Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady

Částka 52/1993
Platnost od 06.08.1993
Účinnost od 06.08.1993
Zrušeno k 01.01.2014 (340/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

207

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 16. července 1993

o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady

Ministerstvo financí podle § 25 odst. 1 zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, stanoví:


§ 1

(1) Od daně z převodu nemovitostí (dále jen "daň") jsou osvobozeny úplatné převody obytných budov a bytů v osobním vlastnictví, které byly postaveny ze stavebních dílců vyrobených v letech 1956 až 1983 s použitím škváry z elektrárny v Rynholci a které vzhledem k použité surovině nevyhovují hygienickým požadavkům na trvalé bydlení stanoveným zvláštním předpisem1) (dále jen "objekty").

(2) Od daně jsou dále osvobozeny úplatné převody pozemků, na nichž jsou objekty postaveny, pozemků, které s objektem a stavebním pozemkem tvoří funkční celek, a vedlejších staveb, které tvoří příslušenství objektu, pokud jsou postaveny na těchto pozemcích.

(3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 náleží pouze občanům, kteří

a) objekty postavili nebo

b) objekt jako první uživatelé koupili od výrobce či od dodavatelské organizace nebo

c) byli k 31. prosinci 1990 vlastníky objektu v důsledku koupě nebo

d) jsou dědici osob uvedených v písmenech a) až c),

pokud jsou tyto objekty převáděny na obce nebo na okresní úřady.

§ 2

Osvobození od daně uvedené v § 1 se vztahuje na všechny převody nemovitostí, pokud k převodu vlastnického práva došlo po 1. lednu 1993.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.

Přesunout nahoru