Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 200/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti

Částka 51/1993
Platnost od 30.07.1993
Účinnost od 26.06.1993
Zrušeno k 30.09.1995 (205/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

200

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1993 byl v Praze a Bratislavě podepsán Dodatek č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené sdělením ministerstva zahraničních věcí dne 25. února 1993 č. 80 Sb.

Dodatek č. 1 vstoupil v platnost na základě svého článku III dnem podpisu a nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

České znění Dodatku č. 1 se vyhlašuje současně.

Dodatek č. 1

k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky

a

Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska

o provádění některých druhu plateb v devizové oblasti

Ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky a Česká národní banka a Národní banka Slovenska se v souladu s článkem VII Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhu plateb v devizové oblasti dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

Článek I

Dohoda mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti (dále jen Dohoda) ze dne 4. února 1993 se mění a doplňuje takto:

1. V odkaze pod čárou k článku III písmeno a) Dohody se vypouští druhá věta.

2. V článku III Dohody se za text písmena e) doplňuje:

"f) výnosy z prodeje nemovitostí na území druhé republiky,

g) předplatné periodických tiskovin druhé republiky,

h) úhrady za dodané zboží a služby poskytnuté do 7. února 1993,

i) úhrady za služby sjednané s cestovními kancelářemi druhé republiky do 7. února 1993,

j) úhrady fyzických osob právnickým osobám za pronájem průmyslového a spotřebního zboží pro osobní užívání, jestliže smlouva o pronájmu byla uzavřena do 7. února 1993 a pokud právnické osoby poskytující tyto služby nemají pobočky zřízené na území druhé republiky,

k) pojistné fyzických osob u pojišťoven se sídlem na území druhé republiky, jestliže smlouva o pojištění byla uzavřena do 7. února 1993,

l) splátky půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, které vznikly před 7. únorem 1993,

m) úhrady ve prospěch ministerstva zahraničních věcí jedné republiky z titulu poskytnutí pomoci v případech nehod, nouze nebo tísně ve třetích státech, ve kterých je zastoupení pouze této republiky, státnímu příslušníkovi druhé republiky,

n) úhrady kupní ceny privatizovaného majetku ve prospěch Fondu národního majetku a Pozemkového fondu druhé republiky v souvislosti s realizací privatizačních projektů.".

3. V článku VI odstavec 1 se za slova „podle článku I až IV" vkládají slova „a převody podle článku V".

4. V článku VI odstavec 2 se stávající text nahrazuje tímto textem: „Pokud budou platby podle článku I až IV uskutečněny plátcem z jeho vlastních devizových prostředků ve volně směnitelné měně, bude transfer platby na území druhé republiky proveden v této měně.".

5. V příloze k článku I Dohody písmeno g) se slova „motorových vozidel" nahrazují slovy „dopravních prostředků".

6. Text písmena s) uvedeny v Příloze k článku I Dohody zní takto: „úhrady prokazatelných výloh spojených se správou a udržováním nemovitostí na území druhé republiky, jakož i k placení běžných úroků a splátek hypotekárních půjček sjednaných v souladu se zákonem, pokud k jejich placení není možno použít výnosy z této nemovitosti".

Článek II

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Dohody.

Článek III

Dodatek č. 1 vstoupí v platnost dnem podpisu a nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Dáno v Praze a v Bratislavě dne 26. června 1993 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za ministerstvo financí České republiky:
Ivan Kočárník v. r.

Za Českou národní banku:
Josef Tošovský v. r.

Za ministerstvo financí Slovenské republiky:
Julius Tóth v. r.

Za Národní banku Slovenska:
Marián Jusko v. r.

Přesunout nahoru