Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 220/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací

Částka 53/1993
Platnost od 13.08.1993
Účinnost od 11.03.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

220

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. března 1993 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem 11. března 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

ministerstvem dopravy České republiky

a

ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky

o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací

Ministerstvo dopravy České republiky a ministerstvo dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany") se na základě článku 6 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spoluprací v dopravě a spojích ze dne 23. listopadu 1992 dohodly na následujícím:

ČÁST I

Vnitrozemská plavba

Článek 1

Vnitrozemská plavba se řídí právními předpisy státu smluvní strany, po jehož vnitrozemských vodních cestách se uskutečňuje.

Smluvní strany budou spolupracovat při přípravných pracích týkajících se budování vodních cest spojujících území České republiky a Slovenské republiky.

Průkazy způsobilosti člena lodních posádek a příslušné lodní listiny, vydané orgány státní správy jedné smluvní strany, budou uznávány orgány státní správy druhé smluvní strany.

ČÁST II

Námořní plavba

Článek 2

Ministerstvo dopravy České republiky poskytne ministerstvu dopravy, spojil a veřejných prací Slovenské republiky účinnou pomoc při zabezpečování výkonu státní správy v námořní plavbě a při konstituování námořního úřadu Slovenské republiky.

ČÁST III

Silniční doprava

Článek 3

Pro účely této dohody se pravidelnou hromadnou dopravou osob rozumí pravidelné poskytování přepravních služeb autobusy na určené trase dopravní cesty mezi územími států smluvních stran, při které cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách.

Článek 4

Žádosti o vydání povolení se podávají druhé smluvní straně prostřednictvím smluvní strany, na území jejíhož státu má žadatel sídlo nebo trvalé bydliště.

Článek 5

Smluvní strany zajistí, aby žádost o povolení pravidelné hromadní dopravy osob obsahovala tyto údaje:

a) název dopravce a jeho adresa,

b) požadovaná doba platnosti povolení,

c) doba řízení a odpočinku řidičů,

d) jízdní řád,

e) přesná trasa linky (zastávky pro nástup a výstup cestujících, hraniční přechody),

f) délka trasy v km,

g) maximální počet míst k sezení v autobuse,

h) přepravní a tarifní podmínky. .

Článek 6

Smluvní strany budou do 30. června 1993 vzájemně uznávat svá rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla.

Článek 7

Smluvní strany zajistí na území svého státu uznávání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla, vydaných příslušnými orgány státní správy druhé smluvní strany, a to do 30. června 1993.

Článek 8

Smluvní strany zajistí na území svých států uznávání příslušných dokladů k vozidlům, jimž byla přiznána způsobilost k provozu na silnicích ve smyslu ustanovení článku 6 a 7, které jsou vystavovány výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem anebo příslušným orgánem státní správy druhé smluvní strany.

Článek 9

Smluvní strany zajistí na území svých států uznávání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti výstroje a součástí vozidel, vydaných příslušnými orgány druhé smluvní strany, a to do 30. června 1993.

Článek 10

Smluvní strany zajistí uznávání rozhodnutí o povolení stavby nebo přestavby vozidla, vydaných příslušným orgánem druhé smluvní strany, a to do 30. června 1993.

Článek 11

Smluvní strany zajistí uznávání výsledků technických prohlídek vozidel registrovaných na území státu jedné smluvní strany, pokud byly tyto prohlídky provedeny do 28. února 1993 na území státu druhé smluvní strany příslušnými orgány státní správy.

ČÁST IV

Pozemní komunikace

Článek 12

Smluvní strany budou spolupracovat při zařazování silnic spojujících území České republiky a Slovenské republiky do jednotlivých tříd (zvláště silnic třídy „E"), jejich značení a při sčítání dopravy.

Článek 13

Smluvní strany zajistí vzájemnou informovanost příslušných orgánu státní správy o změnách a omezeních provozu na pozemních komunikacích spojujících území České republiky a Slovenské republiky. V případě potřeby dohodnou smluvní strany trasy po komunikacích na území svého státu.

Článek 14

Smluvní strany zajistí koordinaci úpravy a údržby pozemních komunikací k hraničním přechodům a údržby i oprav společných hraničních mostů.

ČÁST V

Závěrečná ustanovení

Článek 15

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

Každá smluvní strana ji může kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 6 kalendářních měsíců a počíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek 16

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dáno v Bratislavě dne 11. března 1993.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, každý v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Ministr dopravy České republiky:
PhDr. Jan Stráský v. r.

Ministr dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky:
Ing. Roman Hofbauer CSc. v. r.

Přesunout nahoru