Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 232/1993 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka 56/1993
Platnost od 03.09.1993
Účinnost od 03.09.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství

ze dne 17. srpna 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo hospodářství podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Přechodné ustanovení

Dosavadní schvalovací značku obecnou, schvalovací značku odolnosti v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami, státní značku jakosti nebo značku prvního stupně jakosti lze používat i nadále, pokud příslušné rozhodnutí státní zkušebny o hodnocení nebo schvalování výrobků nabylo právní moci před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.".

2. Pokud se v této vyhlášce používá název Federální úřad pro normalizaci a měření, rozumí se tím Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Čl. II

Dosavadní příloha vyhlášky Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb. se nahrazuje novou přílohou, která zní:

"Značky podle § 6 odst. 3

č. 1. Schvalovací značka obecná

č. 2. Schvalovací značka odolnosti v určitém prostředí se ztíženými klimatickými nebo jinými podmínkami

č. 3. Státní značka jakosti

č. 4. Značka prvního stupně jakosti".


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Přesunout nahoru