Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 149/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti

Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 1. ledna 1993.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky

usilujíce o zjednodušená vzájemných cest občanů České republiky a Slovenské republiky

se dohodly na tomto:

Článek 1

Občané státu jedné smluvní strany, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů uvedených v příloze této dohody, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany a tam pobývat bez víz.

Článek 2

(1) Držitelé diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu jedné smluvní strany se sídlem na území státu druhé smluvní strany, mohou pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu svého služebního přidělení bez víz.

(2) Rodinní příslušníci žijící s osobami uvedenými v odstavci 1 ve společné domácnosti mohou po dobu jejich služebního přidělení, pokud jsou sami držiteli diplomatických nebo služebních pasu, pobývat na území státu druhé smluvní strany bez víz.

Článek 3

Občané státu jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany v kterémkoli vhodném místě, pokud to není zakázáno vnitrostátními předpisy státu příslušné smluvní strany. Občané třetích států mohou překračovat státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pouze v místech existujících celních přechodů.

Článek 4

Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho obecně závazné právní předpisy.

Článek 5

(1) Tato dohoda se nedotýká práva smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na svém území nežádoucím osobám.

(2) Smluvní strany se zavazují, že kdykoli převezmou na své území bez dalších formalit občany svého státu.

Článek 6

(1) Smluvní strany mohou z důvodu ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví občanů svého státu nebo z jiných závažných důvodu pozastavit na přechodnou dobu zcela nebo částečně provádění této dohody.

(2) Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti okamžitě po tomto oznámení.

Článek 7

Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů. V případě změn platných nebo zavedení nových cestovních dokladů se výměna jejich vzorů uskuteční stejným způsobem.

Článek 8

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoliv vypovědět písemně diplomatickou cestou, přičemž Dohoda pozbyde platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení vypovědi.

Článek 9

Tato dohoda nabývá platnosti dnem 1. ledna 1993. Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Mečiar v. r.

Příloha

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti

Platnými cestovními doklady ve smyslu této dohody jsou:

1. pro občany České republiky:

a) cestovní pas Československé socialistické republiky,

b) diplomatický pas České a Slovenské Federativní Republiky,

c) služební pas České a Slovenské Federativní Republiky,

d) cestovní pas České a Slovenské Federativní Republiky,

e) námořní knížka České a Slovenské Federativní Republiky registrovaná příslušnými orgány,

f) cestovní průkaz České a Slovenské Federativní Republiky,

g) diplomatický pas České republiky,

h) služební pas České republiky,

ch) cestovní pas České republiky,

i) námořní knížka České republiky registrovaná příslušnými orgány,

j) cestovní průkaz České republiky,

k) občanský průkaz České a Slovenské Federativní Republiky,

l) občanský průkaz České republiky.

m) občanský průkaz Československé socialistické republiky,

n) občanský průkaz Československé republiky.

2. pro občany Slovenské republiky:

a) cestovní pas Československé socialistické republiky,

b) diplomatický pas České a Slovenské Federativní Republiky,

c) služební pas České a Slovenské Federativní Republiky,

d) cestovní pas České a Slovenské Federativní Republiky,

e) námořní knížka České a Slovenské Federativní Republiky registrovaná příslušnými orgány,

f) cestovní průkaz České a Slovenské Federativní Republiky,

g) diplomatický pas Slovenské republiky,

h) služební pas Slovenské republiky,

ch) cestovní pas Slovenské republiky,

i) námořní knížka Slovenské republiky registrovavá příslušnými orgány,

j) cestovní průkaz Slovenské republiky,

k) občanský průkaz České a Slovenské Federativní Republiky,

l) občanský průkaz Slovenské republiky.

m) občanský průkaz Československé socialistické republiky,

n) občanský průkaz Československé republiky.

Přesunout nahoru