Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 151/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

151

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

Vláda České republiky a vláda Slovenské: republiky

vedeny potřebou zabezpečit spolupráci bezpečnostních orgánů obou smluvních stran v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, že do přijetí příslušných obecně závazných právních předpisů

a) pověří ministry vnitra výkonem funkcí ústředních šifrových orgánů v rozsahu činností zabezpečovaných bývalým ústředním šifrovým orgánem České a Slovenské Federativní Republiky,

b) pověří ministry vnitra sjednáváním smluv v oblasti mezinárodního vládního utajeného spojení a v oblasti spolupráce republikových orgánů šifrové služby, včetně smlouvy o ochraně šifrovacích prostředků,

c) zmocní ministry vnitra zabezpečit výkon mezinárodního i vnitrostátního utajeného vládního spojení.

Článek 2

Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených Českou a Slovenskou Federativní Republikou přecházejí v plném rozsahu na obě smluvní strany.

Článek 3

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoliv vypovědět písemně diplomatickou cestou, přičemž Dohoda pozbyde platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení výpovědi.

Článek 4

Tato dohoda nabývá platnosti dnem 1. ledna 1993.

Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru