Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 151/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

Vláda České republiky a vláda Slovenské: republiky

vedeny potřebou zabezpečit spolupráci bezpečnostních orgánů obou smluvních stran v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby

se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují, že do přijetí příslušných obecně závazných právních předpisů

a) pověří ministry vnitra výkonem funkcí ústředních šifrových orgánů v rozsahu činností zabezpečovaných bývalým ústředním šifrovým orgánem České a Slovenské Federativní Republiky,

b) pověří ministry vnitra sjednáváním smluv v oblasti mezinárodního vládního utajeného spojení a v oblasti spolupráce republikových orgánů šifrové služby, včetně smlouvy o ochraně šifrovacích prostředků,

c) zmocní ministry vnitra zabezpečit výkon mezinárodního i vnitrostátního utajeného vládního spojení.

Článek 2

Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených Českou a Slovenskou Federativní Republikou přecházejí v plném rozsahu na obě smluvní strany.

Článek 3

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoliv vypovědět písemně diplomatickou cestou, přičemž Dohoda pozbyde platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení výpovědi.

Článek 4

Tato dohoda nabývá platnosti dnem 1. ledna 1993.

Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru