Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 180/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 45/1993
Platnost od 29.06.1993
Účinnost od 26.11.1992
Zrušeno k 12.10.1999 (4/2000 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

180

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dnem 26. listopadu 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova

o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spoluprací

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Republiky Moldova, dále jen „smluvní strany",

uznávajíce velký význam tradičních obchodně ekonomických vztahů, snažíce se rozvíjet obchodně ekonomické vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Moldova,

berouce na vědomí změny probíhající v ekonomice obou států,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a jinými principy mezinárodního práva,

dohodly se následovně:

Článek 1

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům pocházejícím z území státu druhé smluvní strany.

Zacházení podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na:

a) výhody poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům při příhraničním obchodu,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii nebo v zóně volného obchodu, nebo výhody vyplývající z jiných regionálních dohod uzavřených jednou ze stran a směřujících k založení celní unie nebo zóny volného obchodu.

Článek 2

Vzájemné dodávky zboží a poskytování služeb se budou uskutečňovat na základě kontraktů uzavíraných mezi účastníky zahraničně ekonomických vztahů smluvních stran (dále jen subjekty), při použití obecně uznávaných podmínek a forem mezinárodního obchodu, včetně uzavírání bártrových obchodů.

Článek 3

Subjekty států smluvních stran uskutečňují zúčtování a platby ve volně směnitelné měně podle běžných světových cen a principů, používaných v mezinárodním obchodě a finanční praxi, v celém komplexu obchodně ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Republikou Moldova.

Článek 4

S cílem uskutečňovaní obchodních a ekonomických vztahů, nezbytných pro obě smluvní strany, může být sortiment, objemy zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoven v seznamech, zpravidla nejpozději do 30. října běžného roku.

Uvedené seznamy zboží a služeb jsou informativní povahy a neomezují subjekty v uzavírání smluv na dodávky zboží a služeb jiného sortimentu.

Článek 5

Smluvní strany budou v souladu s právním řadem svých států napomáhat vytvoření nezbytných podmínek pro uzavíraní a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytovaní služeb.

Článek 6

Československá obchodní banka a.s. a Národní banka Republiky Moldova dohodnou způsob zúčtování plateb vyplývajících z této dohody.

Příslušné orgány států smluvních stran se mohou dohodnout o možnosti uskutečňování v jednotlivých případech plateb mezi subjekty v národních měnách jejich států.

Článek 7

Platby za všechny druhy neobchodních operací se budou provádět ve volně směnitelné měně. Příslušné orgány států smluvních stran se mohou dohodnout o možnosti použití národních měn při zúčtování jednotlivých druhů plateb neobchodní povahy.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu s právním řádem svých států napomáhat rozšíření kontaktů mezi subjekty, směřujících k rozvoji vzájemného obchodu a jiných forem podnikatelské činnosti, prohloubení ekonomické a vědeckotechnické spolupráce. Směry teto spolupráce budou kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšíření kooperace výroby, vytváření společných podniků, mezinárodních společností a organizací, rozvoj cestovního ruchu a rovněž zavádění jiných progresivních forem spolupráce běžných ve světové ekonomice.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat výměně informací o právním řadu svých států, o tarifních a netarifních opatřeních a jiných předpisech spojených se zahraničním obchodem.

Článek 10

Pro účely posouzení průběhu plnění této dohody se budou zmocnění zástupci smluvních stran v případě nutnosti setkávat střídavě v Praze a Kišiněvě.

Článek 11

Závazky, které vyplývají z této dohody, se nedotýkají závazků vyplývajících ze smluv uzavřených před podpisem této dohody mezi Československem a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 12

Tato dohoda muže být měněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 13

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může notou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení noty o výpovědi.

Smlouvy na dodávky zboží a služeb, uzavřené v době platnosti této dohody a nesplněné k momentu uplynutí termínu její platnosti, budou splněny v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 14

Tato dohoda se bude předběžně vykonávat ode dne podpisu a vstoupí v platnost dnem výměny nót, potvrzujících její schválení v souladu s právním řádem smluvních stran.

Dáno v Praze dne 30. června 1992 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě vzniku rozporů mezi smluvními stranami z důvodů výkladu této dohody strany se budou řídit ruským textem Dohody.

Za vládu
České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Lubomír Marták v. r.

Za vládu Republiky Moldova:
Atapu Anatolijv. r.

Přesunout nahoru