Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 221/1993 Sb.Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)

Částka 54/1993
Platnost od 17.08.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

221

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Účel zákona

Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a zřízení a funkci pozemkových úřadů.1)

ČÁST PRVNÍ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

§ 2

Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Řízení o pozemkových úpravách

§ 3

Předmět pozemkových úprav

(1) Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v určitém území bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim, pokud nejsou podle odstavce 2 z pozemkových úprav vyloučeny.

(2) Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky určené pro obranu státu, pro těžbu vyhrazených nerostů,2a) hřbitovy, pozemky zastavěné a určené k zastavění,2b) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů.2c)

(3) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla pro celé katastrální území, které tvoří obvod pozemkových úprav.

(4) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být obvod pozemkových úprav určen i jinak, než je uvedeno v odstavci 3, přičemž ale nepřesáhne původní katastrální území.

§ 4

Formy pozemkových úprav

(1) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav v rozsahu § 2. K urychlenému vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek se pozemkové úpravy provádějí formou jednoduchých pozemkových úprav.2d)

(2) Jednoduchou pozemkovou úpravou se rozumí i upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 46/1948 Sb.

§ 5

Účastníci řízení o pozemkových úpravách

(1) Účastníky řízení o pozemkových úpravách (dále jen "účastníci") jsou:

a) vlastníci pozemků zahrnutých do pozemkových úprav (dále jen "vlastníci pozemků"),

b) další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům mohou být pozemkovými úpravami přímo dotčena,

c) stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti.

(2) Vlastníci pozemků si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky v rozsahu činností uvedených v odstavci 5, popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. V případě jednoduchých pozemkových úprav lze od volby sboru upustit.

(3) Pro případ, že bude sbor zvolen, je jeho dalším nevoleným členem vedoucí okresního pozemkového úřadu [§ 12 písm. a)] nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolá schůze sboru a řídí jeho jednání.

(4) Počet členů sboru stanoví pozemkový úřad v rozsahu 5 až 15 členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území.

(5) Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k podaným připomínkám, odsouhlasuje návrh pozemkových úprav a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav.

(6) Sbor svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně 1/3 vlastníků nebo příslušný pozemkový úřad.

§ 6

Zahájení řízení

(1) Řízení o pozemkových úpravách zahajuje okresní pozemkový úřad [§ 11 písm. a)] na návrh některého z účastníků řízení nebo z vlastního podnětu.

(2) Před zahájením pozemkových úprav posoudí okresní pozemkový úřad důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav. Uzná-li důvody za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách.

(3) Komplexní pozemkovou úpravu musí okresní pozemkový úřad zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy řešeného katastrálního území.

(4) Zahájení řízení o pozemkových úpravách oznámí okresní pozemkový úřad všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

(5) Oznámení o zahájení pozemkových úprav podle odstavce 4 se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce okresního pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

(6) Okresní pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též orgány geodézie a kartografie, územního plánování, referáty životního prostředí, stavební úřady a obce, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Dotýká-li se řízení o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy,3) okresní pozemkový úřad doručí vyrozumění i dalším dotčeným orgánům státní správy.

(7) Na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro rozhodování podle správního řádu.3a)

§ 7

Úvodní jednání

(1) Okresní pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na kterém seznámí účastníky s účelem a cílem pozemkových úprav, určí rozsah území dotčeného pozemkovými úpravami a formu pozemkových úprav.

(2) Na úvodním jednání se zvolí sbor (§ 5 odst. 2).

§ 8

Návrh pozemkových úprav

(1) Okresní pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen "návrh") u zpracovatele. Náležitosti návrhu stanoví zvláštní předpis.2d)

(2) Zpracovatelem návrhu mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k projektování pozemkových úprav. Podmínky pro udělení oprávnění k této činnosti stanoví ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo") obecně závazným právním předpisem.

(3) Orgány uvedené v § 6 odst. 6 jsou povinny v dohodnutých termínech poskytnout okresnímu pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.

(4) Okresní pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle výměry a ceny původních pozemků. Tento soupis předloží vlastníkům pozemků k odsouhlasení a vyloží jej po dobu 15 dnů na určeném obecním úřadě. Připomínky k soupisu posoudí okresní pozemkový úřad v dohodě se sborem a stanoví další postup.

(5) Pro účely pozemkové úpravy se cena pozemků stanoví podle obecně závazného cenového předpisu, pokud se vlastníci nedohodnou jinak.

(6) Vlastníkům pozemků navrhne zpracovatel v návrhu k vyčlenění scelené pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům výměrou, přiměřeně stejnou kvalitou (cenou a vzdáleností) a dle možnosti i stejným druhem pozemku (kulturou), při současné optimalizaci organizace půdního fondu v řešeném území ve smyslu § 2. Pravidla pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyčleňovaných pozemků stanoví zvláštní předpis.2d)

(7) V průběhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad v zájmu urychleného vytvoření a využití půdně ucelených hospodářských jednotek přidělí vlastníkům pozemků do jejich zatímního bezúplatného užívání scelené pozemky navrhované k výměně vlastnických práv (dále jen "přidělení do zatímního užívání"). Tyto pozemky zůstávají i nadále předmětem pozemkových úprav. Zatímní užívání zanikne výměnou vlastnických práv k předmětným pozemkům, nejpozději ukončením komplexních pozemkových úprav.

(8) Přidělení pozemků do zatímního užívání odsouhlasí okresní pozemkový úřad s vlastníky předmětných pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka pozemku s přidělením pozemku do zatímního užívání dohodou, okresní pozemkový úřad o přidělení do zatímního užívání rozhodne ve správním řízení. Změní-li se podmínky prováděných pozemkových úprav, může pozemkový úřad změnit své rozhodnutí o přidělení pozemků do zatímního užívání v souladu s novou skutečností. Je-li zvolen sbor (§ 5 odst. 2), vydá okresní pozemkový úřad rozhodnutí podle tohoto odstavce po dohodě s ním.

(9) Odvolání podané proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 nemá odkladný účinek.

(10) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu projednávat navrhovaná opatření s vlastníky pozemků, popřípadě se sborem, byl-li zvolen (§ 5 odst. 2 a 5).

(11) Je-li pro docílení účelu pozemkových úprav podle § 2 nutno vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu na výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření (dále jen "společná zařízení"), podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu vlastníci pozemků v rozsahu podle zpracovaného návrhu, pokud nelze pro tyto účely použít jen pozemky ve vlastnictví státu.4)

§ 9

Rozhodnutí o pozemkových úpravách

(1) Okresní pozemkový úřad vystaví zpracovaný návrh po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí; návrh musí být vystaven též v obci, v jejímž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. V této době mohou účastníci a orgány uvedené v § 6 odst. 6 uplatnit své námitky a připomínky u okresního pozemkového úřadu.

(2) Po uplynutí doby podle odstavce 1 okresní pozemkový úřad nařídí závěrečné ústní jednání s účastníky a orgány uvedenými v § 6 odst. 6. Současně je upozorní, že své námitky a připomínky k návrhu mohou uplatnit nejpozději při tomto závěrečném ústním jednání; jinak k nim nebude přihlédnuto.

(3) Pozemkový úřad rozhodne o schválení pozemkové úpravy, pokud s ní souhlasí vlastníci alespoň dvou třetin výměry půdy dotčené pozemkovou úpravou.

(4) Po závěrečném ústním jednání vydá okresní pozemkový úřad rozhodnutí o schválení pozemkových úprav.

(5) Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

(6) Odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu vydaného podle odstavce 4 nemá odkladný účinek.

§ 9a

Provádění návrhu pozemkových úprav

(1) Na základě schváleného návrhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad stanoví po dohodě s vlastníky pozemků a se zřetelem na finanční zajištění z prostředků státního rozpočtu postup realizace pozemkových úprav.

(2) Okresní pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno v terénu. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak, lze zahájit hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku.

(3) Pro výstavbu polních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a dalších společných zařízení, zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav, je možno upustit od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o využití území.

(4) Společná zařízení realizovaná v rámci pozemkových úprav vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.

§ 10

Náklady na pozemkové úpravy

(1) Náklady na vypracování návrhu, identifikaci parcel, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, náklady na zpřístupnění pozemků a náklady na ochranu a obnovu krajiny podle návrhu pozemkových úprav hradí stát. Způsob úhrady stanoví ministerstvo financí České republiky vyhláškou. Ostatní náklady na provedení pozemkových úprav hradí účastníci; stát jim může poskytnout subvence nebo dotace podle zvláštních předpisů.5)

(2) Náklady na přípravu a vypracování návrhu, jakož i jeho provedení, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí stavebník.

ČÁST DRUHÁ

POZEMKOVÉ ÚŘADY

§ 11

Soustavu pozemkových úřadů tvoří

a) okresní pozemkové úřady, kterými jsou samostatné referáty okresních úřadů. Na území hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy vykonávají působnost okresního pozemkového úřadu pozemkové úřady, kterými jsou samostatné odbory Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna, Plzně a Ostravy,

b) Ústřední pozemkový úřad, kterým je ministerstvo.

§ 12

Okresní pozemkový úřad

Okresní pozemkový úřad:

a) vykonává činnost podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, popřípadě podle dalších zvláštních předpisů,

b) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, případně je sám provádí,

c) zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí podle zvláštních předpisů,6)

d) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování návaznost návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územní plány,7) tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny,

e) předkládá příslušnému orgánu geodézie a kartografie listiny, na jejichž základě dochází ke změně vlastnických práv k pozemkům,8)

f) poskytuje údaje pro stanovení ceny pozemků9) na zemědělské půdě,

g) zabezpečuje trvalé uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,

h) soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav.

§ 13

Ústřední pozemkový úřad

Ústřední pozemkový úřad

a) zpracovává koncepci pozemkových úprav a řídí jejich postup,

b) řídí výkon státní správy na úseku pozemkových úprav,

c) provádí ověřování zvláštní odborné způsobilosti k přípravě a projektování pozemkových úprav ,

d) zajišťuje výzkum, rozvoj, vzdělávání a osvětovou činnost v oboru pozemkových úprav,

e) po projednání s ministerstvem hospodářství České republiky zabezpečuje vazbu pozemkových úprav s územně plánovací dokumentací velkých územních celků (území přesahující hranice okresu),

f) rozhoduje podle § 17 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,

g) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím okresních pozemkových úřadů.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při řízení o pozemkových úpravách podle správního řádu.10)

§ 15

Zrušují se s působností pro Českou republiku:

1. Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

2. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú. l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

Dále se zrušuje poslední věta v příloze č. 9 vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 316/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.

S účinností od 31. prosince 1992 se dále vypouštějí slova "a poskytuje je okresní pozemkový úřad" v poznámce pod čarou č. 18) přílohy č. 9, poslední věta "Údaje poskytuje okresní pozemkový úřad." v tabulce č. IV Lesní porosty - jehličnaté a slova "a poskytuje je okresní pozemkový úřad." v tabulce č. V Lesní porosty - listnaté přílohy č. 10 vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

* * *

Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. července 1991. Zákon České národní rady č. 38/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. prosince 1992.

Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 9 a § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb.

2a) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 439/1992 Sb.).

2b) Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

2c) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2d) Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků.

3) Např. zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 20/1987 Sb., zákon ČNR č. 114/1992 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

3a) § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4) § 17 zákona č. 229/1991 Sb.

5) Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona č. 175/1982 Sb.
Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

7) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 4 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb.

9) Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek č. 110/1992 Sb. a č. 611/1992 Sb.

10) Zákon č. 71/1967 Sb.

Přesunout nahoru