Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 203/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

Částka 51/1993
Platnost od 30.07.1993
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 21.04.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

203

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

usilujíce o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání a vedeny snahou pomáhat studiu na různých stupních škol v druhé republice

se dohodly takto:

Článek 1

Občan jedné republiky, který je žákem základní nebo střední školy nebo studentem obsahově ucelené části vysokoškolského studia, vysokoškolského studia nebo postgraduálního studia na území druhé republiky v den rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku, bude ve školním roce, ve kterém došlo k rozdělení, studovat za stejných podmínek, jako má občan té republiky, na jejímž území má dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen.

Článek 2

Občanu, který má povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území druhé republiky, umožní každá smluvní strana přístup ke vzdělání ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako má občan té republiky, na jejímž území má dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen.

Každá smluvní strana umožní tomuto občanovi též vzdělávání v mateřském jazyce v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodním právem.

Žák základní školy nebo střední školy má právo při výchově a vzdělávání používat český jazyk nebo slovenský jazyk, mimo vyučovacích předmětů český jazyk a literatura a slovenský jazyk a literatura. Z těchto vyučovacích předmětů se nedostatečné vědomosti žáka základní školy nebo střední školy v průběhu prvních tří let docházky do některé z uvedených škol od povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu považují za důvody, pro které nemusí být žák klasifikován.

Článek 3

Každá smluvní strana bude vytvářet co nejpříznivější podmínky pro studium občanů druhé republiky, na které se nevztahuje článek 1 a 2. Stejné podmínky bude vytvářet pro rozvoj dalších forem spolupráce v oblasti vzdělávání. Za tím účelem smluvní strany uzavřou další dohody. První dohoda (protokol) bude uzavřena pro školní rok bezprostředně následující po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Článek 4

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1993.

Článek 5

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může písemně vypovědět. V takovém případě tato dohoda ztrácí platnost uplynutím jednoho roku ode dne doručení této výpovědi.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, každý v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

V Praze 29. října 1992

Za vládu České republiky: Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky: Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru