Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 239/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku

Částka 58/1993
Platnost od 15.09.1993
Účinnost od 15.09.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. srpna 1993,

kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku

Vláda nařizuje podle § 33c odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Předmětem dražby mohou být věci nebo soubory věcí ve vlastnictví dlužníka,1) které

a) dosud nebyly předmětem žádné dražby podle tohoto nařízení,

b) byly v některé z dřívějších dražeb podle tohoto nařízení již vydraženy, ale vydražitelé nesplnili povinnosti podle § 12.

(2) Souborem věcí se rozumí nejmenší samostatně provozovatelné jednotky, např. stavby s nezbytným technickým a technologickým vybavením.

(3) Nemovitosti mohou být předmětem dražby, pokud jsou vyznačeny v katastru nemovitostí. To neplatí o stavbách, u kterých přede dnem konání dražby nebylo ukončeno kolaudační řízení.2)

§ 2

(1) Dražbu vyhlašuje, dobu a místo jejího konání určuje výbor.3)

(2) Výbor určí datum konání dražby nejméně 90 dnů a nejvíce 120 dnů po dni jejího vyhlášení.

(3) Dražby se mohou konat v období od 1. října do 30. září nejvýše dvakrát. Druhá dražba věcí nebo souborů věcí ve vlastnictví téhož dlužníka se může konat nejdříve 90 dnů ode dne konání první dražby.

(4) Dlužník je povinen poskytnout přiměřené prostory pro konání dražby v době a na místě, určenými výborem.

§ 3

(1) Rozhodnutí o vyhlášení dražby oznámí výbor písemně dlužníkovi nejpozději 90 dnů přede dnem konání dražby.

(2) Dlužník předá výboru nejpozději 75 dnů přede dnem konání dražby soupis věcí a souborů věcí ve vlastnictví dlužníka.1)

(3) K soupisu podle odstavce 2 dlužník připojí seznam nemovitostí obsažených v soupisu, na kterých vázne zástavní právo. V tomto seznamu dlužník u každé nemovitosti uvede výši pohledávky zajištěné váznoucím zástavním právem.

(4) K soupisu podle odstavce 2 dlužník připojí seznam staveb obsažených v soupisu, které jsou umístěny na pozemcích, jejichž vlastníkem není dlužník. V tomto seznamu dlužník u každé stavby uvede všechny vlastníky pozemků, na kterých je stavba umístěna.

(5) Výbor je oprávněn provést kontrolu správnosti soupisu podle odstavce 2 a kontrolu správnosti ocenění věcí a souborů věcí v soupisu obsažených. Výbor je současně oprávněn provést kontrolu správnosti seznamu podle odstavců 3 a 4 a kontrolu správnosti údajů v těchto seznamech obsažených.

(6) Dlužník oznámí věřitelům1) dobu a místo konání dražby doporučenými dopisy odeslanými na adresy věřitelů nejméně 75 dnů přede dnem konání dražby. V dopise dlužník současně uvede, kde a kdy se mohou věřitelé seznámit se soupisem podle odstavce 2 a se seznamy podle odstavců 3 a 4.

(7) Věřitelům musí být umožněno seznámit se se soupisem podle odstavce 2 a se seznamy podle odstavců 3 a 4 nejméně 60 dnů přede dnem konání dražby.

(8) Dlužník musí odstranit nedostatky zjištěné výborem při kontrole podle odstavce 6 nejpozději 60 dnů přede dnem konání dražby.

§ 4

(1) Účastníky dražby jsou věřitelé, kteří zajišťují zemědělskou výrobu4) (dále jen "věřitelé"), a dlužník.

