Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 237/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Částka 57/1993
Platnost od 10.09.1993
Účinnost od 03.05.1993
Zrušeno k 01.05.2004 (123/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

237

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Smlouva o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Se Smlouvou vyslovila souhlas Česká národní rada a předseda vlády České republiky ji v zastoupení prezidenta republiky ratifikoval.

Smlouva na základě svého článku 38 byla prozatímně prováděna od 1. ledna 1993 a vstoupila v platnost dnem 3. května 1993.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

o vytvoření celní unie

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „Smluvní strany"),

majíce na zřeteli význam vztahů mezi nimi a společných hodnot, které sdílejí,

uznávajíce, že uskutečňování volného pohybu zboží a služeb vyžaduje provádění koordinovaných a vzájemně dohodnutých opatření,

majíce na zřeteli společný záměr aktivně se zúčastnit procesu ekonomické integrace v Evropě,

jsouce přesvědčeny, že tato smlouva bude napomáhat vytvoření podmínek pro přijetí České republiky a Slovenské republiky do Evropských společenství,

vyjadřujíce zájem České republiky a Slovenské republiky o členství v GATT a svoje odhodlání pokračovat v plnění závazků, které pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, jako jednu ze zakládajících Smluvních stran, vyplývaly ze Všeobecné dohody o clech a obchodu,

se dohodly takto:

HLAVA I

CÍLE A ZÁSADY

Článek 1

1. Tímto se zakládá Celní unie České republiky a Slovenské republiky (dále jen „celní unie"), která je v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

2. Celním územím celní unie je celní území České republiky a Slovenské republiky.

3. Celní unie má následující cíle a řídí se následujícími zásadami:

- cílem celní unie je volný pohyb zboží a služeb, integrace ekonomik a hospodářské politiky Smluvních stran a zabezpečení příznivých podmínek pro rozvoj obchodu celní unie s třetími státy,

- na celním území celní unie realizují Smluvní strany shodnou obchodní a celní politiku vůči třetím státům,

- obchodní a celní politika je v dohodnutém rozsahu koordinována Radou celní unie,

- celní unie uplatňuje společný celní tarif vůči třetím státům včetně způsobu stanovení celní hodnoty,

- volný pohyb zboží a služeb mezi oběma Smluvními stranami je zabezpečován odstraněním cel a množstevních omezení,

- Smluvní strany uplatní stejná pravidla o původu zboží, jako jsou uplatňována v obchodě s třetími státy,

- Smluvní strany uplatňují celní legislativu zahrnující shodní předpisy pro vyměřování, placení, vracení a osvobození od cla, pro leasing, pro poukazování zboží, stejné zákazy a omezení v dovozu a vývozu včetně netarifních opatření a suspenze cel v případech odůvodněného ekonomického zájmu,

- finanční potřeby celní unie kryjí příspěvky obou Smluvních stran s ohledem na to, že clo vybírané v jednotlivých Smluvních stranách bude odevzdáváno do jejich rozpočtu,

- celní unie zabezpečuje koordinované provádění celní statistiky a evidenci zboží,

- v obou Smluvních stranách jsou v praxi uplatňovány stejné celní doklady,

- celní kontrola zboží je vykonávána na společné státní a celní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

- případné spory mezi Smluvními stranami vzniklé při provádění této smlouvy jsou řešeny prostřednictvím rozhodčího orgánu.

Článek 2

V rámci působnosti smlouvy a bez ujmy jakýmkoliv zvláštním ustanovením v ní obsazeným je nepřípustná jakákoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3

Tímto se zřizují následující orgány celní unie:

- Rada celní unie České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Rada"),

- Stálý sekretariát Rady celní unie (dále jen „Sekretariát"),

- Rozhodčí komise celní unie.

HLAVA II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 4

Smluvní strany potvrzují, že ke dni vstupu v platnost této smlouvy nemají mezi sebou žádné celní překážky obchodu, ani množstevní omezení nebo jiná opatření s rovnocennými účinky. V obchodě mezi Smluvními stranami se zároveň nebudou zavádět žádná vývozní nebo dovozní cla nebo jakékoli poplatky s rovnocenným účinkem.

Článek 5

1. Na klasifikaci výrobku v obchodu mezi Smluvními stranami bude aplikována kombinovaná nomenklatura zboží.

2. Tato smlouva se vztahuje na výrobky zařazené do kapitol 1-97 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

Článek 6

Používání fiskálních cel mezi Smluvními stranami je nepřípustné.

Společný celní tarif

Článek 7

Smluvní strany vytvoří společný celní tarif pro obchod zbožím s třetími státy.

Článek 8

1. Základním clem na každý výrobek pro účely vytvoření společného celního tarifu bude clo uplatňované ČSFR ke dni 31. 12. 1992.

2. Jestliže po vstupu této smlouvy v platnost dojde k jakékoli změně celních sazeb jako výsledku jednání v rámci GATT, tyto nové celní sazby nahradí základní cla uvedená v odstavci 1 tohoto článku.

3. Rada vyhlašuje na základě dohody obou Smluvních stran autonomní úpravy nebo suspenzi cel ve společném celním tarifu.

Článek 9

Pravidla o původu zboží a metody administrativní spolupráce budou dohodnuty.

Množstevní omezení a jiné nástroje a opatření regulace obchodu

Článek 10

Mezi Smluvními stranami je nepřípustné používání množstevních dovozních a vývozních omezení a všech opatření, které mají rovnocenné účinky.

Článek 11

Ustanovení článku 10 nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, oprávněné z důvodu veřejné morálky, veřejného zájmu nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví nebo lidského života, života a zdraví zvířat nebo rostlin a životního prostředí, ochrany národního bohatství majícího uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, ochrany duševního vlastnictví, pravidel vztahujících se na zlato a stříbro nebo zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů, pokud jsou taková opatření uplatněna ve spojení s omezením domácí výroby nebo spotřeby. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Smluvními stranami a jsou druhé straně předem oznamovány.

Článek 12

Zákaz diskriminace

1. Smluvní strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy způsobujících přímo nebo nepřímo diskriminaci výrobku jedné Smluvní strany v porovnání s obdobnými výrobky, které mají původ na území druhé Smluvní strany.

2. Výrobky vyvážené z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany nesmějí požívat výhody z vrácení vnitrostátních daní nad rámec sumy nepřímých daní na ne uvalených.

Článek 13

Jestliže se Smluvní strana domnívá, že v obchodu s druhou Smluvní stranou je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout příslušná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o uplatňování článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Článek 14

1. Smluvní strany budou postupně uzpůsobovat veškeré státní monopoly komerční povahy tak, aby do 5 let po vstupu smlouvy v platnost neexistovala mezi subjekty Smluvních stran žádná diskriminace, pokud jde o podmínky pro obstarávání a odbyt zboží.

2. Smluvní strany budou o opatřeních uskutečněných podle odstavce 1 informovat Sekretariát.

3. Ustanovení tohoto článku se vztahují na kterýkoliv subjekt, jehož prostřednictvím Smluvní strana, právně nebo fakticky, buď přímo nebo nepřímo určuje nebo značně ovlivňuje dovozy nebo vývozy mezi Smluvními stranami. Tato ustanovení se vztahují též na monopoly delegované státem na jiné subjekty.

4. Smluvní strany se zdrží zavádění jakýchkoliv nových opatření, která jsou v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 1 nebo která omezují působnost článku o odstranění cel a množstevních omezení mezi Smluvními stranami.

HLAVA III

ZEMĚDĚLSTVÍ

Článek 15

Celní unie zahrnuje obchod zemědělskými výrobky, kterými se rozumí výrobky zařazené do kapitol 1-24 kombinované nomenklatury Harmonizovaného systému.

Článek 16

Na zemědělské výrobky se nevztahují ustanovení článku 19 a 26 této smlouvy.

Článek 17

1. Smluvní strany budou koordinovat zemědělskou politiku.

2. Koordinace zemědělské politiky zahrne zejména vývozní podpory, daně a jiné nástroje regulace trhu.

HLAVA IV

SOUTĚŽ, DALŠÍ EKONOMICKÁ USTANOVENÍ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA

Článek 18

1. Smluvní strany považují za neslučitelné s řádným fungováním této smlouvy následující skutečnosti, pokud mohou ovlivnit obchod mezi nimi:

a) jakékoli dohody mezi podnikatelskými subjekty, rozhodnutí sdružení podniku a dohodnuté praktiky mezi podniky, které mají za cíl nebo výsledek zabraňování, omezování nebo deformaci hospodářské soutěže,

b) zneužití monopolu nebo dominantního postavení jedním nebo více podnikatelskými subjekty na území Smluvních stran jako celku nebo jeho podstatné části.

2. Tato ustanovení se vztahují na činnost všech podnikatelských subjektů, včetně veřejných podniků a podniků, kterým Smluvní strany udělily zvláštní nebo výhradní práva.

Článek 19

1. Jakákoli podpora poskytnutá Smluvní stranou nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoli formě, která narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže zvýhodňováním určitých podniků nebo výroby určitého zboží, pokud může postihnout obchod mezi Smluvními stranami, je neslučitelná s řádným fungováním této smlouvy.

2. Všechny případy, které jsou v rozporu s odstavcem 1 tohoto článku, budou hodnoceny na základě kritérií, která budou dohodnuta.

3. Na žádost Smluvní strany Rada může navrhnout, že podpora, kterou Smluvní strana udělila nebo zamýšlí udělit, bude považována za slučitelnou se smlouvou jako výjimka z ustanovení odstavce 1, jestliže tento návrh bude odůvodněn výjimečnými okolnostmi.

Článek 20

1. Smluvní strany budou poskytovat a zabezpečovat přiměřenou, účinnou a nediskriminující ochranu práv duševního vlastnictví, včetně opatření pro vynucení takových práv, proti jejich porušování a proti padělání.

2. Smluvní strany nebudou poskytovat méně příznivé zacházení subjektům žádné z nich v oblasti duševního vlastnictví, než poskytnou subjektům vlastním a subjektům kteréhokoli jiného státu. Jakoukoli výhodu, výsadu, privilegium nebo imunitu odvozenou z:

a) dvoustranných dohod platných pro Smluvní stranu této smlouvy ke dni 31. prosince 1992,

b) existujících a budoucích dvoustranných dohod, včetně regionálních dohod o ekonomické integraci, jejichž stranami nejsou obě Smluvní strany,

je možno vyjmout z tohoto závazku za podmínky, že nezakládá svévolnou a neospravedlnitelnou diskriminaci subjektu druhé Smluvní strany.

Článek 21

1. Smluvní strany poskytnou subjektům druhé Smluvní strany přístup k procedurám při udělování kontraktů na svých trzích veřejných zakázek a zacházení neméně výhodné než zacházení poskytované vlastním subjektům a subjektům třetích států.

2. Smluvní strany budou usilovat o přistoupení k Dohodě o veřejných zakázkách sjednané v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu z 12. 4. 1979 a upravené Protokolem z 2. 2. 1987.

3. Na žádost jedné ze Smluvních stran nebo ze své vlastní iniciativy Rada zkoumá případy, u kterých je podezření z porušení ustanovení tohoto článku. Pokud zjistí, že došlo k tomuto porušení, navrhne opatření za účelem jeho odstranění.

Článek 22

Vzniknou-li některé ze Smluvních stran obtíže, vyplývající ze zvýšených dovozů v důsledku plnění této smlouvy, přičemž tyto zvýšené dovozy poškozují nebo hrozí poškodit trh této Smluvní strany, má tato Smluvní strana právo, po projednání v Radě, přijmout nezbytná opatření.

Právní normy

Článek 23

1. Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro uplatňování smlouvy je

a) přijetí a provádění stejných právních norem v České republice a Slovenské republice, a to zejména v následujících oblastech:

- celní tarif, celní řízení a celní statistika,

- licenční dovozní a vývozní řízení,

- ochrana duševního vlastnictví,

- antidumpingová opatření a jiné vyrovnávací dávky,

b) koordinace v přijímání a provádění právních norem v následujících oblastech:

- obchodní a devizové předpisy,

- hospodářská soutěž, státní podpory a veřejné zakázky.

2. Za tím účelem se Smluvní strany zavazují shodně přijmout a provádět právní normy zejména v oblasti celních tarifů a celního řízení, licenčního dovozního a vývozního řízení.

3. V případech, kde v oblastech uvedených v odstavci 1 existuje zákonodárství ČSFR, převezme Česká republika a Slovenská republika toto zákonodárství do svého právního řádu k 1. 1. 1993. V ostatních případech příslušné orgány České republiky a Slovenské republiky přijmou v průběhu roku 1993 právní normy nezbytné pro provádění smlouvy a fungování celní unie s tím, že nabydou platnosti a účinnosti nejpozději k 1. 1. 1994.

4. V případě potřeby může Rada navrhnout Smluvním stranám přijetí dalších právních norem nezbytných pro provádění smlouvy a fungování celní unie.

HLAVA V

OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 24

1. Smluvní strany budou provádět shodnou obchodní politiku vůči třetím státům. Sekretariát bude předkládat Radě návrhy na provádění této politiky.

2. Shodná obchodní politika bude vycházet ze shodných zásad, zejména v oblasti cel, netarifních opatření a jednotlivých liberalizačních opatření, jakož i v oblasti vývozní politiky a opatření přijímaných za účelem ochrany obchodu a domácích trhu jako v případě dumpingu a subvencí.

3. V případech, kdy bude potřebné sjednat dohody se třetími státy, Sekretariát předloží příslušná doporučení Radě, která jej, po dohodě se Smluvními stranami, zmocní zahájit potřebná jednání. Sekretariát uskuteční tato jednání v rámci směrnic vydaných Radou.

Článek 25

Smluvní strany budou ve všech otázkách důležitých z hlediska zájmů a potřeb celní unie a obou Smluvních stran postupovat prostřednictvím orgánu celní unie v mezinárodních ekonomických organizacích podle stanoveného postupu odsouhlaseného Smluvními stranami. Za tím účelem Sekretariát předloží Radě návrhy na obsah a způsob uplatnění postupu a opatření.

Článek 26

Smluvní strany se zavazují sjednotit své systémy poskytování podpor pro vývozy do třetích států v rozsahu nezbytném k zajištění nerušené soutěže mezi podnikatelskými subjekty Smluvních stran.

HLAVA VI

SLUŽBY

Článek 27

Obchod službami mezi Smluvními stranami bude volný ke dni vstupu smlouvy v platnost a nebudou se v něm zavádět žádná omezující opatření.

Článek 28

V obchodu službami poskytnou Smluvní strany subjektům druhé Smluvní strany stejné zacházení jako subjektům vlastním. Smluvní strany mohou sjednat v samostatných dohodách podrobnosti pro jednotlivé sektory služeb.

HLAVA VII

ORGÁNY CELNÍ UNIE

Rada celní unie

Článek 29

1. Rada zabezpečuje koordinaci zahraničně obchodní a celní politiky Smluvních stran.

2. Rada zastupuje celní unii v zahraničních vztazích ve všech otázkách upravených touto smlouvou. Za tím účelem může, po dohodě se Smluvními stranami, zřizovat při mezinárodních vládních organizacích své stálé mise.

3. Rada vyhlašuje společný celní tarif a další obchodně politická opatření.

4. Rada předkládá Smluvním stranám výroční zprávu o plnění smlouvy o celní unii.

5. Smluvní strany dohodnou statut Rady a její jednací řád.

Článek 30

1. Rada je složena ze stejného počtu členů vlád obou Smluvních stran.

2. Rada přijímá svá rozhodnutí dohodou.

3. Činnost Rady řídí předseda, jehož funkci bude střídavě po dobu 6 měsíců zastávat zástupce České republiky a Slovenské republiky.

4. Zasedání Rady se konají nejméně jednou za 3 měsíce. Předseda svolá zasedání Rady vždy, když o to požádá jedna ze Smluvních stran.

Stálý sekretariát

Článek 31

1. Sídlem Sekretariátu je Bratislava.

2. Sekretariát je výkonným orgánem Rady, který,

- vykonává pravomoci vyplývající ze smlouvy,

- připravuje pro Radu návrhy doporučení a,

- plní další úkoly, kterými ho Rada pověří.

Článek 32

Sekretariát plní zejména tyto úkoly:

a) sleduje provádění obchodní a celní politiky celní unie,

b) sleduje harmonizaci systému používání státních vývozních podpor s cílem zabránit rozrušování hospodářské soutěže mezi subjekty obou Smluvních stran,

c) předkládá Radě návrhy výročních zprav o plnění smlouvy o celní unii,

d) činí doporučení oběma Smluvním stranám, pokud jde o opatření, která mají vliv na zahraniční obchod,

e) koordinuje provádění celní statistiky ze systému sběru republikových dat a zajišťuje jejich vzájemnou výměnu,

f) zajišťuje po technické a organizační stránce činnost Rady a Rozhodčí komise,

g) sleduje vývoj celního zákonodárství, zejména v Evropských společenstvích,

h) sleduje celní zákonodárství Smluvních stran.

Článek 33

Rozhodnutí Stálého sekretariátu podléhají schválení na nejbližším zasedání Rady.

Článek 34

V čele Sekretariátu je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada.

Článek 35

Rada přijímá doporučení, která jsou závazná po jejich schválení Smluvními stranami.

Rozhodčí komise celní unie

Článek 36

1. Spory vyplývající z této smlouvy řeší Rozhodčí komise celní unie (dále jen „Rozhodčí komise").

2. Rozhodčí komise zahájí řízení na návrh Rady nebo některé ze Smluvních stran.

3. Rozhodčí komise se vytváří pro každý jednotlivý spor. Rozhodčí komisi tvoří rozhodce jmenovaný vládou České republiky, rozhodce jmenovaný vládou Slovenské republiky a třetí rozhodce, na němž se jmenování rozhodci dohodnou. Třetí rozhodce, který bude předsedou rozhodčí komise, muže být státním příslušníkem třetího státu. Smluvní strana, která podala návrh na zahájení řízení, jmenuje svého rozhodce v tomto návrhu. V ostatních případech do 30 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení řízení.

4. Pravidla Rozhodčí komise dohodnou Smluvní strany.

5. Rozhodnutí Rozhodčí komise jsou pro Smluvní strany závazná a obě Smluvní strany se zavazují je vykonat ve lhůtě stanovené v rozhodnutí.

HLAVA VIII

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

1. Smluvní strany přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily dosažení cílů této smlouvy uvedených v článku 1 odstavec 3.

2. Smluvní strany se zdrží jakýchkoli opatření, která by mohla ohrozit dosažení cílů této smlouvy.

3. Pokud se jedna ze Smluvních stran domnívá, že druhá Smluvní strana nesplnila své závazky podle této smlouvy, může poškozená Smluvní strana přijmout příslušná opatření. Dříve než tak učiní, poskytne Radě veškeré příslušné informace potřebné pro důkladné posouzení situace za účelem nalezení řešení přijatelného pro obě strany.

4. Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která nejméně naruší působení Smlouvy. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě a budou předmětem konzultací v Radě, jestliže o to druhá Smluvní strana požádá.

Článek 38

Tato smlouva vstoupí v platnost poté, co ji podle svých ústavních předpisů schválí obě smluvní strany. Smlouva bude prozatímně prováděna od 1. 1. 1993. Smluvní strany ji mohou písemně vypovědět. Smlouva v důsledku výpovědi pozbyde platnosti dvanáct měsíců po jejím doručení druhé Smluvní straně.

Článek 39

Výdaje spojené s činností celní unie hradí Smluvní strany způsobem stanoveným v jejich dohodě.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každý v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Praze dne 29. října 1992.

Za Českou republiku:
Václav Klaus v. r.

Za Slovenskou republiku:
Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru