, odvodňovacích a degazačních zařízení.

2.5 Charakteristické geologické řezy a řezy s určením pracovních horizontů (řezů, etáží).

2.6 Zvláštní přílohy pro doly a lomy se složitými geologickými, hydrogeologickými a báňsko-technickými poměry (například doly s nebezpečím důlních otřesů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN TĚŽEBNÍ OTVÍRKY A TĚŽBY ROPY, HOŘLAVÉHO ZEMNÍHO PLYNU A TECHNICKY VYUŽITELNÉHO PŘÍRODNÍHO PLYNU

1. Textová část

1.1 Geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho uložení a charakteristika okolních hornin.

1.2 Evidovaný stav zásob ložiska s plánem dotčené části, podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet včetně vytěžitelných zásob.

1.3 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.

1.4 Předpokládaný počet vrtů a sond, jejich umístění, hloubka a účel, technická charakteristika (konstrukce a izolace vrtů a sond; izolace jednotlivých obzorů, dovolené úchylky vrtů a sond, zajištění jejich ústí, popřípadě opatření na ochranu jiného výhradního ložiska v dobývacím prostoru).

1.5 Projektovaná výše těžby, časový sled těžební otvírky a těžby.

1.6 Zabezpečení provozu energií, vodou a technologickými prostředky.

1.7 Režim těžby ložiska a využívání ložiskové energie.

1.8 Technická a technologická charakteristika způsobu těžby. Způsob kontrolních měření technického stavu těžebních sond a povrchových těžebních zařízení.

1.9 Charakteristika sběrného systému a úpravy ropy a zemního plynu. Způsob měření a evidence vytěženého množství vyhrazených nerostů.

1.10 Uplatnění druhotných a dalších těžebních metod.

1.11 Základní opatření proti nebezpečí

a) vzniku a následků erupcí ropy a plynů,

b) výbuchu a požáru,

c) jiných nebezpečných jevů.

1.12 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, dotčených plánovanou činností; způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana.

1.13 Posouzení v plánu navržených děl se zřetelem jejich alternativního využití pro nehornické účely.

1.14 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Strukturní mapy produktivních obzorů s vyznačením hranic ropoplynových horizontů a jejich změn v důsledku těžby.

2.2 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením hranic chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, mapa zásob dotčených plánem s vyznačením stávajících a projektovaných vrtů, sond a povrchových zařízení.

2.3 Charakteristické řezy ložiskem.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN PŘÍPRAVY, OTVÍRKY A DOBÝVÁNÍ LOUŽICÍHO POLE

1. Textová část

1.1 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho úložní poměry a charakteristika okolních hornin.

1.2 Stav a prozkoumanost zásob, jejich připravenost k dobývání, rozložení podle jakosti, rozčlenění ložiska na loužicí pole.

1.3 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.

1.4 Použitá dobývací metoda.

1.4.1 Technická a technologická charakteristika dobývacího procesu včetně zpracování výluhů a způsob vytváření ochranné oddělovací zóny před postupem vlastního loužicího roztoku.

1.4.2 Uspořádání sítě vtlačných a čerpacích vrtů, jejich průměr a hloubka, pracovní režim, rozvod loužicích roztoků, odvádění výluhu, uspořádání a postup zpracování výluhu.

1.4.3 Způsob vrtání vrtů, a to technologie vrtání, konstrukce vrtů, včetně pažení a izolace, izolace jednotlivých zvodněných obzorů, uzávěry ústí vrtů, způsob kontroly vrtů i navazujícího povrchového vtláčecího těžebního zařízení.

1.5 Opatření na ochranu povrchových a podzemních vod proti ovlivnění loužicími pochody s návrhem sítě kontrolních pozorovacích vrtů včetně monitorovacího systému celého procesu loužení a jeho vlivu na okolní prostředí.

1.6 Posloupnost prací a projektovaný objem výluhů.

1.7 Zabezpečení provozu energií, vodou, technologickými prostředky a materiály.

1.8 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména při práci s chemikáliemi, proti výbuchu plynů a par, při obsluze tlakovzdušných zařízení, pracovních strojů, elektrických zařízení a na ochranu proti ionizujícímu záření.

1.9 Kontrolní opatření ke sledování vlivů hornické činnosti na zemský povrch.

1.10 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.11 Plán sanace i rekultivace území dotčeného loužením:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem loužení,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, jednotlivých loužicích polí a chráněných objektů a zájmů (chráněných území, ochranných pásem), popřípadě pozorovacích bodů pro sledování vlivu dobývání na povrch.

2.2 Mapa zásob s vyznačením vrtů.

2.3 Mapa hydrogeologických poměrů s vyznačením kontrolních pozorovacích vrtů a čerpacích center s předpokládaným průběhem izolinií hladin v jednotlivých obzorech, popřípadě izopiez artézských vod.

2.4 Charakteristické geologické, popřípadě hydrogeologické řezy ložiskem s vyznačením průběhu hladin v jednotlivých obzorech.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DŮLNÍCH DĚL A LOMŮ A LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL A LOMŮ

1. Textová část

1.1 Důvody zajištění nebo likvidace.

1.2 V plánu likvidace shrnutí výsledků geologicko-průzkumných prací, otvírky, přípravy a dobývání v dotčené části ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů.

1.3 V plánu likvidace stručné shrnutí výsledků hospodaření se zásobami v plánem dotčené části ložiska (odpadá, je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou).

1.3.1 Stav zásob výhradního ložiska a vytěžitelných zásob v plánem dotčené oblasti.

1.3.2 Změny stavu zásob vydobytím, ztrátami, odpisy, přehodnocením podle nových podmínek využitelnosti zásob a jiné změny.

1.3.3 Způsob předpisového vyřešení zbytkových zásob v hranicích dobývacího prostoru a v případě, že dobývací prostor pokrýval jen část ložiska i za hranicemi dobývacího prostoru.

1.3.4 Ochrana, případně využití zbytkových zásob.

1.3.5 Vymezení plochy dotčené dobýváním (poklesová kotlina) s uvedením hodnot poklesů spolu s údaji o hladině podzemní vody a případném zvodnění či zatížení povrchu, hodnot parametrů přetvoření terénu (vodorovné poměrné přetvoření, poloměr zakřivení, naklonění) včetně údajů o podmínkách chráněného ložiskového území.

1.4 Způsob zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů.

1.4.1 Opatření k zamezení nepříznivých vlivů na povrch a vyznačení ochranných pásem.

1.4.2 Úprava svahů a dna lomů, úprava výsypek a odvalů.

1.4.3 Způsob kontroly zajištěných nebo likvidovaných důlních děl nebo lomů a povrchových zařízení.

1.5 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly a okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů, prachu, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

1.6 Časový sled zajišťovacích nebo likvidačních prací, náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.7 Způsob sanace a rekultivace pozemků po dobývání a způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů a doklady o vyřešení střetů zájmů.

1.8 Alternativní využití důlních děl, lomů, zařízení a staveb pro jiné účely a způsob využití pozemků po provedení sanací a rekultivací.

1.9 Nakládání s důlními vodami, ovlivnění důlních vod škodlivinami vzniklými též z ponechaného strojního a elektro zařízení v dole včetně stanovisek vodohospodářského orgánu a orgánu hygienické služby (§ 40 zákona č. 439/1992 Sb.).

1.10 Doklady o vyřešení prací u hranic dobývacího prostoru.

1.11 Seznam povolení případných odchylek nebo výjimek z platných předpisů.

1.12 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se projeví nepříznivé vlivy.

2.2 Mapa důlní situace dotčené části ložiska ve vhodném měřítku s vyznačením časového sledu a způsobu zajištění nebo likvidace.

2.3 Charakteristické řezy dotčenou oblastí.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE VRTŮ A SOND

1. Textová část

1.1 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace skupiny vrtů nebo sond v dotčené části ložiska, způsob zajištění nebo likvidace, jejich bezpečné provedení.

1.2 Rozmístění a technické parametry vrtů a sond.

1.3 Zhodnocení využití zásob ložiska v plánem dotčené části, technologických ztrát, nevydobytých zásob, včetně uplatněných intenzifikačních metod, popřípadě možnost použití druhotných těžebních metod.

1.4 Jiná výhradní ložiska zjištěná vrty v dotčené části dobývacího prostoru a způsob jejich ochrany.

1.5 Tlakové a hydrodynamické poměry dotčené části ložiska.

1.6 Technický stav vrtů a sond určených k zajištění nebo likvidaci, zejména z hlediska izolace jednotlivých obzorů, metodika a technika zjišťování technického stavu vrtů.

1.7 Zhodnocení výsledků čerpacích pokusů těžební otvírky a těžby.

1.8 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.9 V plánu zajištění opatření k obnovení těžby.

1.10 Využití vrtů a sond, zařízení a staveb pro jiné účely.

1.11 Způsob následných kontrol zajištěných nebo likvidovaných vrtů a sond. Návrh geofyzikální a geomechanické kontroly způsobu likvidace vrtů a sond, případně účinnosti opravných prací ve vrtech.

1.12 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

1.13 Zásady likvidace vrtů, složení tamponážních a cementačních směsí, použití oddělovacích kapalin. Technika a technologie dodatečných oprav technického stavu vrtů a porušených zapažnicových cementací.

1.14 Náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.15 Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou.

2. Grafická část

2.1 Strukturní mapy s vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodů 1.2, 1.3 a údajů o jiných výhradních ložiskách.

2.2 Geologické a technické profily vrtů a sond v částech dotčených zajištěním nebo likvidací a vyznačením způsobu provedení jejich zajištění nebo likvidace.

2.3 Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečností uvedených v bodě 2.1.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE LOUŽICÍHO POLE

1. Textová část

1.1 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace loužicího pole; v případě likvidace zhodnocení výsledků dobývání a hospodaření se zásobami v loužicím poli (odpadá, je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou).

1.2 Zhodnocení vlivu zajištění nebo likvidace na sousední a další loužící pole.

1.3 Způsob zajištění nebo likvidace loužicího pole (způsob neutralizace zbytkových loužicích roztoků v dobývaném obzoru, izolace jednotlivých obzorů, zamezení výtoků tlakové vody, popřípadě vod se zbytkovými roztoky do podzemních a povrchových vod, tamponáž vrtů a zajiště-ní jejich ústí).

1.4 Časový sled jednotlivých zajišťovacích nebo likvidačních prací; náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.5 Jiná výhradní ložiska v loužicím poli, opatření k jejich využití a způsob jejich ochrany.

1.6 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.7 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při zajišťovacích nebo likvidačních pracích.

1.8 Případné využití vrtů, zařízení a staveb pro jiné účely.

1.9 V plánu zajištění opatření k obnovení dobývání.

1.10 Způsob a lhůty kontrol v případě dalšího nezbytného sledování vývoje hydrogeologických poměrů v ložisku a v průvodních horninách.

1.11 Způsob zjišťování dutin vzniklých vyluhováním nebo v souvislosti s ním a zaměření jejich tvaru a objemu s návrhem případných opatření k ochraně povrchových objektů a zájmů.

1.12 Plán sanace a rekultivace území dotčeného loužením:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem loužení,

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem loužení.

2. Grafická část

2.1 Mapa ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodů 1.1, 1.2 a 1.11.

2.2 Mapa současných a výsledných hydrogeologických a hydrochemických poměrů ve vyluhovaných polích.

2.3 Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečností uvedených v bodech 2.1 a 2.2.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE ZVLÁŠTNÍCH ZÁSAHŮ DO ZEMSKÉ KŮRY

1. Textová část

1.1 Účel zvláštního zásahu do zemské kůry.

1.2 Vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a jeho geologické stavby k využití pro uvažovaný účel.

1.3 Zajištění podmínek a omezení vyplývajících z rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

1.4 Popis, rozsah, členění a časový sled plánovaných prací.

1.5 Kapacita přírodní horninové struktury, popřípadě podzemních prostorů určených k využití.

1.6 Předpoklad nepříznivých vlivů zvláštních zásahů do zemské kůry na povrchové a podzemní objekty a zařízení, zejména vlivu na ztížení nebo znemožnění vydobytí výhradních ložisek, a opatření k jejich ochraně.

1.7 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména

a) opatření proti úniku a výronu plynů a kapalin,

b) protipožární a protivýbuchová opatření,

c) způsob uzavření důlních děl při uskladnění radioaktivních a jiných průmyslových odpadů,

d) určení míst a intervalů měření možného úniku škodlivých látek z místa uskladnění.

1.8 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.9 Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské kůry:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem zvláštních zásahů do zemské kůry,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry a skutečností podle bodů 1.6 a 1.8.

2.2 Mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl a skutečností potřebných pro posouzení údajů podle bodů 1.4 a 1.5.

2.3 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností podle bodů 2.1 a 2.2.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE ZVLÁŠTNÍCH ZÁSAHŮ DO ZEMSKÉ KŮRY

1. Textová část

1.1 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace důlních děl.

1.2 Posouzení možnosti využití důlních děl a zařízení pro jiné účely.

1.3 Popis, členění, rozsah a časový sled plánovaných prací, náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.4 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

1.5 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.6 Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské kůry:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem zvláštních zásahů do zemské kůry,

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených zásahy do zemské kůry.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry a skutečností podle bodu 1.5.

2.2 Mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl a skutečností podle bodu 1.3.

2.3 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením údajů podle bodů 2.1 a 2.2.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

1. Textová část

1.1 Popis starých důlních děl a vyhodnocení jejich nepříznivých vlivů na povrchu; zařízení a stavby na povrchu.

1.2 Způsob zajištění nebo likvidace starých důlních děl; druh, rozsah a časový sled plánovaných prací.

1.3 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti s jinými starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

1.4 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností a údajů uvedených v bodech 1.1 a 1.2.

2.2 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností a údajů podle bodu 2.1.

2.3 Výkresová dokumentace způsobu zajištění nebo likvidace starých důlních děl.

Přesunout nahoru