(2) Věřitel se písemně přihlásí u dlužníka a současně u výboru, a to nejpozději 45 dnů přede dnem konání dražby. V přihlášce současně uvede:

a) výši pohledávky,5) která má být vypořádána věcmi nebo soubory věcí ve vlastnictví dlužníka (dále jen "dražební pohledávka"),

b) věci nebo soubory věcí ve vlastnictví dlužníka, které navrhuje zařadit do dražby,

c) ceny věcí nebo souborů věcí podle písmene b) v souladu se soupisem podle § 3 odst. 2,

d) je-li věcí podle písmene b) nemovitost, na které vázne zástavní právo, výši pohledávky zajištěné váznoucím zástavním právem,

e) součet cen podle písmene c),

f) součet pohledávek podle písmene d),

g) rozdíl mezi součtem podle písmene e) a součtem podle písmene f) (dále jen "dražební návrh").

(3) Obsahuje-li dražební pohledávka i pohledávku jiné oprávněné osoby, smluvně převedenou na věřitele5) (dále jen "převedená pohledávka"), uvede věřitel v přihlášce do dražby kromě údajů podle odstavce 2:

a) původního vlastníka převedené pohledávky,

b) výši převedené pohledávky.

Údaje podle písmen a) a b) je věřitel povinen na výzvu výboru doložit písemnou smlouvou opatřenou ověřenými podpisy smluvních stran.

(4) Dražební návrh věřitele nemůže být vyšší než jeho dražební pohledávka.

(5) Dlužník předloží výboru nejpozději 30 dnů přede dnem konání dražby seznam věcí nebo souborů věcí v jeho vlastnictví, které navrhuje zařadit do dražby. V tomto seznamu uvede:

a) věci nebo soubory věcí, které navrhuje zařadit do dražby,

b) ceny věcí nebo souborů věcí podle písmene a) v souladu se soupisem podle § 3 odst. 2,

c) je-li věcí podle písmene a) nemovitost, na které vázne zástavní právo, výši pohledávky zajištěné váznoucím zástavním právem,

d) součet cen podle písmene b),

e) součet pohledávek podle písmene c),

f) rozdíl mezi součtem podle písmene d) a součtem podle písmene e) (dále jen "dražební nabídka").

(6) Dražební nabídka dlužníka nemůže být vyšší než součet dražebních pohledávek věřitelů.

(7) Dlužník nemůže navrhnout do dražby ty věci nebo soubory věcí, které již byly navrženy věřiteli.

(8) Nenavrhne-li dlužník do dražby žádné věci nebo soubory věcí v jeho vlastnictví, jsou předmětem dražby pouze věci nebo soubory věcí ve vlastnictví dlužníka navržené věřiteli.

(9) Navrhuje-li věřitel, popř. dlužník do dražby stavbu umístěnou na pozemku, který není ve vlastnictví dlužníka, připojí k návrhu písemný souhlas vlastníka pozemku s návrhem na zařazení stavby do dražby.

§ 5

(1) Dlužník vypracuje před konáním dražby seznam přihlášených věřitelů, ve kterém u každého věřitele uvede:

a) celkovou výši jeho dražební pohledávky,

b) obsahuje-li dražební pohledávka i převedenou pohledávku, původního vlastníka a výši převedené pohledávky,

c) věci nebo soubory věcí navržené věřitelem do dražby spolu s jejich vyvolávacími cenami (§ 11); nemovitosti uvede podle údajů katastru nemovitostí,

d) dražební návrh.

(2) Dlužník vypracuje před konáním dražby seznam věcí nebo souborů věcí navržených do dražby přihlášenými věřiteli. V tomto seznamu uvede:

a) věci nebo soubory věcí navržené věřiteli do dražby; nemovitosti uvede podle údajů katastru nemovitostí,

b) u každé věci nebo souboru věcí podle písmene a) její vyvolávací cenu a počet věřitelů, kteří ji navrhli zařadit do dražby,

c) je-li věcí podle písmene a) nemovitost, na které vázne zástavní právo, výši pohledávky zajištěné váznoucím zástavním právem,

d) součet vyvolávacích cen věcí nebo souborů věcí podle písmene a).

(3) Dlužník předá jedno vyhotovení seznamů podle odstavců 1 a 2 nejpozději 30 dnů přede dnem konání dražby výboru.

§ 6

(1) Výbor provede kontrolu přihlášek věřitelů podle § 4 odst. 2, seznamu podle § 4 odst. 5 a seznamů podle § 5 odst. 1 a 2.

(2) Zjistí-li výbor, že je rozpor mezi výší dražební, popř. převedené pohledávky, kterou uvádí věřitel, a výší téže pohledávky, kterou uvádí dlužník, vyzve písemně věřitele a dlužníka nejpozději 20 dnů přede dnem konání dražby, aby rozpor odstranili.

(3) Nebude-li rozpor podle odstavce 2 odstraněn do zahájení dražby, může se věřitel zúčastnit dražby pouze s tou výší dražební, popř. převedené pohledávky, kterou uznává dlužník.

(4) Zjistí-li výbor, že dražební návrh věřitele převyšuje jeho dražební pohledávku, vyzve písemně věřitele nejpozději 20 dnů přede dnem konání dražby, aby nedostatek odstranil.

(5) Neodstraní-li věřitel nedostatek podle odstavce 4 nejpozději 10 dnů přede dnem konání dražby, draží se jím navržené věci nebo soubory věcí jen tehdy, navrhl-li je do dražby ještě jiný věřitel.

(6) Zjistí-li výbor, že dražební nabídka dlužníka převyšuje součet dražebních pohledávek věřitelů, vyzve písemně dlužníka nejpozději 20 dnů přede dnem konání dražby, aby nedostatek odstranil.

(7) Neodstraní-li dlužník nedostatek podle odstavce 6 nejpozději 10 dnů přede dnem konání dražby, draží se pouze věci nebo soubory věcí navržené do dražby věřiteli.

(8) Zjistí-li výbor, že je do dražby navržena stavba umístěná na pozemku, jehož vlastníkem není dlužník, a že vlastník pozemku nesouhlasí se zařazením stavby do dražby, nemůže tuto stavbu zařadit do konečného seznamu (§ 8).

§ 7

(1) Dlužník musí nejpozději 20 dnů přede dnem konání dražby odeslat doporučeně všem přihlášeným věřitelům na jejich adresy seznam podle § 4 odst. 5 a seznam podle § 5 odst. 2.

(2) K seznamům podle odstavce 1 musí dlužník připojit písemné oznámení, kdy, kde a za jakých podmínek se mohou přihlášení věřitelé seznámit před dražbou s věcmi a soubory věcí navrženými do dražby. Toto oznámení předá dlužník ve lhůtě podle odstavce 1 také výboru.

§ 8

(1) Výbor vypracuje konečný seznam věcí nebo souborů věcí ve vlastnictví dlužníka, které jsou předmětem dražby (dále jen "dražební jednotky"). Dražební jednotky seřadí podle jejich vyvolávacích cen tak, že na prvním místě bude dražební jednotka s nejvyšší vyvolávací cenou a na posledním místě bude dražební jednotka s nejnižší vyvolávací cenou.

(2) V seznamu podle odstavce 1 výbor uvede:

a) pořadové číslo dražební jednotky,

b) dražební jednotku; je-li dražební jednotkou nemovitost, název katastrálního území a parcelní číslo podle katastru nemovitostí,

c) navrhl-li dražební jednotku do dražby dlužník nebo věřitelé,

d) počet věřitelů, kteří navrhli dražební jednotku do dražby,

e) vyvolávací cenu,

f) je-li dražební jednotkou nemovitost, na které vázne zástavní právo, výši pohledávky váznoucím zástavním právem zajištěné.

(3) Došlo-li ode dne zpracování soupisu podle § 3 odst. 2 ke změně údajů, podle kterých se určuje vyvolávací cena dražební jednotky, musí to dlužník písemně oznámit výboru nejpozději 10 dnů přede dnem konání dražby. Výbor při zpracování konečného seznamu dražebních jednotek vyvolávací cenu příslušným způsobem upraví.

(4) Neprokáže-li dlužník na výzvu výboru oprávněnost změny vyvolávací ceny podle odstavce 3 nebo nedodrží-li stanovenou lhůtu pro oznámení změny, vyvolávací cena dražební jednotky se nemění.

(5) Seznam podle odstavce 1 musí být vyložen v prostorách poskytnutých dlužníkem pro konání dražby nejméně dvě hodiny před zahájením dražby.

§ 9

(1) Dražbu může provádět fyzická osoba, která působila jako licitátor při dražbách konaných podle zvláštních předpisů6) (dále jen "licitátor").

(2) Licitátora zajišťuje výbor. Pro případ, že by dražbu provádějící licitátor nemohl ve své činnosti pokračovat, zajistí výbor náhradního licitátora.

(3) Výbor oznámí písemně dlužníkovi a správci dražebního účtu (§ 15) nejméně 10 dnů přede dnem konání dražby, kdo bude licitátorem a kdo bude náhradním licitátorem.

(4) Na řádný průběh dražby dohlíží výbor. Postupuje přitom obdobně podle zvláštních předpisů.7)

(5) Organizačně, technicky a materiálně zabezpečuje konání dražby dlužník. Postupuje přitom obdobně podle zvláštních předpisů.8)

§ 10

(1) Dražbu provádí licitátor obdobně podle zvláštních předpisů.9)

(2) Nepodaří-li se dražební jednotku vydražit způsobem podle odstavce 1, licitátor dražbu ukončí.

(3) Výbor pořídí o průběhu dražby protokol, který podepíše předseda výboru, statutární orgán dlužníka, správce dražebního účtu, licitátor a vydražitelé.

(4) Protokol podle odstavce 4 se pořídí ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude uloženo u předsedy výboru, jedno bude uloženo u dlužníka a jedno bude uloženo u správce dražebního účtu.

§ 11

(1) Vyvolávací cena dražební jednotky se rovná ceně věci nebo souboru věcí, který je předmětem dražby, obsažené v soupisu podle § 3 odst. 2.

(2) Je-li dražební jednotkou nemovitost, na které vázne zástavní právo, je vyvolávací cenou cena obsažená v soupisu podle § 3 odst. 2 snížená o výši pohledávky zajištěné váznoucím zástavním právem.

(3) Dražební jednotky se draží v pořadí podle výše vyvolávacích cen. Jako první se draží dražební jednotka s nejvyšší vyvolávací cenou, jako poslední se draží dražební jednotka s nejnižší vyvolávací cenou.

§ 12

(1) Po ukončení dražby příklepem licitátora je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nebo její stanovenou část do 30 dnů ode dne konání dražby na dražební účet (§ 15). V případech podle § 14 odst. 1 se cenou dosaženou vydražením rozumí druhá nejvyšší nabídka.

(2) Dlužník vypočte do 10 dnů ode dne konání dražby celkovou hodnotu všech dražebních jednotek, jejichž vydražiteli jsou věřitelé (dále jen "hodnota věcného vypořádání"). Tato hodnota se stanoví jako součet cen dražebních jednotek. U dražebních jednotek vydražených při dražbě podle § 10 odst. 1 se do hodnoty věcného vypořádání započte vyvolávací cena.

(3) Dlužník vypočte do 10 dnů ode dne konání dražby celkovou hodnotu všech dražebních jednotek, jejichž vydražitelem je dlužník (dále jen "hodnota podrženého majetku"). Tato hodnota se stanoví jako součet cen dražebních jednotek. U dražebních jednotek vydražených při dražbě podle § 10 odst. 1 se do hodnoty podrženého majetku započte vyvolávací cena.

(4) Pro stanovení způsobu úhrady cen těch dražebních jednotek, jejichž vydražitelem je dlužník, se použije hodnota podrženého majetku. V případě, že hodnota podrženého majetku je vyšší než hodnota věcného vypořádání, použije se pro stanovení způsobu úhrady cen těchto dražebních jednotek hodnota věcného vypořádání.

(5) Je-li vydražitelem dlužník, uhradí cenu dosaženou vydražením odpočtem této ceny od hodnoty věcného vypořádání, popř. hodnoty podrženého majetku.

(6) Převyšuje-li cena dosažená vydražením hodnotu věcného vypořádání, popř. hodnotu podrženého majetku nebo její zůstatek, uhradí dlužník rozdíl v penězích.

(7) Je-li hodnota věcného vypořádání, popř. hodnota podrženého majetku plně vyčerpána dřívějšími odpočty, uhradí dlužník cenu dosaženou vydražením v plné výši v penězích.

(8) Je-li vydražitelem věřitel, uhradí cenu dosaženou vydražením odpočtem této ceny ze své dražební pohledávky.

(9) Převyšuje-li cena dosažená vydražením dražební pohledávku věřitele nebo její zůstatek, uhradí věřitel rozdíl v penězích.

(10) Je-li dražební pohledávka věřitele plně vyčerpána dřívějšími odpočty, uhradí věřitel cenu dosaženou vydražením v plné výši v penězích.

(11) Neoznámil-li dlužník výboru do 10 dnů přede dnem konání dražby, že dal do zástavy nemovitost obsaženou v soupisu podle § 3 odst. 2, snižuje se cena dosažená vydražením o výši pohledávky zajištěné váznoucím zástavním právem v případě, že tuto nemovitost vydražil věřitel.

§ 13

(1) Po ukončení dražby dlužník sepíše do 10 dnů ode dne jejího konání zápis o způsobu úhrady ceny, za kterou věřitel vydražil dražební jednotku. V zápise uvede:

a) dražební pohledávku věřitele nebo její zůstatek,

b) pořadové číslo dražební jednotky,

c) dražební jednotku; nemovitost uvede podle katastru nemovitostí,

d) vyvolávací cenu,

e) cenu dražební jednotky dosaženou vydražením,

f) částku, která bude uhrazena věřitelem odpočtem z jeho dražební pohledávky,

g) částku, která bude uhrazena věřitelem v penězích,

h) zůstatek dražební pohledávky věřitele.

Zápis podepíše statutární orgán dlužníka, předseda výboru a věřitel, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení zápisu.

(2) Je-li částka podle odstavce 1 písm. f) rovna ceně podle odstavce 1 písm. e), má se za to, že podpisem zápisu splnil věřitel povinnost vydražitele podle § 12 odst. 1.

(3) Po ukončení dražby dlužník sepíše do 10 dnů ode dne jejího konání zápis o způsobu úhrady ceny, za kterou dlužník vydražil dražební jednotku. V zápise uvede:

a) hodnotu věcného vypořádání, popř. hodnotu podrženého majetku nebo její zůstatek,

b) pořadové číslo dražební jednotky,

c) dražební jednotku; nemovitost uvede podle katastru nemovitostí,

d) vyvolávací cenu,

e) cenu dražební jednotky dosaženou vydražením,

f) částku, která bude uhrazena dlužníkem odpočtem od hodnoty věcného vypořádání, popř. hodnoty podrženého majetku,

g) částku, která bude uhrazena dlužníkem v penězích,

h) zůstatek hodnoty věcného vypořádání, popř. hodnoty podrženého majetku.

Zápis podepíše statutární orgán dlužníka a předseda výboru, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

(4) Je-li částka podle odstavce 3 písm. f) rovna ceně podle odstavce 3 písm. e), má se za to, že podpisem zápisu splnil dlužník povinnost vydražitele podle § 12 odst. 1.

§ 14

(1) Vydražitelem se stává ten, kdo učinil při dražbě podle § 10 odst. 1 druhou nejvyšší nabídku, v případě, že

a) věřitel neuhradí částku podle § 13 odst. 1 písm. g) ve stanovené výši nebo ve lhůtě podle § 12 odst. 1,

b) dlužník neuhradí částku podle § 13 odst. 3 písm. g) ve stanovené výši nebo ve lhůtě podle § 12 odst. 1.

(2) V případě podle odstavce 1 písm. a) se nemění hodnota věcného vypořádání, vypočtená podle § 12 odst. 2.

(3) V případě podle odstavce 1 písm. b) se nemění hodnota podrženého majetku, vypočtená podle § 12 odst. 3.

(4) O převodu práv vydražitele se sepíše protokol, který podepíše předseda výboru, statutární orgán dlužníka, ten, kdo práva vydražitele pozbyl, a ten, kdo práva vydražitele nabyl. Každý z nich obdrží jedno vyhotovení protokolu.

§ 15

(1) Výbor ustanoví nejpozději 45 dnů přede dnem konání dražby správce zvláštního účtu pro platby věřitelů a dlužníka v důsledku dražeb konaných podle tohoto nařízení (dále jen "dražební účet"), a to zpravidla z notářů působících v příslušném okrese. Správcem dražebního účtu nesmí být ani věřitel, ani dlužník, ani fyzická, popř. právnická osoba s majetkovým vkladem či podílem u dlužníka.

(2) S dražebním účtem, s vklady na dražebním účtu a s výnosy z těchto vkladů může nakládat jen správce dražebního účtu, a to způsobem, který je v souladu s tímto nařízením a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

(3) Správce zřídí dražební účet u peněžního ústavu nejpozději 30 dnů přede dnem konání dražby.

(4) Správce dražebního účtu sdělí písemně výboru a dlužníkovi nejpozději 10 dnů přede dnem konání dražby údaje potřebné pro poukazování plateb na dražební účet.

(5) Platby věřitelů musí být na dražebním účtu evidovány odděleně od plateb dlužníka. Platby jednoho dlužníka a jeho věřitelů musí být na dražebním účtu evidovány odděleně od plateb jiného dlužníka a jeho věřitelů.

(6) Platby uhrazené na dražební účet dlužníkem jsou příjmem věřitelů. Tyto platby mohou být z dražebního účtu vyplaceny věřitelům pouze za podmínek stanovených tímto nařízením.

(7) Z plateb, které na dražební účet uhradí věřitelé, proplatí správce dražebního účtu na základě písemného souhlasu výboru:

a) odměnu licitátorovi a náhradnímu licitátorovi,

b) prokázané nezbytné náklady spojené s konáním dražby.

(8) Platby, které na dražební účet uhradili věřitelé, jsou po odečtení nákladů podle odstavce 7 příjmem dlužníka. Tyto platby mohou být z dražebního účtu vyplaceny dlužníkovi pouze za podmínek stanovených tímto nařízením.

(9) Výnosy z vkladů na dražebním účtu po odečtení nákladů správce dražebního účtu, spojených s výkonem správy, jsou příjmem pozemkového fondu.10) Správce dražebního účtu vyplatí pozemkovému fondu výnosy z vkladů na dražebním účtu vždy k 1. říjnu běžného roku. Pozemkový fond může výnosy z vkladů na dražebním účtu použít pouze k poskytnutí náhrad oprávněným osobám podle zvláštního předpisu.11)

(10) Správce dražebního účtu nesmí tento účet zrušit dříve, než budou věřitelům, popř. dlužníkům, popř. pozemkovému fondu vyplaceny z tohoto účtu veškeré platby, které jsou jejich příjmem.

(11) Správce dražebního účtu je povinen archivovat protokol o dražbě a další doklady, které mu předá výbor, po dobu tří let ode dne, kdy tyto doklady převzal.

§ 16

(1) Dlužník musí fyzicky předat věřiteli dražební jednotku, kterou věřitel vydražil, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy věřitel v plné výši uhradil cenu dosaženou vydražením. Hradil-li věřitel tuto cenu zcela nebo zčásti v penězích, musí tuto úhradu dlužníkovi prokázat.

(2) Dlužník je povinen předat věřiteli dražební jednotku podle odstavce 1 ve stavu, v jakém se nacházela ke dni konání dražby.

(3) O předání věci nebo souboru věcí podle odstavce 1 se v den předání sepíše protokol, který podepíše dlužník a věřitel. Každý z nich obdrží jedno vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení protokolu obdrží výbor.

(4) Je-li dražební jednotkou podle odstavce 1 nemovitost, sepíše dlužník s věřitelem do 10 dnů ode dne konání dražby dohodu o vypořádání pohledávky věřitele nebo její části vydáním nemovitosti v důsledku provedené dražby. Dohodu podepíše statutární orgán dlužníka a věřitel, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení dohody. Třetí vyhotovení dohody obdrží výbor.

§ 17

(1) Dlužník vypracuje seznam vypořádaných pohledávek věřitelů. V tomto seznamu u každého věřitele uvede:

a) dražební pohledávku,

b) dražební jednotky, jichž je vydražitelem,

c) vyvolávací cenu dražební jednotky a její cenu dosaženou vydražením,

d) dražební jednotky, jichž byl vydražitelem, ale u kterých práva vydražitele pozbyl z důvodů podle § 14 odst. 1 písm. a),

e) vyvolávací cenu dražebních jednotek podle písmene d),

f) dražební jednotky, které věřiteli fyzicky předal podle § 16,

g) zůstatek dražební pohledávky.

(2) Dlužník předá do 60 dnů ode dne konání dražby jedno vyhotovení seznamu podle odstavce 1 výboru, který je povinen provést kontrolu jeho správnosti.

§ 18

(1) Dlužník vypracuje seznam majetku podrženého v důsledku dražby. V tomto seznamu uvede:

a) hodnotu věcného vypořádání, popř. hodnotu podrženého majetku,

b) dražební jednotky, jichž je vydražitelem,

c) vyvolávací cenu dražební jednotky a její cenu dosaženou vydražením,

d) část ceny dosažené vydražením, kterou hradil v penězích,

e) součet částek podle písmene d),

f) zůstatek hodnoty věcného vypořádání, popř. hodnoty podrženého majetku.

(2) Dlužník předá do 60 dnů ode dne konání dražby jedno vyhotovení seznamu podle odstavce 1 výboru, který je povinen provést kontrolu jeho správnosti. Úhradu částek podle odstavce 1 písm. d) je dlužník povinen výboru prokázat.

§ 19

(1) Dlužník vypracuje závazné schéma rozdělení svých plateb za dražební jednotky, jichž je vydražitelem, mezi věřitele, kteří se zúčastnili dražby. V tomto schématu uvede:

a) celkovou částku, kterou uhradil v penězích za dražební jednotky, jichž je vydražitelem,

b) jmenovitě věřitele, kteří se zúčastnili dražby,

c) dražební pohledávku každého věřitele podle písmene b),

d) u každého věřitele hodnotu věcného vypořádání, stanovenou podle § 12 odst. 2,

e) u každého věřitele nevypořádaný zůstatek jeho dražební pohledávky,

f) celkovou hodnotu věcného vypořádání,

g) součet nevypořádaných zůstatků dražebních pohledávek všech věřitelů uvedených v závazném schématu.

(2) U věřitele, který pozbyl práva vydražitele z důvodů podle § 14 odst. 1 písm. a), se nevypořádaný zůstatek dražební pohledávky sníží o součet vyvolávacích cen dražebních jednotek, u kterých pozbyl práva vydražitele.

(3) Dlužník rozdělí částku podle odstavce 1 písm. a) mezi věřitele podle odstavce 1 písm. b) podle nevypořádaných zůstatků jejich dražebních pohledávek. V případě, že částka podle odstavce 1 písm. a) je nižší než součet zůstatků podle odstavce 1 písm. g), rozdělí dlužník tuto částku mezi věřitele poměrně.

