Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 45/1993
Platnost od 29.06.1993
Účinnost od 01.07.1993
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

177

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. června 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 313/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 182/1991 Sb., vyhlášky č. 183/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 463/1991 Sb., vyhlášky č. 545/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 115/1992 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a vyhlášky č. 82/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Hrubým výdělkem za jednotlivý celý kalendářní rok pro určení pěti výdělkově nejlepších kalendářních let je úhrn výdělků uvedených v § 11 odst. 1 a 2 a § 11a započitatelných v tomto roce. Jsou-li v kalendářním roce vyloučeny doby uvedené v odstavci 7, součet výdělků uvedených v § 11 odst. 1 a § 11a odst. 1 se úměrně upraví podle délky těchto dob.".

2. § 19 odst. 5 zní:

"(5) Srovnatelný výdělek se stanoví jako součin průměrného měsíčního výdělku, z něhož se vypočítává částečný invalidní důchod, avšak neomezený podle § 12 odst. 6 zákona, a přepočítacího koeficientu. Stal-li se občan částečně invalidním v době přípravy pro pracovní uplatnění, stanoví se srovnatelný výdělek jako součin měsíčního průměru hrubých výdělků, kterých dosahovali pracující v zaměstnání, pro které se občan připravoval, v období před přiznáním důchodu, a přepočítacího koeficientu. Přepočítací koeficient se určuje podle počtu roků výplaty důchodu; činí za jeden rok výplaty důchodu 1,25, za dva roky výplaty důchodu 1,44, za tři roky výplaty důchodu 1,58 a za každý další rok výplaty důchodu se přepočítací koeficient 1,58 násobí hodnotou 1,02. Výplatou důchodu se přitom rozumí výplata částečného invalidního důchodu a též výplata invalidního důchodu, pokud občan bezprostředně před přiznáním částečného invalidního důchodu požíval invalidní důchod, byl-li částečný invalidní důchod vyměřen ze stejného průměrného měsíčního výdělku jako invalidní důchod.".

3. V § 19 odst. 8 se slova "vyměřovací základ87)" nahrazují slovy "za kalendářní měsíc jedna dvanáctina vyměřovacího základu pro stanovení pojistného nebo měsíční vyměřovací základ pro stanovení záloh pro pojistné".

4. V § 24 odst. 1 písm. a) se slova " kombinovaného studia" nahrazují slovy "a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia zaměstnáno nebo jinak výdělečně činno nebo pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,".

5. V § 169 se v odstavci 1 za slova "z povolání" vkládají slova "před 1 lednem 1993" a za dosavadní odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pro stanovení hrubého výdělku vojáka z povolání po 31. prosinci 1992 platí § 11a obdobně.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3 a dosavadní odstavec 3 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru