Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 238/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek

Částka 58/1993
Platnost od 15.09.1993
Účinnost od 15.09.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

238

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 1993,

kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. e) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.:


§ 1

(1) Zařízením na výrobu biologicky rozložitelných (degradovatelných) látek se pro účely zákona o daních z příjmů1) rozumí stroj nebo technologická jednotka, na které se vyrábějí biologicky rozložitelné látky, jejichž doba rozkladu je kratší než polovina doby rozkladu srovnatelných látek, které tímto zařízením nebyly upraveny, nejvýše však 5 let.

(2) Za biologicky rozložitelné látky se nepovažují přírodní látky a materiály, které jsou svou povahou rozložitelné bez dalších úprav, například potraviny, krmiva, dřevo, papír.

§ 2

Splnění podmínek podle § 1 odst. 1 tohoto nařízení se prokazuje certifikátem státní zkušebny2) a osvědčením ministerstva životního prostředí vydaným na základě předloženého certifikátu.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr životního prostředí:
Ing. Benda CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

2) § 4 zákona České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
§ 24b zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., o certifikaci výrobků.

Přesunout nahoru