(4) V případě, že částka podle odstavce 1 písm. a) je vyšší než součet zůstatků podle odstavce 1 písm. g), rozdělí dlužník rozdíl mezi jednotlivé věřitele podle poměru hodnot věcného vypořádání podle odstavce 1 písm. d) k celkové hodnotě věcného vypořádání podle odstavce 1 písm. f).

(5) Závazné schéma podle odstavců 1 a 2 spolu s dokladem o rozdělení částky podle odstavce 1 písm. a) mezi věřitele podle odstavce 1 písm. b) způsobem podle odstavců 3 a 4 předá dlužník do 60 dnů ode dne konání dražby výboru, který je povinen provést kontrolu jeho správnosti.

§ 20

(1) Zjistí-li výbor při kontrole správnost seznamu vypořádaných pohledávek podle § 17, správnost seznamu podrženého majetku podle § 18 a správnost závazného schématu a rozdělení plateb dlužníka podle § 19, vydá do 75 dnů ode dne konání dražby písemný pokyn správci dražebního účtu, aby vyplatil věřitelům částky podle § 19 odst. 3, popř. podle § 19 odst. 4. Současně vydá správci dražebního účtu písemný pokyn, aby vyplatil dlužníkovi částku ve výši podle § 15 odst. 8.

(2) K písemnému pokynu podle odstavce 1 připojí výbor protokol o provedené kontrole, který musí podepsat nejméně nadpoloviční většina členů výboru. Současně k písemnému pokynu podle odstavce 1 přiloží seznam vypořádaných pohledávek věřitelů podle § 17, seznam podrženého majetku podle § 18 a závazné schéma a rozdělení plateb podle § 19.

(3) Zjistí-li výbor vady v kontrolovaných dokladech podle odstavce 1 nebo jejich nesoulad se skutečným stavem, vyzve do 75 dnů ode dne konání dražby písemně dlužníka, aby vady odstranil nebo aby uvedl skutečný stav do souladu s obsahem těchto dokladů.

(4) Neodstraní-li dlužník vady v kontrolovaných dokladech podle odstavce 1 nebo neuvede-li do souladu skutečný stav a obsah těchto dokladů do 90 dnů ode dne konání dražby, vydá výbor písemný pokyn správci dražebního účtu, aby vyplatil každému z věřitelů téhož dlužníka, kteří se zúčastnili dražby, částku ve výši nejnižšího součtu částek podle § 19 odst. 3 a 4, připadajícího na jednoho věřitele.

(5) Pokyn podle odstavce 4 může výbor vydat jen tehdy, nejedná-li se o vadu v rozdělení částky podle § 19 odst. 1 písm. a) způsobem podle § 19 odst. 3 a 4.

(6) Zůstatek částky podle § 19 odst. 1 písm. a) po vyplacení částek podle odstavce 4 věřitelům, stejně jako všechny platby, které jsou příjmem dlužníka, mohou být vyplaceny teprve po odstranění všech vad zjištěných výborem, popř. nesouladu skutečného stavu s údaji v kontrolovaných dokladech podle odstavce 1. Před odstraněním těchto vad dlužníkem nesmí dát výbor pokyn správci dražebního účtu k výplatám.


§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Místopředseda vlády a ministr zemědělství:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 33a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb.

2) § 76 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

3) § 33b zákona č. 229/1991 Sb.

4) § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

5) § 33a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb.

6) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

7) § 9, 10 vyhlášky ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky č. 535/1990 Sb., o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby.

8) § 5 odst. 2 a 3, § 6, 11 vyhlášky č. 535/1990 Sb.

9) § 6 odst. 3, § 9 odst. 1 zákona č. 427/1990 Sb.
§ 12 vyhlášky č. 535/1990 Sb.

10) Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

11) § 18a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb.

Přesunout nahoru