Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 196/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Částka 50/1993
Platnost od 29.07.1993
Účinnost od 01.08.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:

"t) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)

4d) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".

2. V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní:

"i) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)".

3. § 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:

"f) placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění21) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti.26a)

26a) Nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.".

Čl. III

Od daně z příjmů jsou podle § 4 a 19 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IVzrušeno


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru