Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 222/1993 Sb.Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů

Částka 54/1993
Platnost od 17.08.1993
Účinnost od 17.08.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

222

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. července 1993

o vydávání a použití investičních kupónů

Vláda podle § 46 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., nařizuje:


ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ KUPÓNY

§ 1

Kupónové knížky se skládají z registračních karet I a II a z kupónových listů. Každá tato karta a každý kupónový list jsou označeny evidenčním číslem kupónové knížky.

§ 2

Registrační karty I a II obsahují tyto náležitosti:

a) nabývací cenu investičního kupónu,

b) rodné číslo majitele investičního kupónu, jeho jméno, příjmení, titul, adresu místa jeho trvalého pobytu, podpis majitele a datum jeho podpisu,

c) číslo registračního místa, podpis pracovníka registračního místa a den vydání investičního kupónu,

d) datum prvního dne časového období, ve kterém je možné provést registraci kupónových knížek (dále jen "datum emise investičních kupónů").

§ 3

(1) Každá kupónová knížka obsahuje kupónové listy v tomto složení:

a) dva kupónové listy, každý pro jednorázovou objednávku ve výši 1000 investičních bodů,

b) dva kupónové listy, každý pro objednávku za dvakrát 500 investičních bodů,

c) čtyři kupónové listy, každý pro objednávku za pětkrát 200 investičních bodů,

d) šest kupónových listů, každý pro objednávku za pětkrát 100 investičních bodů.

(2) Každý kupónový list se skládá ze tří dílů označených písmeny A, B, C, z nichž je každý označen pořadovým číslem kupónového listu. Díly B a C jsou oddělitelné.

§ 4

(1) Kupónovou knížku si může zakoupit kterákoliv fyzická osoba za cenu 50 Kč.

(2) Nabývací cena investičního kupónu činí 1000 Kč. Tato cena se platí při registraci kupónové knížky kupónovou známkou, která se vylepuje na registrační kartu II.

(3) Kupónová známka má rozměry 23 mm x 30 mm, obsahuje velký státní znak České republiky a označení nabývací ceny 1000 Kč.

§ 5

(1) Registrace kupónových knížek se provádí na registračních místech zřízených ministerstvem financí. Registrační místo ověří na základě občanského průkazu nebo jiného dokladu jej nahrazujícího, zda osoba, která předkládá k registraci kupónovou knížku, splňuje podmínky předepsané pro vznik nároku na investiční kupón1) a zda údaje uvedené na registračních kartách I a II jsou shodné a odpovídají skutečnosti. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, a údaje uvedené na registračních kartách jsou shodné a odpovídají skutečnosti, registrační místo registraci provede.

(2) Registrační místo opatří obě registrační karty podpisem pracovníka registračního místa, datem vydání investičního kupónu a registračním razítkem, kterým se přetiskne nalepená kupónová známka. Na registračním razítku je uvedeno číslo registračního místa a datum emise investičních kupónů.

(3) Za registraci podle odstavců 1 a 2 se považuje i registrace provedená na náhradní registrační kartě v případě přechodného nedostatku kupónových knížek. Registrace kupónové knížky se provede dodatečně ve stanovené lhůtě. K dodatečné registraci se již nevyžaduje kupónová známka.

§ 6

Registrační místo oddělí z kupónové knížky registrační kartu I a zašle ji bez zbytečného odkladu do centrální evidence ministerstva financí.

§ 7

(1) Bylo-li ve prospěch jednoho občana zaregistrováno více kupónových knížek, je platná pouze první registrace. Registrace provedená mimo období stanovené ministerstvem financí je neplatná.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 5 odst. 3 a § 15.

(3) V případech neplatné registrace podle odstavce 1 náhrada za zaplacenou nabývací cenu investičního kupónu nenáleží.

(4) Majitel investičního kupónu může v době do ukončení příslušné privatizační vlny požádat u registračního místa, které zaregistrovalo jeho kupónovou knížku, o změnu tohoto registračního místa.

ČÁST DRUHÁ

PRIVATIZAČNÍ VLNA A PRIVATIZAČNÍ KOLA

§ 8

(1) V rámci každé privatizační vlny jsou akcie nabízeny v jednotlivých privatizačních kolech.

(2) Za investiční kupóny lze nabízet pouze akcie o jmenovité hodnotě 1000 Kč.

§ 9

Každé privatizační kolo má tyto čtyři fáze:

a) stanovení a zveřejnění kursů akcií nabízených v příslušném privatizačním kole k prodeji za investiční kupóny; kursem se pro účely tohoto nařízení rozumí počet akcií příslušné jmenovité hodnoty nabízených za sto investičních bodů nebo za jiný celý násobek sta investičních bodů,

b) objednávání akcií,

c) sběr a vyhodnocení objednávek,

d) vyhlášení výsledků privatizačního kola.

ČÁST TŘETÍ

INVESTIČNÍ A PODÍLOVÉ FONDY

§ 10

Předání investičních bodů investičním fondům nebo podílovým fondům2) majiteli investičních kupónů a převzetí investičních bodů investičními fondy se provede podle části čtvrté.

ČÁST ČTVRTÁ

OBJEDNÁVKA AKCIÍ A JEJÍ USPOKOJENÍ

§ 11

(1) Majitel investičního kupónu postupuje při objednávání akcií nebo předávání investičních bodů investičnímu nebo podílovému fondu tak, že do předtištěného rámečku na kupónovém listu vepíše identifikační číslo akciové společnosti, jejíž akcie objednává, nebo identifikační číslo investičního nebo podílového fondu, jemuž investiční body předává (dále jen "objednávka"). Předtištěné číslo za rámečkem určuje počet investičních bodů, které jsou vepsáním identifikačního čísla do rámečku pro uvedené účely spotřebovány.

(2) Nesouhlasí-li vzájemně údaje uvedené na jednotlivých dílech téhož kupónového listu, jsou platné údaje uvedené na díle C tohoto kupónového listu. Při zničení nebo ztrátě dílu C jsou platné údaje uvedené na dílu B tohoto kupónového listu.

(3) Rámeček na každém dílu kupónového listu tvoří řádek. Majitel investičního kupónu tyto řádky vyplňuje shora dolů. Na dílu C majitel do zvláštního rámečku vepíše, do kolika řádků tohoto dílu vepsal identifikační číslo podle odstavce 1. Je-li tento údaj nižší než počet skutečně vyplněných řádků, jsou platné údaje pouze na příslušném počtu nejvyšších řádků. Pokud v tomto zvláštním rámečku není uveden údaj žádný, má tato vada za následek neplatnost objednávky.

§ 12

(1) Podatelna potvrdí příjem objednávky tím, že vyplněný kupónový list na všech třech dílech opatří otiskem svého razítka, datem podání objednávky a podpisem pracovníka podatelny.

(2) Podatelna není povinna kontrolovat údaje uvedené na kupónovém listu a za nesprávnost těchto údajů neodpovídá.

(3) Za každý přijatý kupónový list se při podání objednávky platí v podatelně částka 5 Kč.

(4) Kupónový list nečitelně vyplněný, pomačkaný nebo jinak poškozený může podatelna při podání objednávky odmítnout.

§ 13

Podatelna zašle bez zbytečného odkladu díl C každého převzatého kupónového listu k centrálnímu zpracování objednávek. Díl B každého převzatého kupónového listu zůstává po dobu stanovenou ministerstvem financí u příslušné podatelny. Díl A tohoto kupónového listu zůstává v kupónové knížce jako doklad o převzetí objednávky.

§ 14

Investiční kupóny, které nebyly použity v privatizační vlně, pro kterou byly vydány, nebo které nebyly použity v plném rozsahu nároku, nelze použít v další privatizační vlně.


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

(1) Majitel investičního kupónu může v případech spotřebování, ztráty, odcizení, poškození nebo zničení kupónových listů investičního kupónu požádat o registraci nové kupónové knížky, a to u téhož registračního místa, u kterého je zaregistrována jeho původní kupónová knížka.

(2) Za registraci nové kupónové knížky podle odstavce 1 uhradí majitel uvedený v odstavci 1 částku 500 Kč, a to před provedením registrace peněžní poukázkou na zvláštní účet ministerstva financí. Registrací nové kupónové knížky se nezvyšuje nárok stanovený zákonem.

(3) Ode dne, kdy byla provedena podle předchozích odstavců registrace kupónové knížky, lze uplatňovat nárok stanovený zákonem nebo zbývající část tohoto nároku pouze na kupónových listech takto nově zaregistrované kupónové knížky.

§ 16

(1) Informace, které je ministerstvo financí povinno zveřejňovat, se zveřejňují zejména prostřednictvím registračních míst a podatelen, případně jiným vhodným způsobem.

(2) K poskytování jednotlivých informací majitelům investičního kupónu a investičním a podílovým fondům a k vyřizování jejich žádostí a stížností spojených s postupem ministerstva financí, popřípadě registračních míst je příslušné to registrační místo, u něhož má majitel investičního kupónu zaregistrovanou kupónovou knížku a u něhož je zaregistrován investiční nebo podílový fond.

§ 17

Tiskopisy dosud nepoužitých kupónových knížek vydaných v České a Slovenské Federativní Republice pro první vlnu kupónové privatizace opatřené přelepkou se státním znakem České republiky a kupónovou známkou (§ 4 odst. 3) lze v České republice použít bez jakékoliv újmy na právech též pro druhou vlnu kupónové privatizace. Pro tyto kupónové knížky platí, že:

a) vydavatelem investičních kupónů je ministerstvo financí,

b) "datem registrace" se rozumí den vydání investičního kupónu,

c) "datem vydání" se rozumí datum emise investičních kupónů,

d) "číslem kupónu" se rozumí pořadové číslo kupónového listu,

e) "adresou trvalého bydliště" se rozumí adresa místa trvalého pobytu,

f) plná moc uvedená na zadní straně registrační karty č. II se nepoužije.

§ 18

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb. a nařízení vlády č. 103/1993 Sb.

§ 19

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v .r.

Ministr financí:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru