Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 216/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Částka 53/1993
Platnost od 13.08.1993
Účinnost od 20.09.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: "návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky,".

2. V nadpisu pod § 13 se za slovo "proděkan" doplňují slova "a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť".

3. V § 13 odst. 1 se na konci připojují slova "školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministr")".

4. § 13 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

"(8) Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí jeho činnost a odpovídá za ně děkanovi; pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště zřízeno přímo na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve které je organizačně začleněno.".

6. § 15 odst. 2 zní:

"(2) Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky.".

7. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a

Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol

Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených akademickými senáty vysokých škol jmenuje a odvolává rektory vysokých škol.".

Čl. II

Učitelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, se mění v pracovní poměr na dobu určitou do 30. září 1994.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. září 1993.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru