Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 18/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Částka 6/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2014 (340/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Česká národní rada usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1, 2 a 3 zní:

"(1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou

a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),

b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").

(2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

(3) Jestliže zůstavitel v době své smrti

a) byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt1a) v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,

b) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,

c) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.".

2. § 4 zní:

"§ 4

(1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o

a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,

b) cenu majetku osvobozeného, podle tohoto zákona od daně dědické,

c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,

d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,

e) dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.

(2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c) a odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), připadající na jednotlivého dědice, se odečtou ve výši odpovídající poměru majetku, který není od daně osvobozen, a majetku, který je od daně osvobozen. Poměr se vypočte na celé Kčs bez zaokrouhlení.

(3) Cenou podle odstavce 1 u movitého majetku je cena obvyklá v době smrti zůstavitele a u nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den smrti zůstavitele. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kčs provede podle kursu platného pro nákup valut nebo deviz v den smrti zůstavitele.".

3. § 6 odst. 1, 2 a 3 zní:

"(1) Předmětem daně darovací je nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti bezúplatně. Majetkem pro účely daně darovací jsou:

a) nemovitosti a movitý majetek (§ 3 odst. 1),

b) jiný majetkový prospěch.

(2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je

a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině anebo,

b) pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině a dovozem nabyvatelem do tuzemska, nejde-li o movitý majetek, který je podle tohoto zákona od daně darovací osvobozen.

(3) Plnění na základě povinnosti stanovené právním předpisem a důchod vyplacený na základě smlouvy o důchodu nejsou předmětem daně.".

4. § 7 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o

a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně,

b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací,

c) úplatu v případě, kdy majetek je nabýván jen zčásti bezúplatně.

Ustanovení § 4 odst. 1 o odečtení poměrné části dluhů připadající na majetek, který není od daně osvobozen, platí obdobně.

(2) Cenou podle odstavce 1 u movitého majetku a jiného majetkového prospěchu je cena obvyklá v místě a v době nabytí majetku nebo poskytnutí daru do ciziny a u nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kčs provede podle kurzu platného pro nákup valut nebo deviz v den nabytí majetku.".

5. V § 7 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "Pokud byla daň darovací již vyměřena z předchozího nabytí majetku, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.".

6. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je

a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem,

b) nabyvatel (kupující), jde-li o nabytí nemovitostí na základě výkonu rozhodnutí, při konkursu nebo vyrovnání či vydražením,

c) nabyvatel věcného břemene,

d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.".

7. V § 8 se ustanovení odstavce 2 vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je

a) převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti úplatně; to zahrnuje rovněž úplatný převod nebo přechod vlastnictví, k němuž dochází na základě výkonu rozhodnutí, při konkursu nebo vyrovnání, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictvím nebo na základě vydržení,

b) bezúplatné zřízení věcného břemene při nabytí nemovitostí darováním.".

9. V § 9 se ustanovení odstavce 2 vypouští. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

10. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Základ daně

Základem daně z převodu nemovitostí je

a) cena nemovitosti zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti, popřípadě část ceny zjištěné, připadající na zčásti úplatný převod,

b) cena (§ 16) bezúplatně zřízeného věcného břemene.".

11. § 11 odst. 1 zní:

"(1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.".

12. V § 17 odst. 1 se vypouští slovo "vždy".

13. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Splatnost daní

Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno rozhodnutí (platební poměr) o vyměření daně.".

14. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "které prokazatelně neslouží nabyvateli k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, pokud" nahrazují slovy "pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím prokazatelně nesloužily zůstaviteli nebo dárci k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti a jestliže".

15. § 20 odst. 1 zní:

"(1) Od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí je osvobozena Česká republika, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a stání fondy se sídlem na území České republiky, jakož i převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.".

16. § 20 odst. 6 zní:

"(6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny

a) převody majetku z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, pokud souvisejí s realizací privatizační projektů,

b) vklady vložené podle zvláštního zákona do obchodních společností nebo družstev; je-li vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od složení vkladu je společníku obchodní společnosti nebo členu družstva vyplacen vypořádající podíl, a nemovitost zůstane v majetku obchodní společnosti nebo družstva,

c) přechody jmění obchodních společností a družstev při jejich sloučení, splynutí nebo přeměně podle zvláštního zákona,10)

d) přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky.".

17. V § 20 se vypouští odstavec 7.

18. V § 20 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novostavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novostavbou nebo rozestavěnou novostavbu, a převodce (prodávající) je fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, nebo právnickou osobou, a stavba nebyla dosud užívána .".

Odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

19. § 21 odst. 1 zní:

"(1) Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické, dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne

a) pravomocně skončeného řízení o dědictví, jde-li o daň dědickou,

b) v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina, kterými příslušný státní orgán potvrzuje nebo osvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem, doručena poplatníkovi daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí,

c) v němž je uzavřena smlouva o darování movitého majetku, poskytnut dar do ciziny, přijat dar do ciziny, dovezena do tuzemska věc pořízená z prostředků darovaných v cizině nebo nabyt jiný majetkový prospěch, jde-li o daň darovací.

Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod nemovitostí.".

20. § 21 odst. 3 zní:

"(3) Soud, který provedl řízení o dědictví, zašle stejnopis rozhodnutí o nabytí dědictví, včetně stejnopisu majetku, do 30 dnů po pravomocně skončeném řízení místně příslušnému správci daně. Obdobnou povinnost mají katastrální orgány, jde-li o zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a jejich změny, a celní orgány, jde-li o dary movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.".

21. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Vyměření daní

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí se vyměřují platebním výměrem. Místně příslušný správce daně zašle jím vydaný platební výměr poplatníkovi (poplatníkům).".

22. Dosavadní znění § 23 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Jde-li o nemovitý majetek vydaný výlučně podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o převod mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, je tento majetek, v době dvou let od účinnosti tohoto zákona, osvobozen od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí.".

23. V § 24 se za odstavec 2 připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Notářské poplatky, vyměřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy.".

24. V § 25 odst. 2 se vypouštějí slova "po projednání s federálním ministerstvem financí".

Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r. Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1a) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

10) § 69 a 256 obchodního zákoníku.

Přesunout nahoru