Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 197/1993 Sb.Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti

Částka 50/1993
Platnost od 29.07.1993
Účinnost od 29.07.1993
Zrušeno k 01.10.1995 (117/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

197

ZÁKON

ze dne 8. července 1993

o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Jednorázový přídavek na nezaopatřené děti (dále jen "přídavek") poskytuje stát jako výpomoc v souvislosti se zvýšením nákladů na výživu a výchovu nezaopatřených dětí.

§ 2

(1) Nárok na přídavek má dítě narozené před 1. srpnem 1993, kterému náleží na měsíc červenec 1993 státní vyrovnávací příspěvek,1) pokud měsíční průměr jeho vlastního příjmu spolu s příjmem osob s ním společně posuzovaných podle zákona o životním minimu2) nebyl v období duben až červen 1993 vyšší než

a) 1,25 násobek životního minima,3) nebo

b) dvojnásobek životního minima,3) jde-li o dítě, na které náleží v červenci 1993 výchovné k důchodům,4) nebo jde-li o dítě, o které pečuje osamělý rodič.

(2) Nárok na přídavek má též dítě narozené před 1. srpnem 1993, kterému náleží na měsíc červenec 1993 příspěvek na úhradu potřeb dítěte poskytovaný podle zákona o pěstounské péči;5) příjem dítěte a osob s ním společně posuzovaných2) se v tomto případě nezjišťuje.

(3) Osamělým rodičem se rozumí rodič svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, který nežije s druhem (družkou), a též rodič, jehož manžel vykonává vojenskou základní (náhradní) službu, popřípadě civilní službu místo této služby. Osamělost rodiče se zkoumá ke dni 1. července 1993 nebo ke dni narození dítěte, jde-li o dítě narozené v době od 2. do 31. července 1993.

(4) Na přídavek má nárok pouze dítě, které má k 1. červenci 1993 trvalý pobyt na území České republiky. Trvalý pobyt na území České republiky u dítěte narozeného v době od 2. do 31. července 1993 se zkoumá ke dni jeho narození.

(5) Přídavek náleží podle tohoto zákona pouze jednou; vznikne-li nárok na přídavek z více důvodů v různých výších, náleží přídavek vyšší.

§ 3

(1) Příjmem se pro účely nároku na přídavek rozumí příjem podle zákona o životním minimu,6) s výjimkou státního vyrovnávacího příspěvku. Za příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti se však považuje měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti7) stanovený na duben až červen 1993.

(2) Částky životního minima, počet osob společně posuzovaných a věk dítěte se zjišťují obdobně jako údaje pro nárok nezaopatřeného dítěte na státní vyrovnávací příspěvek na třetí čtvrtletí 1993.

§ 4

(1) Výše přídavku činí

a) 1020 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1130 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 1360 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d) 1470 Kč, jde-li o dítě od 15 do 26 let věku.

(2) Jde-li o dítě, na které v červenci 1993 náleží výchovné k důchodům, činí výše přídavku 1470 Kč.

§ 5

(1) Přídavek se vyplatí v srpnu 1993. Nárok na výplatu přídavku zaniká 31. prosince 1993.

(2) Přídavek vyplatí příjemci státního vyrovnávacího příspěvku bez žádosti plátce, který byl v červenci 1993 příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku.8)

(3) Jde-li o dítě uvedené v § 2 odst. 2, vyplatí na žádost osoby, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu, přídavek plátce, který by byl příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku na toto dítě.

(4) Plátcům přídavku se náklady na přídavek uhrazují ze státního rozpočtu prostřednictvím zvláštního účtu určeného pro úhradu nákladů na státní vyrovnávací příspěvek,9) a to stejným způsobem jako u úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek.

§ 6

(1) Spory o přídavek rozhodují soudy.

(2) Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k přídavku se nepřihlíží.

(3) Přídavek nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí pro poskytování přídavku předpisy platné pro státní vyrovnávací příspěvek.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

2) § 4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

3) § 3 zákona č. 463/1991 Sb.
Nařízení vlády č. 81/1993 Sb., o zvýšení částek životního minima.

4) § 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

5) § 5 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).

6) § 5 zákona č. 463/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

7) § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb.

8) § 4 odst. 2 a 5 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb.

9) Vyhláška ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku.

Přesunout nahoru