Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 22/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců

Částka 7/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.04.2002 (7/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se vypouští středník a slova "u soudců vojenských soudů a soudců vojenského kolegia Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky snížení funkčního platu".

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

"c) zařadit soudce, s výjimkou soudců Nejvyššího soudu České republiky (dále jen "nejvyšší soud"), do platového stupně o jeden stupeň nižšího na dobu až tří let.".

3. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova "Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "nejvyššího soudu", slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky" a slova "příslušného ministra spravedlnosti" se nahrazují slovy "ministra spravedlnosti České republiky".

4. V § 5 odst. 2 písm. b) a c) znějí:

"b) vrchní soudy pro soudce krajských soudů v jejich obvodu a příslušného vrchního soudu,

c) nejvyšší soud pro soudce vyšších vojenských soudů a nejvyššího soudu.".

5. V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Rozhoduje-li nejvyšší soud jako kárný soud ve věcech soudců vyšších vojenských soudů nebo soudců vojenského kolegia nejvyššího soudu, anebo rozhoduje-li vrchní soud ve věcech soudců jeho vojenského kolegia, soudci kárného senátu jsou určeni ze soudců vojenského kolegia příslušného soudu.".

6. V § 6 odst. 2 písm. a) až d) znějí:

"a) předseda nejvyššího soudu proti kterémukoli soudci tohoto soudu,

b) ministr obrany České republiky proti kterémukoli soudci vojenského soudu nebo proti kterémukoli soudci vojenského kolegia nejvyššího soudu nebo vojenského kolegia vrchního soudu,

c) ministr spravedlnosti České republiky proti kterémukoli soudci s výjimkou soudců uvedených v písmenu b),

d) předseda vrchního soudu proti kterémukoli soudci tohoto soudu a proti kterémukoli soudci krajského soudu v jeho obvodu,".

7. V § 6 odst. 3 se připojuje na konci věta, která zní: "Tento orgán může podat návrh na uložení kárného opatření přeložení nebo odvolání soudce i po zahájení řízení.".

8. V § 8 odst. 1 se slova "nejvyššího soudu příslušné republiky" nahrazují slovy "příslušného vrchního soudu" a vypouštějí se slova "téže republiky".

9. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Podle odstavce 1 se postupuje obdobně, je-li kárným soudem vyšší vojenský soud nebo vrchní soud. O přikázání věci jinému vyššímu vojenskému soudu nebo jinému vrchnímu soudu rozhoduje kárný senát nejvyššího soudu.".

10. V § 9 druhé větě se vypouští slovo "příslušný" a za slovo "spravedlnosti" se doplňují slova "České republiky".

11. V § 13 odst. 4 se slova "příslušné republiky" nahrazují slovy "České republiky", slova "Nejvyššího soudu "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "nejvyššího soudu nebo vrchního soudu" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

12. V § 17 se slova "příslušné republiky" nahrazují slovy "České republiky", slova "Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "nejvyššího soudu nebo vrchního soudu" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

13. V § 18 odst. 1 se za slova "vyššího vojenského soudu" vkládají slova "a vrchního soudu".

14. V § 18 odst. 2 písm. c) se slova "příslušné republiky" nahrazují slovy "České republiky", slova "Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "nejvyššího soudu nebo vrchního soudu" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

15. § 18 odst. 3 zní:

"(3) O odvolání rozhoduje:

a) kárný senát příslušného vrchního soudu, jde-li o odvolání proti rozhodnutí kárného senátu krajského soudu,

b) kárný senát nejvyššího soudu, jde-li o odvolání proti rozhodnutí kárného senátu vyššího vojenského soudu nebo vrchního soudu.".

16. V § 18 odst. 5 se vypouštějí slova "republiky a kárného senátu Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky".

17. V § 20 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

18. V § 23 se odstavec 2 vypouští.

Čl. II

Kárná řízení, která nebudou před kárným senátem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky pravomocně skončena ke dni 1. ledna 1993 a týkají se soudců soudů České republiky, převezme a dokončí kárný senát nejvyššího soudu.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru