Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 202/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče

Částka 51/1993
Platnost od 30.07.1993
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.04.2001 (48/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky v souladu s potřebami společnosti řešit základní otázky zdravotnictví obou států v součinosti,

řídíce se přitom potřebou zaměřit se především na ochranu a soustavné upevňování a rozvíjení tělesného a duševního zdraví obyvatelstva,

uzavřely tuto dohodu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro oblast zdravotní péče:

ČÁST PRVNÍ

Předmět Dohody

Dohoda upravuje poskytování zdravotní péče včetně její úhrady občanům České republiky ve Slovenské republice a občanům Slovenské republiky v České republice. Poskytování této péče vychází z platných právních předpisů každé z republik.

Občanu jedné republiky bude poskytnuta zdravotní péče včetně léčiv a prostředků zdravotnické techniky, očkování, nezbytné dopravy nemocných a záchranné služby na území druhé republiky:

a) je-li občan jedné republiky pojištěncem u zdravotní pojišťovny (nebo jiné instituce, která provádí úhrady zdravotní péče - dále „zdravotní pojišťovna“) na území druhé republiky, podle jejich platných právních předpisů,

b) na vlastní žádost,

c) na základě potřeby při náhlém onemocnění či úrazu vzniklém na území druhé republiky,

d) na základě odůvodněného dožádání odborného pracoviště jedné republiky o poskytnutí speciální zdravotní péče na území druhé republiky (např. kardiochirurgie, transplantace, lázeňská péče, onkologie, neurochirurgie, léčba gama nožem, transplantace kostní dřeně).

ČÁST DRUHÁ

Úhrada zdravotní péče

Článek 1

Zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům v rozsahu zákonného pojištění na území druhé republiky hradí zdravotní pojišťovna, u níž je občan pojištěn (dále jen „příslušná zdravotní pojišťovna“), pokud s takovou úhradou předem vyslovila souhlas. To neplatí, jde-li o zdravotní péči poskytnutou podle článku 3.

Úhrada zdravotní péče se provádí v cenách poskytující strany.

Zdravotnické zařízení vyúčtuje poskytnutou péči příslušné zdravotní pojišťovně.

Úhradu za poskytování zdravotní péče hrazené ze státního rozpočtu, včetně úhrady za poskytování očkovacích látek při očkování, upraví dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví SR.

Článek 2

Zdravotní péči lze poskytnout občanu druhé republiky na základě předem uzavřené dohody se zdravotnickým zařízení i za přímou úhradu.

Článek 3

Nutné a neodkladné léčení při úrazu nebo akutně vzniklém nebo akutně zhoršeném onemocnění na území druhé republiky hradí příslušná zdravotní pojišťovna ve výši pro ni závazných právních norem.

Článek 4

Speciální zdravotní péče na základě dožádání odborného pracoviště (např. kardiochirurgie, transplantace, lázeňská péče, onkologie, neurochirurgie, léčba gama nožem, transplantace kostní dřeně) bude poskytována na základě předloženého závazku k úhradě vysílající zdravotní pojišťovnou. Výše úhrady odpovídá cenám poskytující strany.

Článek 5

Léčiva a prostředky zdravotnické techniky předepsané smluvním zdravotnickým zařízením, ale čerpané na území druhé republiky, hradí zdravotní pojišťovna příslušná k úhradě v rozsahu stanoveném právními předpisy republiky, jejímž je občan pojištěncem, a ve výši odpovídající cenám poskytující strany.

Léčiva a prostředky zdravotnické techniky schválené do 31. 12. 1992 na území jedné republiky se považují za registrované a schválené na území druhé republiky za podmínky, že bude předána do 30. 6. 1993 registrační a schvalovací dokumentace.

Článek 6

Očkování občanů Slovenské republiky trvale žijících na území České republiky bude zajišťováno a hrazeno stejně jako u občanů České republiky. To samé platí pro občany České republiky trvale žijící na území Slovenské republiky.

Očkování při přechodném pobytu na území druhé republiky nebude prováděno, s výjimkou očkování proti vzteklině, proti tetanu při poraněních, proti tuberkulóze u novorozenců a dále s výjimkou občanů přechodně registrovaných ve zdravotnických zařízeních.

Česká republika a Slovenská republika si vzájemně poskytují příslušné odborné informace při ochraně veřejného zdraví a boji proti přenosným nemocem.

Článek 7

Nezbytnou dopravu nemocných při poskytování zdravotní péče na území druhé republiky hradí příslušná zdravotní pojišťovna, jestliže podle vyjádření ošetřujícího lékaře to nezbytně vyžaduje zdravotní stav občana.

V ostatních případech může být doprava uskutečněna za přímou úhradu na základě předem uzavřené dohody občana se zdravotnickým zařízením, které dopravu zajišťuje.

Článek 8

V příhraničních oblastech bude zabezpečena koordinace pozemních a leteckých záchranných služeb.

Bližší podmínky spolupráce při provádění pozemní a letecké záchranné služby mezi oběma republikami, jakož i způsob účtování, stanoví dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví SR.

ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

Článek 9

Právní vztahy vznikající při realizaci této dohody se řídí právním řádem té republiky, kde k úkonu došlo, pokud obecná úmluva o právních vztazích nestanoví jinak.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1993.

Tato dohoda je platná po dobu 5 let. Po uplynutí této doby se prodlužuje o dalších 5 let, pokud ji obě smluvní strany a nebo jedna smluvní strana 3 měsíce před tím nevypoví.

Tato dohoda může být zrušena, měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.

Za vládu Slovenské republiky: JUDr. Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru