Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 188/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 48/1993
Platnost od 15.07.1993
Účinnost od 29.07.1993
Zrušeno k 01.12.1999 (218/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188

ZÁKON

ze dne 15. června 1993,

kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 126/1970 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 86/1950 Sb., zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 19/1958 Sb., zákona č. 140/1961 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 40/1974 Sb., zákona č. 64/1978 Sb., zákona č. 72/1990 Sb., zákona č. 227/1991 Sb. a zákona č. 164/1992 Sb. (úplné znění č. 331/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 3 poslední věta včetně poznámky č. 2a) zní: "Brancům, kterým byl odročen odvod ze zdravotních důvodů, se poskytuje zdravotní péče podle zvláštních předpisů.2a)

2a) § 9 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
Nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb. (úplné znění č. 117/1993 Sb.).".

2. V § 27 odst. 2 se číslice "18" nahrazuje číslicí "12".

3. V § 27 se vypouští odstavec 3 a odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 36a odst. 1 větě první se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "tři měsíce".

5. V § 36a odst. 3 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "tři měsíce".

6. V § 37a odst. 1 se slova "Vojáci v další službě" nahrazují slovy "Vojáci v činné službě".

7. V § 37a se připojuje nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 3a) zní:

"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.3a)

3a) § 29a zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.).".

Čl. II

(1) Vojáci, kteří nastoupili k výkonu nebo k pokračování základní služby na dobu 18 měsíců před účinností tohoto zákona, se propustí z této služby, jestliže ji vykonali v délce nejméně 12 měsíců.

(2) Vojáci, kteří nastoupili k výkonu nebo k pokračování základní služby na dobu 9, 11 nebo 12 měsíců před účinností tohoto zákona, se propustí z této služby, jestliže ji vykonali v uvedených délkách.

(3) Vojáci, kteří nastoupí k výkonu nebo k pokračování základní služby počínaje dnem účinnosti tohoto zákona, vykonají základní službu v trvání

a) 9 měsíců, jde-li o absolventa vojenské katedry nebo absolventa vysoké školy zařazeného do vojenské přípravy na vysokých školách, který tuto přípravu ukončil závěrečnými zkouškami,

b) 11 měsíců, jde-li o absolventa vysoké školy zařazeného do vojenské přípravy na vysokých školách, který ukončil část této přípravy zápočtem.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. července 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru