Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 150/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 27.07.1997 (200/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky

vedeny přáním usnadnit a sjednotit spolupráci příslušných úřadů obou smluvních stran při pobytu cizinců ze třetích stáni na území České republiky a na území Slovenské republiky,

vedeny úmyslem upravit v duchu dobrých sousedských vztahů převzetí cizinců ze třetích států na společných státních hranicích,

se dohodly na tomto:

ČÁST PRVNÍ

POBYT CIZINCŮ ZE TŘETÍCH STÁTŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Článek 1

Obě smluvní strany převezmou závazky obsažené v dohodách o pobytu cizinců, které uzavřela Česká a Slovenská Federativní Republika.

Článek 2

Smluvní strany budou společně postupovat při uzavíraní nových smluv o zrušení vízové povinnosti nebo vypovídání smluv o zrušení vízové povinnosti, jimiž jsou vázány. Každá smluvní strana bude diplomatickou cestou neprodleně informovat druhou smluvní stranu o výpovědi smlouvy o zrušení vízové povinnosti, jíž je vázána, kterou uplatnil třetí stát.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran budou uplatňovat shodné zásady pro pobýt cizinců ze třetích států; zákaz pobytu uložený cizinci ze třetího státu v jedné smluvní straně platí rovněž na území druhé smluvní strany.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran budou uplatňovat v otázkách pobytu shodný postup vůči cizincům ze třetích států, s nimiž smluvní strany neuzavřely dohody o pobytu cizinců.

Článek 5

Smluvní strany zabezpečí, aby na jejich území byly vyměřovány a vybírány správní poplatky související s pobytem cizinců ze třetích států ve stejné výši.

Článek 6

Příslušné úřady smluvních stran si budou vzájemně na žádost předávat informace z již vedených nebo nově vytvořených evidencí o cizincích. Úřady smluvních stran přitom budou vycházet z příslušných vnitrostátních předpisů.

Článek 7

Příslušné úřady smluvních stran uzavřou smlouvu o společném postupu při provádění závazků z mezinárodních smluv o uprchlících, které uzavřela Česká a Slovenská Federativní Republika.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH STÁTŮ NA SPOLEČNÝCH STÁTNÍCH HRANICÍCH

Článek 8

(1) Každá smluvní strana převezme cizince ze třetího státu, který z jejího území prokazatelně protiprávně vstoupil na území druhé smluvní strany.

(2) Žádost o převzetí musí být podána ve lhůtě nejpozději do tří dnů po zjištění přítomnosti příslušnými úřady smluvních stran a musí obsahovat údaje věrohodně dokazující protiprávní překročení státních hranic, ve lhůtě nejpozději do 90 dní po přicestovaní cizince z území druhé smluvní strany. Tato lhůta může být prodloužena jen v případě právních překážek, a to o dobu, po kterou tyto překážky trvají. Převzetí cizince z třetího státu se uskuteční na základě prohlášení o převzetí vydaného žádající smluvní stranou. Prohlášení o tom, zda cizinec z třetího státu bude převzat, bude zasláno nejpozději ve lhůtě sedmi dní od podání žádosti.

(3) Každá smluvní strana převezme bez formalit cizince z třetího státu, je-li jednoznačně prokázáno, že z jejího území protiprávně vstoupil na území státu druhé smluvní strany a tato strana ve lhůtě nejpozději do 48 hodin o protiprávním vstupu požádala o jeho převzetí bez formalit.

(4) Pokud se do 30 dnů od převzetí zjistí, že cizinec z třetího státu nepřicestoval z území státu žádané smluvní strany, musí být převzat zpět.

(5) Jestliže cizinec, který má být předán, nemá vlastní finanční prostředky, hradí náklady dopravy až na státní hranice smluvních stran smluvní strana, na jejímž území se cizinec zdržuje.

(6) Za důkaz podle odstavce 1 se považuje:

a) je-li cizinec držitelem platného cestovního dokladu, z kterého je možno zjistit, že na území státu žádající smluvní strany vstoupil z území státu druhé smluvní strany,

b) nemá-li cizinec cestovní doklad, ale orgány státu žádající smluvní strany mohou věrohodně prokázat, že cizinec na jejich území vstoupil z území státu druhé smluvní strany. Věrohodnost se prokazuje výpovědí, věcnými nebo listinnými, popř. dalšími důkazy, které uzná v konkrétním případě žádaná smluvní strana.

Článek 9

(1) Smluvní strany převezmou k policejnímu průvozu cizince ze třetího státu, jestliže o to druhá smluvní strana požádá a převzetí zajistí v cílovém státě, popřípadě v dalších průvozních státech.

(2) Policejní průvoz může být odepřen, zejména jestliže cizinci ze třetího státu

a) hrozí v cílovém, popřípadě v dalším průvozním státě nebezpečí pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení; to neplatí, jestliže cizinec ve státě smluvní strany žádající o průvoz ohrožuje bezpečnost státu nebo tam byl odsouzen za zvlášť nebezpečný trestný čin,

b) hrozí v dožádaném státě trestní stíhaní.

(3) Žádost o policejní průvoz podávají a vyřizují k tomu určené úřady smluvních stran.

(4) Jestliže žádaná strana odmítla žádost o policejní průvoz vzhledem k nedostatku potřebných podmínek, sdělí důvody odmítnutí žádající smluvní straně.

(5) Cizinci ze třetího státu mohou být vráceni žádající smluvní straně, jestliže se dodatečně zjistí nebo vyskytnou skutečnosti, které policejní průvoz znemožňují.

(6) Žádaná smluvní strana uskuteční policejní průvoz způsobem, který považuje za nejvhodnější.

(7) Náklady vznikající v souvislosti s policejním průvozem, včetně případného vrácení cizince z třetího státu, nese žádající smluvní strana.

ČÁST TŘETÍ

POHRANIČNÍ ODBAVOVÁNÍ

Článek 10

Každá smluvní strana převezme závazky vyplývající z mezinárodních smluv uzavřených Českou a Slovenskou Federativní Republikou o podmínkách pohraničního odbavení, jestliže se tyto smlouvy týkají jejich státních hranic.

Článek 11

Příslušné úřady smluvních stran budou vzájemně koordinovat na svých mezinárodních letištích opatření, která vyplývají z provádění závazků z mezinárodních dohod na ochranu civilní letecké dopravy.

Článek 12

Příslušné úřady smluvních stran budou postupovat shodně při povolování dovozu, vývozu a průvozu zbraní a střeliva.

Článek 13

Příslušné úřady smluvních stran budou spolupracovat a po vzájemné dohodě přijímat společná opatření na úseku pohraniční kontroly osob, zejména při odhalování padělaných nebo neoprávněně pozměněných cestovních dokladů a víz.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Pro účely této dohody se pobytem rozumí vstup, pobyt a vystup z území států smluvních stran.

Článek 15

K provedení této dohody mohou příslušné úřady smluvních stran přijmout odpovídající ujednání.

Článek 16

Každá ze smluvních stran může z důvodů bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti pozastavit provádění výše uvedených ustanovení Dohody. Toto pozastavení bude ihned oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek 17

Tato dohoda se sjednávána dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoliv vypovědět písemně diplomatickou cestou, přičemž Dohoda pozbyde platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení výpovědi.

Článek 18

Tato dohoda nabývá platnosti dnem 1. ledna 1993.

Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Mečiar v. r.

Přesunout nahoru