Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 193/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu

Částka 48/1993
Platnost od 15.07.1993
Účinnost od 15.07.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 25. června 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu

Ministerstvo financí podle § 76 písm. i) zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(1) Účelem této vyhlášky je upravit podmínky kontroly výroby a oběhu lihu tak, aby byly zajištěny předpoklady pro řádné zdanění lihu spotřební daní.1)

(2) Podle této vyhlášky se kontroluje výroba (včetně regenerace) a oběh lihu u všech právnických a fyzických osob, které jsou podle § 8 povinny vést evidenci o výrobě a oběhu lihu.

1) Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.".

2. V § 2 odst. 4 se za slova "ovocných lihovarech" a za slova "pěstitelské pálení" vkládá odkaz na poznámku pod čarou "2)", která zní:

"2) § 2 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem.".

3. § 2 odst. 9 první věta zní: "Jiné lihovary3) než lihovary ovocné nebo lihovary provádějící pěstitelské pálení ovoce musí uspořádat výrobní zařízení tak, aby vyhovovalo podmínkám stanoveným touto vyhláškou.".

4. V § 2 odst. 11 se slova "orgánu nadřízenému lihovarskému závodu" nahrazují slovy "lihovarského závodu".

5. V § 4 odst. 1 se v označení odkazu na poznámku pod čarou a v označení poznámky pod čarou nahrazuje hvězdička číslicí "3".

6. V § 4 odst. 2 se slovo "úředně" vypouští a slova "orgány státní měrové služby" se nahrazují slovy "orgány státní správy v oblasti metrologie"; odkaz na poznámku pod čarou označený dvěma hvězdičkami se označuje číslicí "4".

7. Poznámka pod čarou označená dvěma hvězdičkami se označuje číslicí "4" a zní:

"4) § 4 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.".

8. V § 5 odst. 4 se slova "případnou vázanou zásobu" nahrazují slovy "množství alkoholu obsaženého v destilátu vykoupeného od pěstitelů".

9. V § 5 odst. 7 se slova "případný předpis daně z obratu" nahrazují slovy "případné stanovení spotřební daně".

10. V § 6 odst. 1 se slovo "přeměřených" nahrazuje slovem "kalibrovaných"; odkaz na poznámku pod čarou označený hvězdičkou se označuje číslicí "5".

11. Poznámka pod čarou označená hvězdičkou se označuje číslicí "5" a zní:

"5) § 11 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb.".

12. V § 6 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou označený dvěma hvězdičkami označuje číslicí "6".

13. Poznámka pod čarou označená dvěma hvězdičkami se označuje číslicí "6" a zní:

"6) § 8 vyhlášky č. 16/1972 Sb.".

14. § 7 odst. 1 se vypouští. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují 1 až 4.

15. V § 7 v nově označeném odstavci 1 se slova "daně z obratu" nahrazují slovy "spotřební daně" a zároveň se vypouštějí slova "od příslušného resortního výzkumného ústavu".

16. V § 7 v nově označeném odstavci 2 se v označení odkazu na poznámku pod čarou a v označení poznámky pod čarou nahrazují tři hvězdičky číslicí "7".

17. V § 8 odst. 2 se slova "veškeré socialistické organizace" nahrazují slovy "ostatní právnické a fyzické osoby" a slova "daně z obratu" slovy "spotřební daně".

18. § 8 odst. 4 zní:

"(4) Uzávěrku záznamů předkládají lihovarské závody a výrobny lihovin, octárny a ostatní právnické a fyzické osoby uvedené v odstavci 2 finančnímu úřadu nejdéle do jednoho měsíce po skončení každého kalendářního roku; dojde-li k ukončení výroby v průběhu kalendářního roku, pak nejdéle do jednoho měsíce po ukončení výroby.".

19. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Právnické a fyzické osoby, které nakupují čistý líh a líh zvláštně denaturovaný7) za ceny bez spotřební daně, jsou povinny tuto skutečnost ohlásit příslušnému finančnímu úřadu, a to do 15 dnů po prvém nákupu tohoto lihu.".

20. V § 10 odst. 1 se slova "příslušná ustanovení vyhlášky č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem" nahrazují slovy "ustanovení zvláštního předpisu8)".

21. Poznámka pod čarou č. 8) zní:

"8) Vyhláška č. 16/1972 Sb., ve znění vyhlášky č. 66/1991 Sb.".

Čl. II

Pokud se ve vyhlášce č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, používá pojmu "okresní finanční správa" nebo "finanční správa", rozumí se tím nadále "finanční úřad". Pokud se používá pojmu "krajská finanční správa", rozumí se tím nadále "finanční ředitelství". Pokud se používá pojmu "socialistické organizace", rozumí se tím nadále "právnické a fyzické osoby".


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru