Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 23/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.

Částka 7/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

23

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 5 zní:

"§ 5

Obvodní soud pro Prahu 6 koná řízení v trestních věcech z obvodů okresních soudů, obvodních soudů v hlavním městě Praze a městského soudu v Brně, týkajících se občanů České republiky, o výkonu rozsudku cizozemského soudu podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů, kterou je Česká republika vázána.".

2. § 6 včetně nadpisu se vypouští.

3. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

"§ 16a

Státní správu vojenských soudů, vojenského kolegia vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu České republiky (dále jen "Nejvyšší soud") upravuje zvláštní předpis.12a)".

4. Poznámka pod čarou č. 12a) zní:

"12a) Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích,ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 17 odst. 2 se za slova "Nejvyššího soudu" doplňuje čárka a slova "předsedové a místopředsedové vrchních soudů".

6. § 18 odst. 2 zní:

"(2) Státní správu Nejvyššího soudu a vrchních soudů vykonává ministerstvo prostřednictvím předsedů těchto soudů.".

7. V § 19 se slova "okresních a krajských" nahrazují slovy "okresních, krajských a vrchních".

8. § 20 odst. 1 zní:

"(1) Místopředseda Nejvyššího soudu a místopředsedové vrchních soudů vykonávají státní správu těchto soudů v rozsahu určeném jejich předsedou.".

9. V § 20 odst. 3 se za slova "Nejvyššího soudu" doplňuje čárka a slova "vrchního soudu".

10. V § 21 odst. 1 se slova "okresních a krajských" nahrazují slovy "okresních, krajských a vrchních".

11. V § 21 odst. 1 písm. a) část věty za středníkem zní: "u Nejvyššího soudu a vrchních soudů je stanoví po dohodě s předsedy těchto soudů,".

12. § 21 odst. 3 zní:

"(3) Pokud v rámci plnění svých úkolů získá ministerstvo poznatky o nejednotnosti soudního rozhodování, dává Nejvyššímu soudu podněty k zaujetí stanoviska k výkladu zákonů a jiných právních předpisů.".

13. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

(1) Předseda vrchního soudu vykonává státní správu vrchního soudu tím, že

a) zajišťuje jeho chod po stránce personální a organizační, zejména tím, že zajišťuje řádné obsazení vrchního soudu odbornými a dalšími pracovníky a vyřizuje personální věci soudců a ostatních pracovníků tohoto soudu,

b) zajišťuje chod soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,

c) pečuje o další odbornou výchovu soudců a ostatních pracovníků tohoto soudu.

(2) Předseda vrchního soudu dbá o důstojnost jednání, o dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost soudního řízení vrchního soudu. K tomu účelu

a) provádí prověrky soudních spisů,

b) dohlíží na úroveň soudního jednání,

c) vyřizuje stížnosti.

(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a), b), podává ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny podmínky podle zákonů o soudním řízení.".

14. V § 29 písm. b) se za slova "Nejvyššího soudu" doplňuje čárka a slova "vrchního soudu".

15. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:

"§ 30a

Předseda vrchního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, soudci a ostatními pracovníky vrchního soudu.".

16. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slova "Nejvyššího soudu" doplňuje čárka a slova "vrchního soudu".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru