Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 163/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

Částka 43/1993
Platnost od 22.06.1993
Účinnost od 01.07.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

ZÁKON

ze dne 20. května 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla zbraň odebrána, vystaví strážník potvrzení o jejím převzetí. Odebranou střelnou zbraň předá strážník příslušnému útvaru policie, který uvede v potvrzení podle předchozí věty.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3 a slova "podle odstavce 1" v něm uvedená se nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. § 14 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Jestliže pominuly důvody pro odebrání zbraně podle odstavce 2 a nebrání-li tomu jiné zákonné důvody, vrátí se zbraň tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odebrána, pokud se tato osoba o vrácení zbraně přihlásí u úřadovny obecní policie, a jde-li o střelnou zbraň, u útvaru policie, uvedených v potvrzení o převzetí zbraně.".

3. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků.".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru