Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 214/1993 Sb.Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 53/1993
Platnost od 13.08.1993
Účinnost od 12.10.1993
Zrušeno k 01.07.2000 (329/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

ZÁKON

ze dne 9. července 1993

o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) označování některých cestovních dokladů státních občanů České republiky a cestovních dokladů osob bez státní příslušnosti názvem státu a státním symbolem České republiky,

b) zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů státních občanů České republiky.

Označování cestovních dokladů

§ 2

(1) Cestovními doklady, které se označují podle tohoto zákona, jsou

a) cestovní pas, zvláštní pas, průkaz pro překračování státních hranic a cestovní průkaz totožnosti, vydané podle zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech,

b) cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, průkaz pro překračování státních hranic a cestovní průkaz totožnosti, vydávané podle zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, pokud jsou označeny státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 (dále jen "cestovní doklad") označují orgány příslušné k jejich vydání1) a v zahraničí české diplomatické mise a konzulární úřady (dále jen "příslušné orgány").

(3) Cestovní doklad se označuje názvem státu "Česká republika" a velkým státním znakem České republiky.2)

§ 3

(1) Cestovní doklad se označuje na žádost o označení cestovního dokladu (dále jen "žádost o označení").

(2) Žádost o označení je oprávněn podat

a) držitel cestovního dokladu,

b) zákonný zástupce držitele cestovního dokladu v rozsahu uvedeném v odstavci 3,

c) státní orgán nebo právnická osoba zřízená státem,3) které podaly za občana žádost o vydání cestovního dokladu (dále jen "vysílající orgán").

(3) Zákonný zástupce je oprávněn podat žádost o označení za držitele cestovního dokladu

a) mladšího 15 let nebo

b) zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.

(4) Žádost o označení se podává u příslušných orgánů na úředním tiskopisu. Držitel cestovního dokladu uvede v úředním tiskopisu své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, druh cestovního dokladu a jeho číslo, dále adresu současného a předchozího trvalého pobytu a rok jejich počátku; držitel cestovního dokladu, který nemá v České republice trvalý pobyt, uvede v žádosti o označení stát pobytu a adresu posledního trvalého pobytu na území České republiky, včetně roku ukončení tohoto pobytu. Zákonný zástupce držitele cestovního dokladu uvede v úředním tiskopisu údaje vztahující se k zastupované osobě. Vysílající orgán uvede v úředním tiskopisu údaje vztahující se k občanu, za kterého žádost o označení podává. K žádosti o označení předloží držitel cestovního dokladu, jeho zákonný zástupce nebo vysílající orgán cestovní doklad, o jehož označení žádá.

(5) Při podání žádosti o označení jsou povinni

a) držitel cestovního dokladu předložit doklad potvrzující, že je státním občanem České republiky,4)

b) zákonný zástupce držitele cestovního dokladu předložit doklad potvrzující, že zastupovaná osoba je státním občanem České republiky,4)

c) vysílající orgán předložit doklad potvrzující, že občan, za kterého žádost podává, je státním občanem České republiky,4)

d) osoba bez státní příslušnosti prokázat, že má trvalý pobyt na území České republiky.

§ 4

Označení cestovního dokladu se provede bez zbytečného odkladu po předložení žádosti o označení; označení se neprovede u neplatného dokladu.5)

Zkrácení doby platnosti cestovních dokladů

§ 5

Doba platnosti cestovních pasů a zvláštních pasů vydaných po 30. červnu 1990 podle zákona č. 63/1965 Sb., cestovních pasů a zvláštních pasů, jejichž doba platnosti byla po 30. červnu 1990 prodloužena, a cestovních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů, uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), se zkracuje na čtyři roky ode dne jejich vydání nebo prodloužení. Zkrácení doby platnosti vyznačí příslušné orgány zároveň s označením podle § 2 odst. 3.

§ 6

Cestovní doklady uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) lze vydávat jen označené způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 a pouze do 31. prosince 1993; doba platnosti cestovních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů takto vydaných se zároveň stanoví na čtyři roky ode dne jejich vydání.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Cestovní doklad, který nebude do 31. prosince 1994 označen způsobem uvedeným v § 2 odst. 3, pozbývá uplynutím této lhůty platnosti; v odůvodněných případech mohou příslušné orgány tuto lhůtu prodloužit do 15. ledna 1995.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.

2) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

3) § 14 odst. 5 zákona č. 216/1991 Sb.

4) Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

5) § 13 zákona č. 216/1991 Sb.

Přesunout nahoru