Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 194/1993 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.

Částka 48/1993
Platnost od 15.07.1993
Účinnost od 01.09.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

194

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti

ze dne 30. června 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 4 se slova "ministerstvo zahraničních vztahů České republiky" nahrazují slovy "ministerstvo zahraničních věcí".

2. V § 6 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "a odvolání".

3. V § 6 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) rozhodování v řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání platebního rozkazu navrženo v návrhu na zahájení řízení,".

4. V § 6 odst. 3 písm. a) se vypouštějí slova "včetně návrhů a odvolání,".

5. V § 6 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) rozhodování v řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání platebního rozkazu navrženo v návrhu na zahájení řízení,".

6. V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Uzná-li při jednání, o němž je pořizován protokol podle odstavce 2, žalovaný zcela nebo zčásti nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, nadiktuje předseda senátu obsah uznávacího prohlášení žalovaného do záznamu. Zároveň musí být při jednání vyhotovena příloha protokolu o jednání, která obsahuje označení soudu, spisovou značku projednávané věci, datum a úplné znění uznávacího prohlášení žalovaného; předseda senátu, žalovaný a zapisovatel, pokud byl k jednání přizván, ji podepíší. Příloha se po přepisu protokolu o jednání k němu trvale připojí.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

7. V poznámce č. 7) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "ve znění vyhlášky č. 583/1992 Sb.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1993.


Ministr:
JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru