Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 156/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti

Částka 40/1993
Platnost od 27.05.1993
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 1. ledna 1993, s výjimkou ustanovení článku 4 odst. 1, který vstoupil v platnost dnem 29. října 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky

vedeny snahou o zachování funkčnosti, účelnosti a hospodárnosti informačních a archívních fondů, vzniklých z činnosti federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České republiky a ministerstva vnitra Slovenské republiky a v zájmu zachování dobré spolupráce při jejich dalším využívání

se dohodly na tomto:

Článek 1

Obsahem této dohody je vymezení umístění, vedení, správy, způsobu užívání a dělení informačních a archívních fondu, které zůstávají v dočasném společném užívání smluvních stran.

Článek 2

(1) Do správy jedné smluvní strany a společného užívání budou dány tyto fondy:

a) základní evidence pachatelů,

b) centrální registr obyvatel (RC 8 000),

c) manuální ústřední evidence obyvatel,

d) manuální evidence žádostí o víza,

e) evidence cizineckých spisu,

f) evidence administrativních vyhoštění,

g) evidence občanů zdržujících se trvale v zahraničí,

h) operativně taktická evidence, včetně evidence pátrání po věcech.

(2) Likvidace nebo rozdělení fondů uvedených v odstavci 1 bude provedeno nejpozději do 20 let.

(3) Fondy uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) přejdou do správy ministerstva vnitra České republiky dnem nabytí platnosti této dohody.

(4) Fond uvedený v odstavci 1 písm. h) přejde do správy ministerstva vnitra Slovenské republiky dnem nabytí platnosti této dohody.

(5) Náklady na správu a provozování fondu nese smluvní strana, která fond spravuje.

Článek 3

(1) Za podmínek stanovených prováděcím protokolem vytvoří ministerstvo vnitra České republiky kopie nebo rozdělí fondy:

a) evidence základních technických popisů,

b) evidence vízových cizinců,

c) evidence cest čs. občanů do nesocialistických států,

d) index nežádoucích osob,

e) evidence blokovaných osob,

f) evidence trvale usídlených cizinců / evidence dlouhodobě usídlených cizinců,

g) evidence trvale usídlených cizinců / evidence dlouhodobě usídlených cizinců ze zájmových oblastí,

h) evidence žadatelů o přiznání statutu uprchlíka,

i) evidence šifrových pracovníků,

j) evidence zájmových osob bývalé Státní bezpečnosti,

k) smíšené archívní fondy federálního ministerstva vnitra,

l) evidence žádostí a spisový materiál k osvědčením vydaným Federálním ministerstvem vnitra do 31. 12. 1992 podle zvláštních zákonů.2)

(2) Fondy uvedené v odstavci 1 zůstanou do určené doby ve správě ministerstva vnitra České republiky, které je bude provozovat ve prospěch obou smluvních stran.

(3) Za podmínek stanovených prováděcím protokolem budou mezi smluvní strany rozděleny smíšené archívní fondy útvarů Pohraniční policie, Federálního policejního sboru a vojsk ministerstva vnitra; do vytvoření jejich kopií nebo rozdělení zůstanou ve správě ministerstva vnitra Slovenské republiky, které je bude provozovat ve prospěch obou smluvních stran.

(4) Za podmínek stanovených prováděcím protokolem budou mezi smluvní strany rozděleny další fondy:

a) evidence dopravních nehod,

b) evidenčně statistický systém kriminality,

c) zájmové osoby policie,

d) mikrofišový datový fond centrálního registru obyvatel (CRO),

e) centrální evidence obyvatel (ve stadiu projektu),1)

f) evidence chráněných osob,

g) evidence vyrobených občanských průkazů,

h) evidence vyvážených, převážených a dovážených zbraní,

i) evidence diplomatických vozidel, ,

j) evidence vyhrazených státních poznávacích značek,

k) evidence vyrobených řidičských průkazů,

l) evidence vyrobených technických průkazů,

m) centrální DEKA daktyloskopická registrace,

n) sbírka stop, nástrojů a rozlomených cylindrických vložek,

o) ústřední sbírka nábojnic a střel z míst neobjasněných trestných činů.

(5) Do doby rozdělení zůstanou fondy uvedené v odstavci 4 ve správě ministerstva vnitra České republiky, které je bude provozovat ve prospěch obou smluvních stran.

(6) Za podmínek stanovených prováděcím protokolem smluvní strany mezi sebou rozdělí depozitář personálních spisů a archivovaných osobních evidenčních karet.

(7) Do doby rozdělení depozitáře personálních spisů a archivovaných osobních evidenčních karet žijících osob budou fondy dělené pro účely zvláštních zákonů2) využívány oběma smluvními stranami takto:

a) převzaté personální spisy a osobní evidenční karty bude spravovat a ve prospěch Ministerstva vnitra České republiky provozovat Ministerstvo vnitra Slovenské republiky,

b) neodevzdané personální spisy a osobní evidenční karty bude spravovat a ve prospěch Ministerstva vnitra Slovenské republiky provozovat Ministerstvo vnitra České republiky.

Článek 4

(1) Smluvní strany požádají vládu České a Slovenské Federativní Republiky o neprodlené vydání fondů uvedených v článku 3 odst. 1 písm. i), j), k). Příslušná smluvní strana předá druhé smluvní straně tyto fondy do 31. prosince 1992.

(2) Ostatní fondy uvedení v článku 3 odst. 1 budou předány nejpozději do konce roku 1993.

Článek 5

Harmonogram plnění úkolů uvedených v článcích 3 a 4 stanoví prováděcí protokol, jehož podklad budou tvořit závěry z jednání komise pro přípravu, rozdělení archívů, evidencí všech druhů a poznatkových fondů vedených na federálním ministerstvu vnitra.2)

Článek 6

(1) Pro zabezpečení úkolů souvisejících s rozdělením, správou a provozováním informačních a archívních fondů zřídí ministr vnitra České republiky a ministr vnitra Slovenské republiky komisi složenou paritně ze zástupců obou ministerstev vnitra.

(2) Úkolem komise bude zejména dbát na dodržování teto dohody a prováděcího protokolu a navrhovat ministru vnitra České republiky a ministru vnitra Slovenské republiky řešení případných problémů, které vzniknou při jejich realizaci.

(3) Podrobnosti o úkolech komise upraví statut, který v dohodě vydají ministr vnitra České republiky a ministr vnitra Slovenské republiky. Statut upraví též složení a způsob jednání komise a oprávnění jejích členů.

Článek 7

Podmínky správy a společného užívání fondů a forma a rozsah podílu na jejich dělení budou upraveny prováděcím protokolem; smluvní strany se zavazují zabezpečit správu a provozování společně užívaných fondů způsobem, který zachová jejich funkčnost a vytvoří takové podmínky, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Smluvní strany se zavazují, že budou s převzatými materiály zacházet podle vyznačeného stupně utajení.

Článek 8

Smluvní strany zmocňují ministry vnitra ke sjednání prováděcího protokolu.

Článek 9

Dohoda se uzavírá na dobu 20 let. Prodloužení doby platnosti je možné pouze dohodou smluvních stran.

Článek 10

Tato dohoda nabývá platnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou ustanovení článku 4 odst. 1, který nabývá platnosti dnem podpisu této dohody.

Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) Skupina expertů v zastoupení obou smluvních stran posoudí současný stav projekčních prací a předloží smluvním stranám návrh na rozhodnutí o dalším postupu.

2) Komise byla zřízena rozkazem ministra vnitra ČSFR, ministra vnitra ČR a ministra vnitra SR č. 2/1992.

2) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ČSFR vyhlášeného v částce 116/1992 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 74/1992 Sb., kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon funkcí v Policejním sboru Slovenské republiky a ve Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky.
Zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky.

Přesunout nahoru