Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 17/1993 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

Částka 6/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

(1) Soudnictví vykonávají nezávislé soudy České republiky.

(2) Soudy České republiky jsou: Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud"), vrchní soudy; krajské soudy, vyšší vojenské soudy, okresní soudy a vojenské obvodové soudy; v době branné pohotovosti státu též vyšší polní soudy a nižší polní soudy.

(3) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost krajského soudu městský soud; působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

(4) Působnost okresních soudů mohou v případech stanovených zvláštním zákonem vykonávat i soudy jinak označené.".

2. § 2 se vypouští.

3. V § 14 větě druhé se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "vrchnímu soudu nebo Nejvyššímu soudu".

4. Nadpis nad § 15 zní: "Vrchní soudy".

5. V § 15 se slova "Nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".

6. V § 16 návětí začíná větou "Vrchní soud dbá o výklad zákonů a jiných právních předpisů tím, že"; ustanovení písmene b) zní:

"b) zaujímá stanovisko k výkladům zákonů a jiných právních předpisů ve vztahu k rozhodnutím soudů ve svém obvodu,".

7. V § 17 odst. 1 se slova "nejvyššího soudu republiky" a "nejvyššího soudu" nahrazují slovy "vrchního soudu"; za slova "kolegia trestní," se doplňuje slovo "vojenské,".

8. V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova "sjednocování" a slova "obecně závazných"; pokud se v zákoně vyskytují slova "ke sjednocování výkladu zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů", nahrazují se v celém zákoně slovy "k výkladu zákonů a jiných právních předpisů".

9. V § 18 se slova "nejvyššího soudu republiky" a "nejvyššího soudu" nahrazují slovy "vrchního soudu"; vypouští se odstavec 2 písm. c) a v odstavci 3 věta druhá.

10. V § 19 odst. 1 se slova "nejvyššího soudu republiky" nahrazují slovy "vrchního soudu", slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "vrchnímu soudu"; slova "rozhodnutí soudů republiky" se nahrazují slovy "rozhodnutí soudů".

11. V § 19 odst. 2 se slova "nejvyššího soudu republiky" a slova "nejvyššího soudu" nahrazují slovy "vrchního soudu".

12. V § 24 odst. 1 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky"; za slova "sjednocování rozhodování" se doplňují slova "vrchnímu soudu nebo".

13. V § 25 odst. 1 větě první se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky (dále jen "ministr obrany")".

14. V § 25 odst. 1 písm. b) a d) se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vojenských kolegií vrchních soudů".

15. V § 25 odst. 1 písm. f) se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "popřípadě vrchním soudům"; slova "s federální působností" se vypouštějí.

16. V § 25 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správu vojenského kolegia vrchních soudů vykonává ministr obrany prostřednictvím předsedy tohoto kolegia po dohodě s ministrem spravedlnosti České republiky (dále jen "ministr spravedlnosti").".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 25 odst. 3 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a slova "ve federálním ministerstvu obrany" se nahrazují slovy "v ministerstvu obrany České republiky (dále jen "ministerstvo obrany")".

18. Nadpis nad § 26 zní: "Nejvyšší soud".

19. V § 26 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

20. § 27 odst. 1 zní:

"(1) Nejvyšší soud rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu a dvou soudců. V senátech složených z předsedy senátu a čtyř soudců rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím vrchních soudů.".

21. V § 27 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

22. V § 27 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

23. § 28 odst. 1 zní:

"(1) Nejvyšší soud sleduje pravomocná rozhodnutí vrchních soudů a zajišťuje zákonnost rozhodování mezi vrchními soudy a soudy v jejich obvodu tím, že

a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím vrchních soudů,

b) zaujímá stanoviska k výkladu zákonů a jiných právních předpisů,

c) rozhoduje v jiných zákonem stanovených případech.".

24. § 28 odst. 2 zní:

"(2) Nejvyšší soud dále rozhoduje o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území České republiky, vyžaduje-li to zákon nebo mezinárodní smlouva.".

25. V § 29 odst. 1 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky"; odkaz v závorce zní: "[§ 28 odst. 1 písm. b)]".

26. § 29 odst. 2 zní:

"(2) Před zaujetím stanoviska si Nejvyšší soud může vyžádat vyjádření předsedů vrchních soudů i představitelů jiných orgánů a organizací.".

27. V § 29 odst. 3 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

28. V § 30 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky", slova "nejvyšších soudů republik" a slova "s federální působností"; v odstavci 1 za slovem "občanskoprávní" se vypouští čárka a slova "obchodní a správní" se nahrazují slovy "a obchodní". V odstavci 2 se za slova "Nejvyššího soudu" doplňují slova "a vrchních soudů".

29. V § 31 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a slova "s federální působností"; slova "nejvyšších soudů republik" se nahrazují slovy "vrchních soudů" a za slova "generální prokurátor" se doplňují slova "České republiky".

30. V § 32 odst. 1 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky", slova "nejvyšších soudů republik" a slova "s federální působností"; v poslední větě se za slova "Nejvyššího soudu" doplňují slova "a vrchních soudů".

31. V § 32 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

32. V § 32 se vypouští odstavec 3; dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

33. V § 32 odst. 3 se slova "s předsedou Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "s ministrem spravedlnosti" a vypouštějí se slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

34. V § 32 odst. 4 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

35. § 33 odst. 1 zní:

"(1) Sídlem Nejvyššího soudu je Brno.".

36. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Obvod vrchního soudu se sídlem v Praze se shoduje s obvody krajských soudů v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové a městského soudu v Praze a s obvody vojenských obvodových soudů v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Litoměřicích a v Hradci Králové. Obvod vrchního soudu se sídlem v Olomouci se shoduje s obvody krajských soudů v Brně a Ostravě a s obvody vojenských obvodových soudů v Brně a v Olomouci.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

37. § 33 odst. 3 zní:

"(3) Sídla a obvody okresních a krajských soudů a sídla a obvody vojenských soudů určí zvláštní zákon.".

38. V § 33 odst. 4 se slova "Zákony národních rad" nahrazují slovy "Zvláštním zákonem".

39. V § 33 odst. 5 se slova "příslušné republiky" nahrazují slovy "České republiky (dále jen "ministerstvo spravedlnosti")" a na konci se připojuje tato věta: "Toto právo přísluší v oboru vojenského soudnictví ministerstvu obrany.".

40. § 33 odst. 6 se vypouští.

41. V § 34 odst. 1 se slova "a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovem "republiky".

42. V § 34 odst. 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vojenského kolegia vrchního soudu".

43. V § 34 odst. 5 se vypouštějí slova "příslušné republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

44. § 36 odst. 1 zní:

"(1) Počet soudců vojenských soudů, vojenských kolegií vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu určuje ministr obrany.".

45. V § 36 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

46. § 37 odst. 3 zní:

"(3) Slib skládají

a) soudci vojenských soudů, vojenských kolegií vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu do rukou ministra obrany,

b) soudci ostatních soudů do rukou ministra spravedlnosti,

c) přísedící okresních, krajských a vojenských soudů do rukou předsedy toho soudu, k němuž byli zvoleni.".

47. V § 38 se vypouštějí odstavce 1, 2 a 4. Dosavadní odstavce 3 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

48. § 38 odst. 1 zní:

"(1) Soudce jmenuje prezident republiky.".

49. V § 38 odst. 2 se slova "zákony národních rad" nahrazují slovy "zvláštní zákon".

50. V § 39 se vypouští odstavec 1; dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

51. § 39 odst. 1 zní:

"(1) Předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu jmenuje ze soudců prezident republiky.".

52. V § 39 odst. 2 první větě se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky" a slova "nejvyšších soudů republik" se nahrazují slovy "vrchních soudů". Věta druhá se vypouští.

53. V § 39 odst. 3 se slova "Předsedy a místopředsedy krajských soudů" nahrazují slovy "Předsedy a místopředsedy vrchních a krajských soudů"; slova "příslušné republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

54. V § 39 odst. 5 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

55. V § 40 odst. 1 se vypouštějí slova "soudů republik" a slova "příslušné republiky".

56. V § 40 odst. 5 se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "Nejvyššímu soudu a k vrchnímu soudu" a slova "předsedy nejvyššího soudu republiky" se nahrazují slovy "předsedy Nejvyššího soudu a předsedy vrchního soudu".

57. V § 40 odst. 6 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

58. § 41 odst. 2 písm. a) zní:

"a) k využití zkušeností k ústřednímu orgánu, který vykonává správu soudů, k Úřadu vlády České republiky, ke kanceláři zákonodárného sboru České republiky, nebo Ústavnímu soudu České republiky,".

59. V § 41 odst. 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

"c) soudce vrchního soudu k výkonu soudcovské činnosti k jinému vrchnímu soudu.".

60. § 42 odst. 1 písm. a) zní:

"a) ministr spravedlnosti, s výjimkou případů uvedených v písmenu c), jde-li o dočasné přidělení soudců k ministerstvu spravedlnosti, k Nejvyššímu soudu, vrchnímu soudu, k Úřadu vlády České republiky, ke kanceláři zákonodárného sboru České republiky nebo k Ústavnímu soudu České republiky,".

61. V § 42 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "příslušné republiky"; za slovo "krajskému" se doplňují slova "anebo jinému vrchnímu".

62. V § 42 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky"; za slova "vojenských soudů," se doplňují slova "vojenského kolegia vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu,".

63. V § 42 odst. 1 se vypouštějí písmena d) a e).

64. V § 42 odst. 2 se vypouštějí slova "a e)".

65. V § 43 odst. 1 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

66. § 43 odst. 2 zní:

"(2) Způsob doplňování soudců vojenských soudů, vojenských kolegií vrchních soudů a vojenského kolegia Nejvyššího soudu za branné pohotovosti státu upraví ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem spravedlnosti.".

67. § 44 odst. 2 zní:

"(2) Návrh na odvolání z funkce vojenských soudců podává ministr obrany. Návrh na odvolání z funkce soudců ostatních soudů podává ministr spravedlnosti.".

68. § 46 odst. 3 zní:

"(3) O zproštění funkce soudce rozhoduje ministr spravedlnosti, jde-li o vojenské soudce, ministr obrany; o zproštění funkce přísedícího rozhoduje orgán, který přísedícího do funkce zvolil (§ 38).".

69. § 48 zní:

"§ 48

Pozbude-li soudce nebo přísedící státní občanství České republiky, má to za následek ztrátu funkce.".

70. § 49 odst. 2 písm. a) zní:

"a) ministr spravedlnosti s výjimkou případů uvedených v písmenu c); jde-li o soudce Nejvyššího soudu a vrchního soudu, činí tak po dohodě s předsedou příslušného soudu,".

71. V § 49 odst. 2 se vypouští písmeno b).

72. § 49 odst. 2 písm. c) zní:

"c) ministr obrany u vojenských soudců; jde-li o soudce vojenských kolegií vrchních soudů nebo vojenského kolegia Nejvyššího soudu, činí tak po dohodě s předsedou příslušného soudu,".

73. V § 49 odst. 2 se vypouští písmeno d).

74. V § 50 odst. 2 větě první se slova "kolegia nejvyššího soudu" nahrazují slovy "kolegia Nejvyššího soudu a vrchního soudu". Věta druhá se vypouští. Ve větě třetí se vypouštějí slova "a 2".

75. V § 51 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vojenských kolegií vrchních soudů".

76. V § 52 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vojenských kolegií vrchních soudů".

77. § 52 odst. 3 zní:

"(3) Funkce soudce a přísedícího je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu České republiky a s jakoukoli funkcí ve veřejné správě.".

78. § 52 odst. 5 zní:

"(5) Platové poměry soudců upraví zvláštní zákon.".

79. V § 53 odst. 1 a 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vojenských kolegií vrchních soudů".

80. V § 53 se doplňují odstavce 3 a 4, které zní:

"(3) Ustanovení odstavce 2 se neužije, je-li soudce propuštěn z vojenské činné služby na vlastní žádost.

(4) Pokud soudce, který byl propuštěn z vojenské činné služby podle odstavce 3, souhlasí s přidělením k určitému soudu téhož stupně, považuje se tento souhlas za souhlas s přidělením k určitému soudu podle § 34 odst. 1. Jinak jeho funkce podle § 38 zaniká.".

81. V § 54 odst. 3 se slova "předsedu nejvyššího soudu republiky, předseda vlády, a jde-li o předsedu Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, prezident České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "předsedu Nejvyššího soudu, předseda vlády České republiky".

82. § 58 zní:

"§ 58

Zvláštní zákon upraví působnost profesních zájmových organizací soudců v otázkách upravených tímto zákonem.".

83. V § 60 odst. 2 se vypouštějí slova "příslušné republiky".

84. V § 60 odst. 3 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovem "ministerstvo".

85. V § 60 odst. 4 se vypouštějí slova "příslušné republiky" a slovo "federální".

86. V § 62 se vypouštějí slova "příslušné republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

87. V § 62 odst. 2 se vypouštějí slova "příslušné republiky" a slovo "federální".

88. § 62 odst. 6 zní:

"(6) Platové poměry justičních čekatelů upraví zvláštní zákon.".

89. V § 72 se vypouštějí slova "příslušné republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky".

Čl. II

1. Dnem účinnosti tohoto zákona zahájí svou činnost vrchní soud v Praze.

2. Vrchní soud v Olomouci zahájí svou činnost dnem, který stanoví zvláštní zákon; do té doby vykonává jeho působnost vrchní soud v Praze.

3. Soudci přidělení k výkonu funkce k Nejvyššímu soudu se stávají dnem účinnosti tohoto zákona soudci přidělenými k výkonu funkce k vrchnímu soudu v Praze ve funkcích odpovídajících jejich dosavadním funkcím podle § 39.

4. Pracovníci Nejvyššího soudu, kteří byli ke dni účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru k Nejvyššímu soudu, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají pracovníky vrchního soudu v Praze ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu funkčnímu zařazení.

5. Ustanovení tohoto zákona, pokud se vztahují na činnost vojenských soudů a postavení vojenských soudců a přísedících vojenských soudů, pozbývají účinnosti dnem 31. prosince 1993. Pokud k tomuto dni vojenský soudce souhlasí s přidělením k určitému soudu téhož stupně, považuje se tento souhlas za souhlas s přidělením k určitému soudu podle § 34 odst. 1. Jinak jeho funkce podle § 38 zaniká.

6. Do doby jmenování předsedy nebo místopředsedy Nejvyššího soudu pověří ministr spravedlnosti výkonem funkce předsedy tohoto soudu některého ze soudců tohoto soudu.

7. Věci projednávané Nejvyšším soudem České a Slovenské Federativní Republiky, v nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o uznání cizího rozhodnutí, převezme Nejvyšší soud, má-li na území České republiky bydliště nebo pobyt osoba, jíž se rozhodnutí týká, popřípadě převezme další tyto věci určené uvážením Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky s přihlédnutím k právnímu zájmu osoby, jíž se rozhodnutí týká.


Čl. III

Tento zákon s výjimkou ustanovení bodu 69 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Bod 69 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru